Ed­na Jai­me Tre­vi­ño

El Economista (México) - Los Políticos - - SISTEMA -

Es li­cen­cia­da en Cien­cia Po­lí­ti­ca I por I el I Ins­ti­tu­to I Tec­no­ló­gi­co I Au­tó­no­mo I de I Mé­xi­co. Se ha desem­pe­ña­do co­mo: • Fun­da­do­ra y di­rec­to­ra ge­ne­ral I de I Mé­xi­co I Eva­lúa. • Di­rec­to­ra del Cen­tro de In­ves­ti­ga­ción I pa­ra I el I De­sa­rro­llo (CIDAC).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.