CRUCIMANÍA

El Sol de Hermosillo - - ESPARCIMIENTO -

/690A65;(3,:

7YVML[H TLUVY KL SH )PISPH

7SHU[H NYHTXULH KL ZLTPSSH WLX\L|H KL JVSVY ISHUJV HTHYPSSLU[V ,TILZ[PYMU HJVTL[LYMU

8\PU[V OPQV KL :LT (NYLNV HKPJPVUV

3xl H[L

:XTIVSV KLS ZVKPV (U[PN\V UVTIYL KL 1LY\ZHSTU -VYTH KLS WYVUVTIYL KL WYPTLYH WLYZVUH KLS WS\YHS ;\IV V JH|LYXH

;LQPKV KL THSSHZ

5VTIYL KL KVZ JVUZ[LSHJPVULZ \UH IVYLHS ` V[YH H\Z[YHS

7HSWHY

,TILZ[PYM H[HJHYM (JVZ[\TIYHY [LULY JVZ[\TIYL

8\P[t HSNV KL \UH Z\WLYMPJPL JVTV YHZW­MUKVSH

,S YXV TMZ PTWVY[HU[L KL ,\YVWH

5H]L \[PSPAHKH WVY SVZ TVYVZ

7SHU[H JY\JXMLYH OVY[LUZL

+VTLZ[PJHU HTHUZHU :XTIVSV KLS LPUZ[LUPV *\HSX\PLY HSNH ]LYKL \UPJLS\SHY

<UPY JVU J\LYKHZ *LYJHKV OLJOV KL WHSVZ V ]HYHZ LU[YL[LQPKHZ

3\NHY V ZP[PV KVUKL ZL WHYH V ZL ]H H WHYHY

(SLYV KLS [LQHKV

5P|V WLX\L|V

=,9;0*(3,:

1LHU 7H\S 4TKPJV ` YL]VS\JPVUHYPV MYHUJTZ

<UV KL SVZ OPQVZ KL 5Vt ([YH]LZHY JY\AHY

7HZHY SH SLUN\H YLWL[PKHTLU[L ZVIYL \UH JVZH

(W}JVWL KL THTM

4\UPJPWPV LZWH|VS KL .\PW‚AJVH

,U SH TP[VSVN­XH YVTHUH KPVZ KL SHZ W\LY[HZ ` [HTIPTU KL SVZ JVTPLUAVZ

0UKPVZ KL ;PLYYH KLS -\LNV ;LQPKV X\L MVYTH THSSH WVSPNVUHS

0UJ\YYPYMU LU J\SWH V `LYYV

7SHU[H IYVTLSPMJLH KL MY\[V LU MVYTH KL WP|H

*HSPKHK KL ZVUVYV ,ZWLJPL KL JHUVH TL_PJHUH :HSPY KLS ]PLU[YL TH[LYUV )H|HY JVU VYV

=LUXH KL HYYPIH OHJPH HIHQV WVY HJJP}U KLS WYVWPV WLZV

+LZJHUZV

:L|HSLU THYX\LU :\IPKVZ KL WYLJPV

KL 1\KLH (ZMHS[V =HZV JVU WPL WHYH ILILY

+L MPN\YH KL }]HSV ,Z[HKV KL =LU­LA\LSH .YHU L_[LUZP}U KL HN\H ZHSHKH

7YLWVZPJP}U X\L PUKPJH JHYLUJPH

;LYTPUHJP}U KL PUMPUP[P]V

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.