Moldova through the eyes of our Guests

Молдова глазами наших гостей

Nobil Club - - Contents -

Po­porul moldove­nesc este pri­etenos, mărin­i­mos și de­schis.

Re­lați­ile diplo­mat­ice din­tre Moldova și Ru­sia au o du­rată de 25 de ani, însă avem legă­turi ce datează de sec­ole. Sun­tem uniți prin tradiții, limbă, cul­tură, re­ligie. Com­po­nenta politică este baza re­lați­ilor diplo­mat­ice din­tre state, dar un rol im­por­tant îl are și co­op­er­area uman­i­tară. Pe pe­rioada man­dat­u­lui său în alte țări, diplo­matul are conex­i­uni nu doar cu vi­ața politică a aces­tora, dar și cu vi­ața cul­tur­ală.

Ambasadoru­l Rusiei în Moldova, E.S. Farid Mukhametsh­in, în toți anii de ac­tiv­i­tate în țara noas­tră a viz­itat multe raioane, a fă­cut cunoșt­ință cu tradiți­ile și cul­tura poporu­lui moldove­nesc.

Într-un in­ter­viu acor­dat în ex­clu­siv­i­tate pen­tru re­vista „No­bil Club”, diplo­matul a povestit de­spre legă­turile din­tre Ru­sia și Moldova, pre­cum și de­spre cele mai mem­o­ra­bile am­intiri legate de țara noas­tră .

Dom­nul Farid Mukhametsh­in a fost nu­mit Am­basador Ex­traor­di­nar și Plenipoten­țiar al Fed­er­ației Ruse în Repub­lica Moldova la 5 aprilie 2012. În această pe­ri­odă, sub egida și cu spri­jinul mi­s­i­u­nii diplo­mat­ice ruse s-au pus în apli­care mai multe proiecte cul­tur­ale, uman­itare și so­ciale, im­por­tante pen­tru Moldova.

1. CARE AU FOST PRIMELE IMPRESII CÎND AȚI SOSIT ÎN ȚARA NOAS­TRĂ?

- Un colț fru­mos de pământ, cu o climă moale, peisaje fru­moase, oa­meni har­nici și de­schiși. De­sigur, m-am pregătit pen­tru sosirea mea și am stu­diat in­for­mați­ile de care aveam nevoie pen­tru noul meu loc de muncă. Con­tinui să studiez cu in­teres apro­fun­dat această țară și oa­menii ei. De­sigur, man­datul de diplo­mat nu pre­supune doar ac­tiv­ități în sfera politică, ci și în cea eco­nomică, cul­tur­ală și ed­u­cațion­ală, sunt nece­sare cunoșt­ințe de­spre istorie.

2. CE VĂ ATRAGE CEL MAI MULT ÎN ȚARA NOAS­TRĂ?

- Oa­menii! Ospi­tal­ieri, mărin­i­moși, de­schiși și pri­etenoși. Timp de sec­ole, popoarele care au trăit aici au fost unite prin val­o­rile com­mune, de spirit or­tho­dox, iar co­ex­is­tența pașnică a diferitelo­r grupuri et­nice a con­tribuit la dez­voltarea în­tregii regiuni. Vorbind de­spre re­lați­ile moldo-ruse, menționăm că am reușit să con­solidăm

AMBASADORU­L EX­TRAOR­DI­NAR ŞI PLENIPOTEN­ŢIAR AL FEDERAŢIEI RUSE ÎN REPUB­LICA MOLDOVA

FOR NO­BIL CLUB MAG­A­ZINE.

pri­ete­nia din­tre popoarele și statele noas­tre, iar cel mai im­por­tant este că re­lați­ile cor­diale devin tot mai apropi­ate de la an la an. Sunt con­vins că spir­i­tul re­spec­tu­lui re­ciproc ne va ajuta să re­al­izăm suc­cese și mai mari, spre bene­iciul popoarelor noas­tre.

3. ÎN MOLDOVA, AVEȚI LOCURI PREFERATE?

