FE­LI­CI­DA­DES A LOS CUM­PLEA­ÑE­ROS DE ES­TA SE­MA­NA

Diario de Yucatán - Plan B - - ESTILO & VIDA SOCIAL -

Andy Duarte, Lalo No­ve­lo, Cris Abraham, Li­lí Ca­pe­ti­llo, Ma­ca Cas­te­lla­nos, Sol Va­les, Pa­co Ro­sa­do, Mar Mon­tal­vo, Co­co Gam­boa, Jor­ge Ca­sal, Patty Fer­nán­dez, Pa­co Ca­sa­res, Geor­gi­na Mo­ra­les, Yu­sif Amat, Ce­ci Ab­da­la, Alex Flo­res, Bea­triz Salazar, Ani Gón­go­ra, Ser­gio Cruz, Ma­ría Inés Ri­ve­ra, Bim­bi Mén­dez, Eddy Pe­ni­che, Or­lan­do Váz­quez, Hum­ber­to Es­pi­no­sa, Cé­sar Pa­sos, In­grid To­le­do, Mi­guel Su­má­rra­ga, Eduar­do Acosta, Ma­le Es­pa­das, Ma­nuel Mar­tí­nez de Arre­don­do, Alex Piña, Ro­dri­go Ero­sa, Ali Wa­bi, Raúl Or­te­gón, Pau Ri­cal­de, Gaby Me­di­na, Ar­mín Castillo, De­rek Ca­rrie­do, Roxy Cam­pos, Da­ni Ro­wold, Car­los Cas­ti­lla, Na­dia Ro­drí­guez, Pao Gu­tié­rrez, Ba­xir Sai­dén, Andy Díaz, Ru­bén Ar­jo­na, Alex Suá­rez, Karla Ló­pez, Ma­ria­na y Mar­ce­la Mi­llet, Ma­le­na Bar­quín, Pi­lar La­rrea, Pa­me­la Ren­dón y Dia­na Pe­ni­che.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.