ES­TA­DO DE MÉ­XI­CO

DI:EC - - Indice De Anunciantes I Nd Un Ice Nciantes An -

ABSA PRO­VEE­DOR DE SO­LU­CIO­NES Lic. Juan Fer­nán­dez Al­ba­rrán Núm. 35, Col. Par­que Ind. San Pa­blo Xal­pa San Pa­blo Xal­pa, Edo. de Méx., C. P. 54090 (55) 5339 0190 www.gru­poab­sa.com CO­MER­CIA­LI­ZA­CIÓN ADVANCED TECHNOLOGICAL SYSTEMS Fe­li­pe Án­ge­les Núm. 9, Col. Hé­roes de la Re­vo­lu­ción Nau­cal­pan de Juá­rez, Edo. de Méx., C. P. 53840 (55) 5540 1297 www.ats­me­xi­co.com DE­TA­LLIS­TA AR­GOS CIU­DAD DE MÉ­XI­CO Av. de la Luz Núm. 67, Col. Par­que In­dus­trial la Luz Cuau­titlán Iz­ca­lli, Edo. de Méx., C. P. 54716 (55) 2620 9900 www.ar­go­se­lec­tri­ca.com FA­BRI­CAN­TE CHAUVET AND SONS DE MÉ­XI­CO Av. de las Par­ti­das Núm. 34 - 3 B, Col. Zo­na In­dus­trial Ler­ma Ler­ma, Edo. de Méx., C. P. 52000 (728) 285 5000 con­tac­to@chauvet.com.mx www.chauvet.com.mx COMERCIALIZADORA, FA­BRI­CAN­TE DE SISTI LIGHTING MÉ­XI­CO Carr. Ati­za­pán Pro­gre­so In­dus­trial Km. 9.5, Int. Na­ve 1, Fracc. Ind. El Pe­dre­gal Ati­za­pán de Za­ra­go­za, Edo. de Méx., C. P. 52900 (55) 5580 3919, 3921 desis­ti@desis­ti­me­xi­co.com www.desis­ti.it FA­BRI­CAN­TE DU­RO DE MÉ­XI­CO Av. Uno Núm. 498, Col. Par­que In­dus­trial Car­ta­ge­na Tul­titlán, Edo. de Méx., C. P. 54918 (55) 5888 1453 ven­tas@du­ro­mex.com.mx www.du­ro­mex.com.mx FA­BRI­CAN­TE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.