- De­sigur, natura mag­ni­ică, rez­er­vați­ile nat­u­rale ale Moldovei lasă impresii ex­trem de fru­moase. Aces­tui fru­mos colț de rai i s-a oferit un pat­ri­mo­niu sem­ni­ica­tiv, iar da­to­ria noas­tră este să îl ges­tionăm în mod core­spun­ză­tor, pen­tru a-l păs­tra și val­ori­ica. În tim­pul man­dat­u­lui meu, am viz­itat multe cen­tre raionale ale țării și m-au im­pre­sionat tradiți­ile și cul­tura di­versă a aces­tora. Aș dori să sub­lin­iez fap­tul că acest pământ a fost mar­cat în is­to­ria cul­turii ruse, iind viz­itat de Pușkin, Tol­stoi, Gorki și alți cla­sici ai cul­turii ruse. Mulți din­tre ei au fost in­spi­rați de acest pământ. Este îm­bu­cură­tor fap­tul, că legă­tura spir­i­tu­ală din­tre cele două popoare nu s-a în­tre­rupt. În Ru­sia, ca și în Moldova, s-a păs­trat un in­teres de­osebit în con­ser­varea pat­ri­mo­ni­u­lui cul­tural al am­be­lor țări.

4. CE TRADIȚII MOLDOVENEŞ­TI VĂ PLAC?

- Moldova este o țară cu o istorie bo­gată și tradiții mi­n­unate. Unele din­tre ele sunt strâns legate cu cele slave. Acest lu­cru ne vor­bește încă o dată de­spre re­lați­ile in­ter-cul­tur­ale pro­funde, mar­cate de sec­ole. Mă opresc la unul din­tre ele - săr­bă­toarea primăverii „Mărțișor“, care se bazează pe leg­ende fru­moase. Pen­tru dez­voltarea in­ter­acți­u­nii cul­tur­ale, în spir­i­tul pri­ete­niei re­ciproce și a afecți­u­nii în­tre popoarele țărilor noas­tre, an­ual Am­basada in­vită ar­tiști ren­u­miți la Chișinău pen­tru cel­e­brarea săr­bă­torii „Mărțișor“.

5. CE AC­TIV­ITĂȚI ŞI PROIECTE SPRIJINITE ŞI IMPLEMENTA­TE DE AM­BASADA FED­ER­AȚIEI RUSE LA CHIŞINĂU, LE CONSIDERAȚ­I CELE MAI SEMNIFICAT­IVE ÎN CONTEXTUL DEZ­VOLTĂRII RE­LAȚI­ILOR BILATERALE?

- Este di­icil să ev­i­dențiez un sin­gur lu­cru. Aces­tea in­clud restau­rarea mon­u­men­tu­lui Cneazu­lui Grig­ory Potemkin în raionul Ungheni, săr­bă­to­rile de la Șer­peni, acți­u­nile „Reg­i­men­tu­lui Imor­tal“, reîn­hu­marea sol­daților so­vi­etici care au căzut în luptele îm­potriva in­vada­to­rilor naz­iști, Fes­ti­valul In­ter­național al lit­er­a­turii ruse în Moldova „Colina lui Pușkin“- lista este foarte lungă. Prob­a­bil cea mai prețioasă am­intire este cel­e­brarea Vic­to­riei noas­tre co­mune în Războiul pen­tru Apărarea Pa­triei. Con­cer­tul gra­dios din Pi­ața Marii Adunări Naționale a Chișinău­lui, unde cetățenii Repub­licii Moldova de diferite gen­er­ații și națion­al­ități, cân­tau melodii de război sub egida mar­ilor ar­tiști Iosif Kob­zon și Lev Leshchenko, in­vi­tați de Am­basada Fed­er­ației Ruse în Repub­lica Moldova. Această săr­bă­toare națion­ală va rămâne cu ade­vărat în in­ima mea pen­tru toată vi­ața. De­sigur, în cal­en­darul săr­bă­to­rilor mem­o­ra­bile moldo-ruse aș menționa și cel­e­brarea pe scară largă a Zilei Rusiei în Repub­lica Moldova, și con­certele leg­en­daru­lui An­sam­blu „Vir­tuozii Moscovei“sub con­duc­erea lui Vladimir Spi­vakov, și fes­ti­valul il­mu­lui „Ren­dezvous cu Ru­sia“, și fes­ti­valul de teatru “MoldFest Ram­paRu“, pre­cum și multe alte ac­tiv­ități.

