Wel­come!

Here you can ind a new home. En­joy our Noble Touch of Per­fec­tion!

Nobil Club - - Editor’s Note -

DEAR GUESTS,

I am proud to present you the tenth (an­niver­sary) issue of our bian­nual No­bil Club mag­a­zine. Back in 2012, we were the irst ho­tel in Moldova to have its own glossy mag­a­zine. Our in­tent was to make it in­for­ma­tive as well as en­ter­tain­ing for our guests and part­ners, and so far, we have suc­ceeded in at­tract­ing every­one’s in­ter­est.

We do re­al­ize that the Noble Touch of Per­fec­tion is quite an am­bi­tious slo­gan, and we con­stantly strive to make sure that we are up to the chal­lenge, every sin­gle time. We al­ways do our ut­most to make our Guests feel like home, and we try to be a sec­ond fam­ily to them. The mag­a­zine that you are hold­ing rep­re­sents a col­lec­tive jour­nal of this big fam­ily - No­bil Lux­ury Bou­tique Ho­tel.

In th­ese pages, we want to tell you about the ex­cit­ing news of our ho­tel – the new Spring-Sum­mer Menu in View Café & Restau­rant, the new col­lec­tion by DESSANGE™, the lat­est SPA pro­ce­dures, and much more. If it’s your irst time in our coun­try, we would like to show you Moldova seen through the eyes of ex­pats, who have been liv­ing here for a while now. We will pro­vide you with in­for­ma­tion about lo­cal land­marks worth vis­it­ing. We also want to share the won­der­ful events that we have had the plea­sure of host­ing in the past half year, as well as some tes­ti­mo­ni­als from the guests who stayed with us re­cently.

I am de­lighted to bid you a warm wel­come to Moldova and to our ho­tel, and I hope that you will fully en­joy our Noble Touch of Per­fec­tion!

DRAGI OASPEȚI,

Am plăcerea și onoarea de a vă prezenta cea de-a ze­cea ediție, aniver­sară, a re­vis­tei bian­uale No­bil Club. În anul 2012, am fost primul ho­tel din Moldova, care s-a aven­tu­rat în ed­itarea pro­priei re­viste. In­tenția noas­tră de atunci, ac­tu­ală și în prezent, a fost să creăm o pub­li­cație cât mai in­for­ma­tivă și cap­ti­vantă, pen­tru oaspeții și partenerii noștri. Până în prezent, ne-a reușit să atragem in­tere­sul tu­turor cu această pub­li­cație.

Sun­tem conș­tienți, că Atin­gerea No­bilă a Per­fecți­u­nii este un slo­gan am­bițios, și depunem tot efor­tul pen­tru a core­spunde aces­tuia, de iecare dată. Cu tim­pul, am în­ceput tot mai mult să ve­dem acest ho­tel ca pe o casă de­parte de casă, și tot mai puțin ca pe o des­ti­nație pen­tru călă­torii de afac­eri. Și de­sigur facem tot ce ne stă în pu­teri, ca oaspeții noștri să ie sub aceeași im­pre­sie – că se ală ală­turi de a doua fam­i­lie. Re­vista pe care o țineți acum în mâini este un ju­r­nal colec­tiv al aces­tei familii cu nu­mele No­bil Lux­ury Bou­tique Ho­tel.

Prin in­ter­mediul ei, vrem să vă re­latăm știr­ile noas­tre – noul Me­niu de Primă­vară-Vară din View Café & Restau­rant, noua colecție de la maeștrii DESSANGE™, ul­timele pro­ce­duri SPA, și multe al­tele. Dacă sun­teți pen­tru prima dată în țara noas­tră, dorim să vă o arătăm așa, cum e văzută prin ochii cetățe­nilor străini, care deja trăi­esc aici de ceva timp. Vă vom povesti de­spre locurile in­tere­sante, care mer­ită viz­itate. De aseme­nea, ne va face plăcere să îm­părtășim eveni­mentele pe care am avut onoarea să le găz­duim în ul­tima jumă­tate de an, cât și ci­tatele unor oaspeți care ne-au viz­itat re­cent.

Sunt încân­tat să vă urez bun venit în Moldova și în hotelul nos­tru, și sper că veți savura din plin Atin­gerea No­bilă a Per­fecți­u­nii!

ДОРОГИЕ ГОСТИ,

С искренним удовольств­ием и гордостью представля­ю Вам десятый, юбилейный номер журнала No­bil Club. В 2012 году, мы стали первой гостиницей в Молдове, которая начала издавать свой собственны­й глянцевый журнал. Нашей целью тогда, равно как и сегодня, было создание информатив­ного и увлекатель­ного издания для наших гостей и партнёров. И мы до сих пор поддержива­ем их интерес.

Мы понимаем, что Благородны­й Оттенок Совершенст­ва – весьма амбициозны­й слоган, и прилагаем максимум усилий, чтобы соответств­овать ему, каждый раз. Мы позиционир­уем нашу гостиницу как дом вдали от дома, нежели как стандартны­й отель, и стараемся стать второй семьёй для наших Гостей. Журнал, который Вы держите сейчас в руках - своеобразн­ый коллективн­ый дневник этой семьи, именуемой No­bil Lux­ury Bou­tique Ho­tel.

На его страницах, мы хотим рассказать Вам о наших новинках – об Весенне-Летнем Меню в View Café & Restau­rant, о новой коллекции от французски­х мастеров DESSANGE™, о последних процедурах в No­bil SPA, и о многом другом. Если это Ваш первый визит в нашу страну, то мы бы хотели показать Вам Молдову глазами иностранце­в, живущих здесь продолжите­льное время. Мы расскажем Вам о интересных местах, которые стоит посетить. Мы также хотим поделиться замечатель­ными событиями, которые нам довелось организова­ть в этом году, и отзывами гостей, которые недавно у нас побывали.

Я очень рад приветство­вать Вас в Молдове и в нашем отеле и надеюсь, что Вы насладитес­ь в полной мере Благородны­м Оттенком Совершенст­ва!

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.