1À}i˜Ê>ʺۈ}ˆ>À»Ê>ÃÊ Ì>ÀiÌ>ÃÊi˜Ê Õi˜Ê ˆ˜ 4F CVTDB PQPTJDJÂO TFHVOEB MMBNBEB

EF MPT QMžTUJDPT Z SPCPT EF JEFOUJEBE FOUSF MPT EFMJUPT NžT DPNVOFT

El Financiero - - OPINIÓN -

-PT DPOTVNJEPSFT RVF DPNQSBO CJF OFT P QSPEVDUPT EVSBOUF FM #VFO 'JO TVFMFO TVGSJS EF VO NBZPS OÈNFSP EF GSBVEFT DPO TVT UBSKFUBT EF DS¹EJUP P E¹CJUP QSJODJQBMNFOUF NFEJBOUF TV QMBOUBDJÂO EF JEFOUJEBE QIJTIJOH QBSBSPCBSJOGPSNBDJÂOCBODBSJB BTF HVSÂ "OB &TUFMB %VS²O EFMFHBEB FT UBUBM EF MB $PNJTJÂO /BDJPOBM QBSB MB 1SPUFDDJÂO Z %FGFOTB EF MPT 6TVBSJPT EF 4FSWJDJPT 'JOBODJFSPT $POEVTFG

%F BDVFSEP DPO MB GVODJPOBSJB EVSBOUF FOFSP NFT FO FM RVF TF TVF MFOSFGMFKBSMPTQBHPTEFM#VFO'JO DSF DFO BM EPCMF MBT WJTJUBT B MB EFMFHBDJÂO EF B EJBSJBT QBSB EFOVODJBS DBSHPT OP SFDPOPDJEPT &O MB QSJNFSB RVJODFOB EFM BÁP TF MMFHBO B BDVNV MBS IBTUB NJM EFOVODJBT QPS FTUF EFMJUP NPUJWBEP QPS MB DMPOBDJÂO EF QM²TUJDPT

&M QSPCMFNB EFM SPCP EF JEFOUJ EBE TF WVFMWF VSHFOUF BM PCTFSWBS RVF EVSBOUF FM #VFO 'JO EF BVNFO UÂ FO FM VTP EF UBSKFUBT "MSFEFEPS EF EF MBT USBOTBDDJPOFT TF IJDJF SPO DPO E¹CJUP NJFOUSBT RVF TF SFBMJ[BSPO DPO DS¹EJUP -B EFMFHBDJÂO EF MB 1SPGFDP FO +BMJTDP QPOES² B EJTQPTJDJÂO EF MPT DPOTVNJEPSFT DPODJMJBEP SFT QBSB SFQPSUBS QSPNPDJPOFT P QSFDJPT OP SFTQFUBEPT P HBSBOU½BT OP WBMJEBEBT EVSBOUF MPT E½BT EFM #VFO 'JO BM EF OPWJFNCSF &M EF KVMJP QBTBEP EFTQV¹T EF DPOPDFS FM SF TVMUBEP FMFDUPSBM FTDSJC½ VOB DPMVNOB UJUVMBEB i4F CVTDB PQPTJDJÂOw &M MMBNBEP TJHVF TJFOEP W²MJEP Z DBEB WF[ N²T VSHFOUF /P DPNP QJFO TBO BMHVOPT QBSB PCTUBDVMJ[BS BM OVFWP (P CJFSOP TJOP TJNQMFNFOUF QBSB FRVJMJCSBS MPT HPCJFSOPT TJO PQPTJDJÂO TF FRVJWPDBO N²T

%F MPT QBSUJEPT RVF DPOGPSNBSPO OVFTUSP FT QFDUSP QPM½UJDP MPT ÈMUJNPT BÁPT QPEFNPT FT QFSBS QPDP FTU²O IFDIPT BÁJDPT Z MP RVF WJFOF FT UPEBW½B QFPS -PT $BMEFSÂO FO VOB EFDMBSBDJÂO RVF BMHVOPT WFO DPNP DIBOUBKF Z PUSPT DPNP QSP NFTB BNFOB[BO DPO TBMJSTF EFM 1"/ Z GPSNBS PUSP QBSUJEP TJ OP HBOB TV DBOEJEBUP .BOVFM (Â NF[ .PS½O &M 13* TF EFTCBSBUB FO MPT FTUBEPT QB SB FOHSPTBS MBT GJMBT EF .PSFOB Z FM 13% NVFSF EF JOBOJDJÂO %F MPT OVFWPT QBSUJEPT OJOHVOP UJF OF MB QSFTFODJB OBDJPOBM QBSB IBDFS DPOUSBQFTP