Народ Молдовы – гостеприим­ный, радушный и открытый

Дипломатич­еским отношениям, установлен­ным между Молдовой и Россией, в этом году исполняетс­я 25 лет. Однако историческ­ие связи наших народов уходят далеко вглубь веков. Нас объединяет язык, традиции, культура, общее вероиспове­дание. Политическ­ая составляющ­ая является основой дипломатич­еских отношений между государств­ами, но не менее важную роль играет гуманитарн­ое сотрудниче­ство. Находясь на службе в той или иной стране, дипломат не только работает с политическ­им руководств­ом государств­а, но и приобщаетс­я к ее культуре.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин за годы своей работы в нашей республике посетил большинств­о её районов, познакомил­ся с традициями и культурой молдавског­о народа.

В эксклюзивн­ом интервью для журнала «Нобил Клуб», дипломат рассказал о том, что связывает Россию и Молдову, а также о том, что больше всего ему запомнилос­ь в нашей стране.

Фарит Мухаметшин назначен Чрезвычайн­ым и Полномочны­м Послом Российской Федерации в Республике Молдова 5 апреля 2012 года. За это время под руководств­ом и при поддержке российской дипмиссии в стране было реализован­о множество культурно–гуманитарн­ых и социальноз­начимых проектов.

1. КАКОВЫ БЫЛИ ВАШИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТ-ЛЕНИЯ, КОГДА ВЫ ТОЛЬКО ПРИЕХАЛИ В МОЛДОВУ?

- Прекрасный уголок планеты с мягким климатом, красивыми ландшафтам­и, трудолюбив­ыми, открытыми людьми. Конечно, я готовился к приезду, изучал необходиму­ю информацию для работы. Находясь на службе в Кишиневе, с удовольств­ием продолжаю интересова­ться и углублять свои познания о стране и народе. Ведь работа дипломата заключаетс­я не только в том, чтобы хорошо разбиратьс­я в политическ­ой, но и в экономичес­кой, культурной, образовате­льной сферах, необходимо знание истории.

2. ЧТО ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКАЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ?

- Люди! В основном гостеприим­ные, радушные, открытые и дружествен­но настроенны­е. На протяжении многих веков разные народы, проживающи­е здесь, сплотило единое ценностное пространст­во, сформирова­нное общей православн­ой верой. Наличие условий для мирного сосущество­вания разных этносов обеспечило каждому из них возможност­ь развиватьс­я и внести свой вклад в развитие всего края. Говоря о российско–молдавских отношениях, хочется отметить, что нам удалось многое сделать для укрепления дружбы между нашими народами и государств­ами. Главное — мы углубили взаимопони­мание и добросерде­чные отношения. Убежден что, продвигаяс­ь в духе взаимного уважения, мы сможем достичь еще больших успехов на благо наших народов.

3. В МОЛДОВЕ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ЛЮБИМЫЕ МЕСТА?

- Конечно, великолепн­ая природа, красивые заповедные места Молдовы производят огромное впечатлени­е. Этому прекрасном­у краю даны многие богатства, важно – правильно ими распорядит­ься, сохранить и приумножит­ь. За время моей работы я посетил большинств­о районов страны, каждый из которых поразил своими особенност­ями, традициями и культурой. Хотелось бы подчеркнут­ь, что эта земля прочно вошла в историю русской культуры. Здесь бывали Пушкин, Толстой, Горький и другие классики. Многих из них этот край вдохновлял. Отрадно видеть, что и сейчас духовная связь между нашими народами не прервалась. В России, как и в Молдове, сохраняетс­я живой интерес к изучению и сохранению культурног­о достояния обеих стран.

4. КАКИЕ МОЛДАВСКИЕ ТРАДИЦИИ ВАМ НРАВЯТСЯ?

- Молдова – страна с богатой историей и прекрасным­и традициями. Некоторые из них тесно переплетаю­тся со славян-

скими. Это еще раз говорит о глубоких межкультур­ных взаимосвяз­ях, которые выстраивал­ись веками. Остановлюс­ь на одном из них – весеннем празднике «Мэрцишор». В его основе лежит несколько красивых легенд. В первые дни марта принято надевать красно–белые бутоньерки. Отмечу что, стремясь к развитию культурног­о взаимодейс­твия в духе взаимной дружбы и симпатии между народами наших стран, в рамках празднован­ия «Мэрцишора» Посольство ежегодно приглашает в Кишинев известных российских музыкальны­х исполнител­ей и коллективы.

5. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИ­Я И ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАНН­ЫЕ И ОСУЩЕСТВЛЕ­ННЫЕ ПОСОЛЬСТВО­М РОССИИ В КИШИНЕВЕ, ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОНН­ИХ ОТНОШЕНИЙ?

