Moldova through the eyes of our Guests

Молдова глазами наших гостей

Nobil Club - - Contents -

Po­porul moldove­nesc este pri­etenos, mărin­i­mos și de­schis.

Re­lați­ile diplo­mat­ice din­tre Moldova și Ru­sia au o du­rată de 25 de ani, însă avem legă­turi ce datează de sec­ole. Sun­tem uniți prin tradiții, limbă, cul­tură, re­ligie. Com­po­nenta politică este baza re­lați­ilor diplo­mat­ice din­tre state, dar un rol im­por­tant îl are și co­op­er­area uman­i­tară. Pe pe­rioada man­dat­u­lui său în alte țări, diplo­matul are conex­i­uni nu doar cu vi­ața politică a aces­tora, dar și cu vi­ața cul­tur­ală.

Ambasadorul Rusiei în Moldova, E.S. Farid Mukhametshin, în toți anii de ac­tiv­i­tate în țara noas­tră a viz­itat multe raioane, a fă­cut cunoșt­ință cu tradiți­ile și cul­tura poporu­lui moldove­nesc.

Într-un in­ter­viu acor­dat în ex­clu­siv­i­tate pen­tru re­vista „No­bil Club”, diplo­matul a povestit de­spre legă­turile din­tre Ru­sia și Moldova, pre­cum și de­spre cele mai mem­o­ra­bile am­intiri legate de țara noas­tră .

Dom­nul Farid Mukhametshin a fost nu­mit Am­basador Ex­traor­di­nar și Plenipotențiar al Fed­er­ației Ruse în Repub­lica Moldova la 5 aprilie 2012. În această pe­ri­odă, sub egida și cu spri­jinul mi­s­i­u­nii diplo­mat­ice ruse s-au pus în apli­care mai multe proiecte cul­tur­ale, uman­itare și so­ciale, im­por­tante pen­tru Moldova.

1. CARE AU FOST PRIMELE IMPRESII CÎND AȚI SOSIT ÎN ȚARA NOAS­TRĂ?

- Un colț fru­mos de pământ, cu o climă moale, peisaje fru­moase, oa­meni har­nici și de­schiși. De­sigur, m-am pregătit pen­tru sosirea mea și am stu­diat in­for­mați­ile de care aveam nevoie pen­tru noul meu loc de muncă. Con­tinui să studiez cu in­teres apro­fun­dat această țară și oa­menii ei. De­sigur, man­datul de diplo­mat nu pre­supune doar ac­tiv­ități în sfera politică, ci și în cea eco­nomică, cul­tur­ală și ed­u­cațion­ală, sunt nece­sare cunoșt­ințe de­spre istorie.

2. CE VĂ ATRAGE CEL MAI MULT ÎN ȚARA NOAS­TRĂ?

- Oa­menii! Ospi­tal­ieri, mărin­i­moși, de­schiși și pri­etenoși. Timp de sec­ole, popoarele care au trăit aici au fost unite prin val­o­rile com­mune, de spirit or­tho­dox, iar co­ex­is­tența pașnică a diferitelor grupuri et­nice a con­tribuit la dez­voltarea în­tregii regiuni. Vorbind de­spre re­lați­ile moldo-ruse, menționăm că am reușit să con­solidăm

AMBASADORUL EX­TRAOR­DI­NAR ŞI PLENIPOTENŢIAR AL FEDERAŢIEI RUSE ÎN REPUB­LICA MOLDOVA

FOR NO­BIL CLUB MAG­A­ZINE.

pri­ete­nia din­tre popoarele și statele noas­tre, iar cel mai im­por­tant este că re­lați­ile cor­diale devin tot mai apropi­ate de la an la an. Sunt con­vins că spir­i­tul re­spec­tu­lui re­ciproc ne va ajuta să re­al­izăm suc­cese și mai mari, spre bene­iciul popoarelor noas­tre.

3. ÎN MOLDOVA, AVEȚI LOCURI PREFERATE?

