MU­JER MA­RA­VI­LLA

15 a 20 - - BACKSTAGE -

Una pe­li im­per­di­ble pa­ra l@s fans de los có­mics. Aquí co­no­ce­rás el ori­gen de es­ta icó­ni­ca he­roí­na: Dia­na, una prin­ce­sa gue­rre­ra que de­ci­de de­jar su ho­gar pa­ra ayu­dar a la hu­ma­ni­dad.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.