- Трудно выделить что–то одно. Это и открытие в Унгенском районе отреставри­рованного памятника светлейшем­у князю Григорию Потемкину, и торжества на Шерпенском плацдарме, и акция “Бессмертны­й полк”, и перезахоро­нение останков советских воинов, павших в боях с фашистским­и захватчика­ми, Международ­ный фестиваль русской литературы в Молдове “Пушкинская горка”, проходящий в рамках Дня русского языка – всего не перечислит­ь. Пожалуй, самое дорогое воспоминан­ие – это празднован­ие нашей общей Победы в Великой Отечествен­ной войне. Центральна­я площадь Кишинева, переполнен­ная гражданами Молдовы, людьми разных поколений и национальн­остей, вдохновенн­о поющими песни военных лет, вторя Иосифу Кобзону и Льву Лещенко, по приглашени­ю посольства России в Молдове, давшими грандиозны­й концерт. Этот поистине всенародны­й праздник останется в душе надолго. Безусловно, в ленту памятных дат российско–молдавской дружбы я бы внес и масштабные празднован­ия Дней России в Республике Молдова, и концерты легендарно­го Ансамбля Александро­ва, «Виртуозов Москвы» В.Спивакова в Кишиневе, и кинофестив­аль «Свидание с Россией», и театральны­й фестиваль «МОЛДФЕСТ РАМПАРУ», а также много других мероприяти­й.

The Moldovan peo­ple are hos­pitable, kind­hearted and open

This year marks the twenty-ifth an­niver­sary of diplo­matic re­la­tions be­tween Moldova and Rus­sia. Yet, the his­tor­i­cal re­la­tions be­tween our peo­ple date back for cen­turies. Lan­guage, tra­di­tions, cul­ture and com­mon re­li­gion bring us to­gether. The po­lit­i­cal com­po­nent is the ba­sis of all diplo­matic re­la­tions be­tween states, but hu­man­i­tar­ian co­op­er­a­tion is equally im­por­tant. Be­ing in the service in a coun­try, a diplo­mat not only works with the po­lit­i­cal lead­er­ship of the state, but also joins its cul­tural life.

The Rus­sian Am­bas­sador to Moldova Farit Mukhametsh­in for the years of his work in our repub­lic vis­ited most of its dis­tricts, got ac­quainted with the tra­di­tions and cul­ture of the Moldovan peo­ple.

In an ex­clu­sive in­ter­view for “No­bil Club” mag­a­zine, the diplo­mat spoke about the re­la­tions be­tween Rus­sia and Moldova, as well as what he most re­mem­bers of our coun­try.

Farit Mukhametsh­in was ap­pointed Am­bas­sador Ex­tra­or­di­nary and Plenipo­ten­tiary of the Rus­sian Fed­er­a­tion to the Repub­lic of Moldova on 5 April 2012. Since that time, un­der the aus­pices and with the sup­port of the Rus­sian diplo­matic mis­sion, many cul­tural, hu­man­i­tar­ian and so­cially sig­ni­icant projects have been im­ple­mented in the coun­try.

1. WHAT WERE YOUR FIRST IM­PRES­SIONS WHEN YOU JUST AR­RIVED IN MOLDOVA?

- It’s a won­der­ful place in the world, with a mild cli­mate, beau­ti­ful land­scapes, hard-work­ing and open-minded peo­ple. Of course, I was pre­par­ing for the visit, so I stud­ied all re­quired in­for­ma­tion for my work. Be­ing in service in Chisinau, I gladly con­tinue ex­plor­ing and deep­en­ing my knowl­edge about the coun­try and peo­ple, be­cause a diplo­mat’s job is not only about un­der­stand­ing the po­lit­i­cal, but also eco­nomic, cul­tural and ed­u­ca­tional spheres. You should also have knowl­edge of his­tory.

2. WHAT AT­TRACTS YOU MOST ABOUT OUR COUN­TRY?

- Its peo­ple! They are hos­pitable, kind­hearted, open and friendly. Over cen­turies, dif­fer­ent peo­ples liv­ing here were brought to­gether by a uni­ied value en­tity, formed by a com­mon Or­tho­dox faith. The con­di­tions for a peace­ful co­ex­is­tence of dif­fer­ent eth­nic groups en­abled each of them to de­velop and con­tribute to the de­vel­op­ment of the whole re­gion. Speak­ing of the Rus­sian-Moldovan re­la­tions, I would like to note that we man­aged to do a lot to strengthen the friend­ship be­tween our peo­ples and states. The most im­por­tant is that we have im­proved the mu­tual un­der­stand­ing and kind­hearted re­la­tions. I am sure that by mov­ing for­ward in the spirit of mu­tual re­spect, we will achieve greater suc­cess for the beneit of our peo­ples.

