CHIA­PAS

DI:EC - - Indice De Anunciantes E Daelización Antes Ndtiegsi -

AC­TI­VI­DA­DES ELECTRÓNICAS SAN CRIS­TÓ­BAL Cda. Al­ber­to Pa­nia­gua Núm. 5, Col. San­ta Mart­ha San Cris­tó­bal de las Casas, Chia­pas, C. P. 29288 (967) 678 8062 CO­MER­CIA­LI­ZA­CIÓN AU­DIO MU­SI­CAL DE TA­PA­CHU­LA Av. Cen­tral Nor­te Núm. 28, Col. Cen­tro Ta­pa­chu­la, Chia­pas, C. P. 30700 (962) 626 3463 www.fa­ce­book.com/Au­dio-y-Mu­si­ca-de-Ta­pa­chu­la DE­TA­LLIS­TA ELEC­TRÓ­NI­CA TELEDIS Av. 18 de Mar­zo Núm. 160, Col. Cen­tro Tuxtla Gu­tié­rrez, Chia­pas, C. P. 29016 (961) 600 0687 www.teledis.com.mx DE­TA­LLIS­TA GRU­PO COMRAP, MITZU TUXTLA Ca­lle 3ª Po­nien­te Sur Núm. 262, Col. Barrio El Cen­tro Tuxtla Gu­tié­rrez, Chia­pas, C. P. 29066 (961) 613 3760 www.mitzu.com DE­TA­LLIS­TA HOS­PI­TAL DE PROYECTOS Blvd. Be­li­sa­rio Dominguez Sur Núm. 4267, Col. Te­ran Chia­pas Tuxtla Gu­tié­rrez, Chia­pas, C. P. 29050 (961) 615 5467 so­por­te@hos­pi­tal­de­pro­yec­tos.com www.hos­pi­tal­de­pro­yec­tos.com CO­MER­CIA­LI­ZA­CIÓN PUN­TOS AU­DIO­VI­SUA­LES Blvd. Be­li­sa­rio Do­mín­guez Núm. 4267, Col. Trán Tuxtla Gu­tié­rrez, Chia­pas, C.P. 29050 (961) 613 1756 vic­tor@pun­to­sau­dio­vi­sua­les.com www.pun­to­sau­dio­vi­sua­les.com CO­MER­CIA­LI­ZA­CIÓN

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.