VE­RA­CRUZ

DI:EC - - Indice De Anunciantes I Nd Un Ice Nciantes An -

AU­DIO VI­DEO PRO­FE­SIO­NAL Ca­lle El Ca­ñe­ro Núm. 405 A, Col. Villa In­de­pen­den­cia Mar­tí­nez de la To­rre, Ver., C. P. 93610 (232) 324 6268; au­dio­vi­deo­mar­ti­nez@gmail.com DE­TA­LLIS­TA COLORAMA Vi­llaher­mo­sa Núm. 309 B, Col. Pro­gre­so Ma­cuil­te­pec Ja­la­pa, Ver., C. P. 91130 (228) 843 5814, (228) 144 4445 COMERCIALIZADORA FO­TO CONTINO, IN­DE­PEN­DEN­CIA In­de­pen­den­cia No. 1548, Col. Cen­tro Ve­ra­cruz, Ver., C. P. 91700 (229) 932 3906 www.contino.com.mx DE­TA­LLIS­TA FO­TO CONTINO, PLA­ZA AMÉ­RI­CAS XA­LA­PA Carr. Fed. Ve­ra­cruz Xa­la­pa Km 2.5, Loc. 4, Zo­na C, Cto. Co­mer­cial Pla­za Amé­ri­cas Xa­la­pa, Ver. (229) 813 9969 www.contino.com.mx DE­TA­LLIS­TA FO­TO CONTINO, PLA­ZA CRYS­TAL Pla­za Crys­tal, Prol. Av. Sal­va­dor Díaz Mirón Núm. 4751, Loc. 4 al 6, Col. Las An­ti­llas Ve­ra­cruz, Ver., C. P. 91930 (229) 937 7076; www.contino.com.mx DE­TA­LLIS­TA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.