Tradisi Raya

Glam Deko (Malaysia) - - Kata Pengarang -

Ramadan menjadi momen mErEflEksIkAn DIrI untuk BEruBAH mEnJADI lEBIH BAIk. TIBAnyA SyAwAl mEmBAwA AurA kEGEmBIrAAn BuAt sEmuA. InIlAH sAAtnyA mErAIkAn momEn BErHArGA BAGI mEnGErAtkAn tAlI sIlAturAHIm DEnGAn sAHABAt HAnDAI, sAnAk- sAuDArA, tEtAnGGA DAn kEluArGA tErCIntA. BAnyAk HAl yAnG BolEH DIlAkukAn untuk mEmErIAHkAn sAmButAn HArI RAyA. SAlAH sAtu CArA tErBAIk ADAlAH mEntErJEmAHkAn ElEmEn DEkorAsI sEBAGAI sImBolIk EksprEsI rAsA tEruJA mEnyAmBut HArI IstImEwA.

SEmArAkkAn pEnAmpIlAn ruAnG kEDIAmAn DEnGAn pErsonA DEkorAsI DAn HIAsAn sEBAGAI pErsIApAn mErAI SyAwAl. PEmIlIHAn kEmAsAn lEmBut sEpErtI lAnGsIr, sArunG kusyEn, AlAs mEJA AntArA kEmEstIAn mEnyuntIk AmBIEn ruAnG lEBIH sEGAr DAn BErGAyA. IDEA lEnGkAp ADA DI ruAnGAn Fokus - ArkIB FABrIk BAGI mEmuDAHkAn pEmBACA mErAnCAnG DAn mEmBuAt pIlIHAn BAGI mEnEpAtI CItA rAsA DAn konsEp pEnGGAyAAn ruAnG mAsInG- mAsInG.

KuIH DAn BIskut rAyA trADIsI kEkAl mEmBAnGkItkAn mooD rAyA. IstImEwA kAlI InI, AIr tAnGAn team GLAM DEko mEnGHAsIlkAn sElEksI rInGkAs DAn CEpAt nAmun mEmBAnGkIt sElErA. Untuk mElIHAt step by step CArA pEnyEDIAAn, IkutI lAmAn wEB GLAM DEko DI GlAmDEko. my.

SEmoGA EDIsI InI DApAt mEnyuntIk IlHAm DAn mEmBErI ruAnG untuk mErAnCAnG DAn mErEAlIsAsIkAn ImpIAn mEnCIptA ruAnG lEBIH BErGAyA.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.