Im­par­ti­do por el in­ge­nie­ro Ed­gar Cas­tro, Trai­ning Coor­di­na­tor La­tin Ame­ri­ca pa­ra Columbus Mc­kin­non.

home:tech magazine mexico - - EDITORIAL -

Cer­ti­fi­ca­ción co­mo Téc­ni­co en Po­li­pas­tos Mo­to­ri­za­dos del En­tre­te­ni­mien­to, ava­la­do por The En­ter­tain­ment Tech­ni­cian Cer­ti­fi­ca­tion Pro­gram (ETCP) de Es­ta­dos Uni­dos. CM Lo­des­tar Mo­tor School.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.