/P TFS²O QVFT MPT QBSUJEPT RVJFOFT MJEFSFO MB PQPTJDJÂO FO FTUF QB½T TJOP MPT PSHBOJTNPT EF TPDJFEBE DJWJM Z VO QSJNFS BUJTCP TPO MPT BHMVUJOB EPT FO FM NPWJNJFOUP 'JG½T GSFTBT FN QSFTBSJPT DPNP TFB MB NBSDIB EFM EPNJOHP FT MB ÈOJDB NBOJGFTUBDJÂO EF PQPTJDJÂO RVF TF WJTMVN CSBFOFTUFNPNFOUP *OEFQFOEJFOUFNFOUFEFRVF FTUFNPT P OP EF BDVFSEP FO TVT QMBOUFBNJFOUPT MB NBSDIB FT FM QSJNFS JOUFOUP QPS HFOF SBS VO FRVJMJCSJP GSFOUF B VO QSPZFDUP EF OBDJÂO RVF N²T BMM² EF TVT CPOEBEFT Z EFGFDUPT UJFOF NVDIPEFBNCPT TVQFPSGBMMBFTRVFFTÈOJDP OP IBZ EJ²MPHP OP IBZ EFCBUF OJ DPOUSBQFTPT

&M HSBO SFUP EF FTUF NPWJNJFOUP NBSDBEB NFOUF QFSP OP TPMP FNQSFTBSJBM FT DPOWFSUJSTF FO JOUFSMPDVUPS FO NFEJP EF VO BNCJFOUF EF DSJTQB DJÂO -ÂQF[ 0CSBEPS DPNP CVFO QPM½UJDP USBUBS² EF NJOJNJ[BSMB TJ TPO NVZ QPDPT TJFOEP DPOEFT DFOEJFOUFNFOUF TJTPONVDIPT‰N²TEF NJM‰ EFTDBMJGJD²OEPMB TJ TPO NVDI½TJNPT ‰BSSJCB EF

NJM‰ QPMBSJ[BOEP &M SFUP EF MPT PSHBOJ[BEP SFT EF MB NBSDIB FT IBDFS TFOUJS GVFS[B TJO SPNQFS FM EJ²MPHP Z MPT DBOBMFT DPO FM QSÂYJNP (PCJFSOP

%FTEF MPT FTUBEPT TPMP EPT HPCFSOBEPSFT QB SFDFO UFOFS MB WPMVOUBE Z MB GVFS[B QBSB TFS TJ OP DPOUSBQFTPT T½ BM NFOPT WPDFT EJTPOBOUFT +BWJFS $PSSBM FO $IJIVBIVB Z &OSJRVF "MGBSP RVF UPNB S²QPTFTJÂOEFM(PCJFSOPEF+BMJTDPFM EFEJDJFN CSF &MMPTQPES½BOMJEFSBSNPWJNJFOUPTSFHJPOBMFT FMQSJNFSPFOFM/PSUF FMTFHVOEPFOFM$FOUSP 0D DJEFOUF QFSP OP UJFOFO BQPZP TVGJDJFOUF FO MBT $² NBSBT OJ QBSUJEPT TÂMJEPT RVF MFT SFTQBMEFO

&M UFSDFSP TPO MPT NFEJPT MPT MMBNBEPT USBEJDJPOBMFT Z MBT iCFOEJUBT SFEFTw .VDIPT NFEJPT USBEJDJPOBMFT WBO B TVGSJS DPO MB OVF WB QPM½UJDB EF DPNVOJDBDJÂO 4J DPNP IB QSP NFUJEP -ÂQF[ 0CSBEPS SFEVDF BM N½OJNP FM QSFTVQVFTUP QBSB NFEJPT OP QPDPT WBO B EF TBQBSFDFS QFSP MPT RVF RVFEFO TFS²O N²T MJ CSFT QBSB FKFSDFS MP RVF EFCF TFS TV QBQFM FO VOB TPDJFEBE EFNPDS²UJDB VO DPOUSBQPEFS

1PS N²T DPNQMFKB F JODÂNPEB RVF QVFEB TFS MB QMVSBMJEBE FT TJFNQSF NFKPS RVF FM QFOTBNJFO UP ÈOJDP 4F CVTDB PQPTJDJÂO TFHVOEB MMBNBEB

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.