YU­CA­TÁN

DI:EC - - Indice De Anunciantes I Nd Un Ice Nciantes An -

CES ELEC­TRÓ­NI­CA 2 Ca­nek, Ca­lle 59 A Núm. 561 B, Loc. 27, Col. Pa­seo de las Fuen­tes Mé­ri­da, Yuc., C. P. 97225 (999) 286 9847, (999) 617 2700 DE­TA­LLIS­TA ELEC­TRÓ­NI­CA VI­LLA­RREAL Av. It­zaes Núm. 241 A, P. B., por 25 y 27, Col. Gar­cía Gi­ne­res Mé­ri­da, Yuc., C. P. 97070 (999) 920 1696 www.elec­tro­ni­ca­vi­lla­rreal.com DE­TA­LLIS­TA IN­GE­NIE­RÍA EN SIS­TE­MAS IN­TE­LI­GEN­TES DE MÉ­XI­CO Ca­lle 22 Núm. 254 por 27 y 29, Fracc. Mon­te­rreal Mé­ri­da, Yuc., C. P. 97114 (999) 944 0895 www.isim­sa.com CO­MER­CIA­LI­ZA­CIÓN INGRAM MI­CRO MÉ­XI­CO, MÉ­RI­DA Ca­lle 4 Núm. 301, Le­tra C por 9 y 11, Col. San­ta Ri­ta Cho­lu­la Mé­ri­da, Yuc., C. P. 97138 (999) 124 1920 cuen­tas­nue­vas@in­gram­mi­cro.com.mx www.in­gram­mi­cro.com.mx CO­MER­CIA­LI­ZA­CIÓN LIGHT & SOUND PRO­DUC­TIONS Av. Xcum­pich Núm. 196, Esq. Ca­lle 20 A, Col. Juan B. So­sa Mé­ri­da, Yuc., C. P. 97205 (999) 981 1871, 1881 CO­MER­CIA­LI­ZA­CIÓN

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.