3. DO YOU AL­READY HAVE YOUR FA­VORITE PLACES IN MOLDOVA?

- Of course. It’s the mag­ni­icent na­ture – the beau­ti­ful na­ture re­serves of Moldova make a great im­pres­sion. This beau­ti­ful land is rich in many re­sources, what is im­por­tant is to use them prop­erly, to pre­serve and mul­ti­ply them. Dur­ing my work, I have vis­ited most dis­tricts of the coun­try, each of them im­pressed me with its fea­tures, tra­di­tions and cul­ture. I would like to em­pha­size that this land has irmly gone down the in his­tory of Rus­sian cul­ture. Moldova was vis­ited by Pushkin, Tol­stoy, Gorky and other clas­sics. Many of them were inspired by this place. I am pleased to see that even now the spir­i­tual con­nec­tion be­tween our peo­ples has not been sev­ered. Not only in Rus­sia, but also in Moldova, there is a keen in­ter­est in study­ing and pre­serv­ing the cul­tural her­itage of both coun­tries.

4. WHAT MOLDOVAN TRA­DI­TIONS DO YOU LIKE?

- Moldova is a coun­try with a rich his­tory and great tra­di­tions. Some of them are closely in­ter­twined with Slavic tra­di­tions. This once again conirms the deep in­ter­cul­tural re­la­tion­ships, which have been built for cen­turies. I will dwell on one of them – the Mar­ti­sor spring hol­i­day. It is based on sev­eral beau­ti­ful le­gends. There is a cus­tom to wear red and white bou­ton­nieres in the irst days of March. I would like to note that seeking to de­velop the cul­tural in­ter­ac­tion in the spirit of mu­tual friend­ship and sym­pa­thy be­tween the peo­ples of our coun­tries, the Em­bassy an­nu­ally in­vites fa­mous Rus­sian per­form­ers and bands to Chisinau to cel­e­brate Mar­ti­sor.

- WHAT EVENTS AND PROJECTS SUP­PORTED AND IM­PLE­MENTED BY THE RUS­SIAN EM­BASSY TO CHISINAU DO YOU CON­SIDER THE MOST IM­POR­TANT ONES IN THE CON­TEXT OF THE DE­VEL­OP­MENT OF BI­LAT­ERAL RE­LA­TIONS?

- It is di­fi­cult to sin­gle out just one. Th­ese are: the open­ing of the ren­o­vated mon­u­ment of His High­ness Prince Grig­ory Potemkin in the Ungheni dis­trict, the fes­tiv­i­ties on the Sher­pen bridge­head, the “Im­mor­tal Reg­i­ment” move­ment, the re­burial of the earthly re­mains of Soviet Army sol­diers who were killed in the War against the fas­cist in­vaders, the In­ter­na­tional Fes­ti­val of the Rus­sian Lit­er­a­ture

in Moldova “Pushkin­skaya Gorka”, held on the Day of the Rus­sian lan­guage – the list is end­less. But the most pre­cious mem­ory is the cel­e­bra­tion of our com­mon Vic­tory in the Great Pa­tri­otic War. The Chisinau cen­tral square, crowded with Moldovan ci­ti­zens, peo­ple of dif­fer­ent gen­er­a­tions and na­tion­al­i­ties, all singing en­thu­si­as­ti­cally wartime songs, by Iosif Kob­zon and Lev Leshchenko, who at the in­vi­ta­tion of the Rus­sian Em­bassy to Moldova gave a grandiose con­cert. This truly na­tional hol­i­day will re­main in my soul for­ever. Of course, I would also in­clude on the list of an­niver­saries of the Rus­sianMoldov­an friend­ship the large-scale cel­e­bra­tions of Rus­sia Days in the Repub­lic of Moldova, con­certs of the leg­endary Alexan­drov Ensem­ble, of V. Spi­vakov’s “Moscow Vir­tu­osos” in Chisinau, the ilm fes­ti­val “Ren­dezvous with Rus­sia”, the theater fes­ti­val “MoldFest. Rampa.Ru”, as well as many other events.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.