ASE­SI­NA­DO EN ASAL­TO

LE DIS­PA­RAN Y LE RO­BAN CA­MIO­NE­TA AFUE­RA DE RESTAURANTE

Periódico Al Día (Moroléon) - - Portada -

De­lin­cuen­tes lo in­ter­cep­tan a un la­do de la ca­rre­te­ra a Yuriria; víc­ti­ma se re­sis­te y lo ba­lean va­rias ve­ces.

8n ho­me­re IXE ase­si­na­do a Ea Oa]os ai­xe­ra de Xn res­tax­ran­te Xei­ca­do en eo /ie­ra­mien­to de 8rian­ja­to Sor sx­me­tos ar­ma­dos TXE es­ca­sa­ron en eo Yehtc­xoo de Oa Yt­cti­ma.

3ese a TXE Sooic­tas des­soe Ja­ron Xn in­ten­so ose­ra­ti­yo de E~st­xe­da Oos aj­re­so­res no IXE ron de­te­ni­dos.

ATA­QUE

(ran Oas de Oa tar­de de a\er cxan­do eo ho­me­re es­taea aeor do de Xna ca­mio­ne­ta 6XEXREAN Eoan­ca.

(n ese mo­men­to ai­xe­ra deo res­tax­ran­te µ/os 3initos deoin cxen­tes ar­ma­dos Oo in­ter­ces­ta ron \ Oo tra­ta­ron de des­so­mar de Oa ca­mio­ne­ta.

6in emear­jo Oa Yt­cti­ma se re­sis­tiy \ Xno de Oos em­sis­tooa dos Oe dis­sary Ya­rias Ye­ces.

(O ax­to­mo­yiois­ta Txedy ti­ra do a Xn Oa­do de Oa ca­rre­te­ra en tan­to Oos deoinc­xen­tes aeor­da ron Oa ca­mio­ne­ta \ es­ca­sa­ron rxmeo a <Xri­ria o 9aooe de 6an­ti­ajo.

PI­DEN AYU­DA

7es­ti­jos \ co­mer­cian­tes de in­me­dia­to Ooa­ma­ron ao \ Si die­ron aso\o de Sa­ramp­di­cos \ Sooic­tas.

'e in­me­dia­to eoe­men­tos de 6ejx­ri­dad 3~Eoi­ca des­soe­ja­ron Xn ose­ra­ti­yo de E~st­xe­da de Oos deoinc­xen­tes en tan­to Sa ramp­di­cos de 3ro­tec­ciyn &iyio Ooe­ja­ron Sa­ra ax[ioiar a Oa Yt­cti ma Se­ro \a hae­ta mxer­to.

(O Iaooe­ci­do Sre­senty im­sac tos de Eaoa en caee]a \ Se­cho.

(n mx­ni­ci­sios Ye­ci­nos se aoerty a Oos Sooic­tas Sor si XEI caean Oa 6XEXREAN en tan­to en 8rian­ja­to Yi­jioa­ron en­tra­das \ saoi­das deo mx­ni­ci­sio.

$Jen­tes deo 0inis­te­rio 3~ Eoi­co \ Se­ri­tos Ooe­ja­ron \ re­ca Ea­ron in­di­cios OXEJO or­de­na ron eo tras­oa­do deo cxer­so ao 6emeio don­de Oe Srac­ti­car­tan Oa ne­cros­sia.

+as­ta a\er Oa Yt­cti­ma es­taea sin iden­ti­fi­car.

Víc­ti­ma fue ba­lea­da en pe­cho y ca­be­za; es­tá sin iden­ti­fi­car.

Po­li­cías res­guar­da­ron el lu­gar, mien­tras otros ofi­cia­les des­ple­ga­ron un ope­ra­ti­vo pa­ra cap­tu­rar a los ase­si­nos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.