- De­sigur, natura mag­ni­ică, rez­er­vați­ile nat­u­rale ale Moldovei lasă impresii ex­trem de fru­moase. Aces­tui fru­mos colț de rai i s-a oferit un pat­ri­mo­niu sem­ni­ica­tiv, iar da­to­ria noas­tră este să îl ges­tionăm în mod core­spun­ză­tor, pen­tru a-l păs­tra și val­ori­ica. În tim­pul man­dat­u­lui meu, am viz­itat multe cen­tre raionale ale țării și m-au im­pre­sionat tradiți­ile și cul­tura di­versă a aces­tora. Aș dori să sub­lin­iez fap­tul că acest pământ a fost mar­cat în is­to­ria cul­turii ruse, iind viz­itat de Pușkin, Tol­stoi, Gorki și alți cla­sici ai cul­turii ruse. Mulți din­tre ei au fost in­spi­rați de acest pământ. Este îm­bu­cură­tor fap­tul, că legă­tura spir­i­tu­ală din­tre cele două popoare nu s-a în­tre­rupt. În Ru­sia, ca și în Moldova, s-a păs­trat un in­teres de­osebit în con­ser­varea pat­ri­mo­ni­u­lui cul­tural al am­be­lor țări.

4. CE TRADIȚII MOLDOVENEŞTI VĂ PLAC?

- Moldova este o țară cu o istorie bo­gată și tradiții mi­n­unate. Unele din­tre ele sunt strâns legate cu cele slave. Acest lu­cru ne vor­bește încă o dată de­spre re­lați­ile in­ter-cul­tur­ale pro­funde, mar­cate de sec­ole. Mă opresc la unul din­tre ele - săr­bă­toarea primăverii „Mărțișor“, care se bazează pe leg­ende fru­moase. Pen­tru dez­voltarea in­ter­acți­u­nii cul­tur­ale, în spir­i­tul pri­ete­niei re­ciproce și a afecți­u­nii în­tre popoarele țărilor noas­tre, an­ual Am­basada in­vită ar­tiști ren­u­miți la Chișinău pen­tru cel­e­brarea săr­bă­torii „Mărțișor“.

5. CE AC­TIV­ITĂȚI ŞI PROIECTE SPRIJINITE ŞI IMPLEMENTATE DE AM­BASADA FED­ER­AȚIEI RUSE LA CHIŞINĂU, LE CONSIDERAȚI CELE MAI SEMNIFICATIVE ÎN CONTEXTUL DEZ­VOLTĂRII RE­LAȚI­ILOR BILATERALE?

- Este di­icil să ev­i­dențiez un sin­gur lu­cru. Aces­tea in­clud restau­rarea mon­u­men­tu­lui Cneazu­lui Grig­ory Potemkin în raionul Ungheni, săr­bă­to­rile de la Șer­peni, acți­u­nile „Reg­i­men­tu­lui Imor­tal“, reîn­hu­marea sol­daților so­vi­etici care au căzut în luptele îm­potriva in­vada­to­rilor naz­iști, Fes­ti­valul In­ter­național al lit­er­a­turii ruse în Moldova „Colina lui Pușkin“- lista este foarte lungă. Prob­a­bil cea mai prețioasă am­intire este cel­e­brarea Vic­to­riei noas­tre co­mune în Războiul pen­tru Apărarea Pa­triei. Con­cer­tul gra­dios din Pi­ața Marii Adunări Naționale a Chișinău­lui, unde cetățenii Repub­licii Moldova de diferite gen­er­ații și națion­al­ități, cân­tau melodii de război sub egida mar­ilor ar­tiști Iosif Kob­zon și Lev Leshchenko, in­vi­tați de Am­basada Fed­er­ației Ruse în Repub­lica Moldova. Această săr­bă­toare națion­ală va rămâne cu ade­vărat în in­ima mea pen­tru toată vi­ața. De­sigur, în cal­en­darul săr­bă­to­rilor mem­o­ra­bile moldo-ruse aș menționa și cel­e­brarea pe scară largă a Zilei Rusiei în Repub­lica Moldova, și con­certele leg­en­daru­lui An­sam­blu „Vir­tuozii Moscovei“sub con­duc­erea lui Vladimir Spi­vakov, și fes­ti­valul il­mu­lui „Ren­dezvous cu Ru­sia“, și fes­ti­valul de teatru “MoldFest Ram­paRu“, pre­cum și multe alte ac­tiv­ități.

Народ Молдовы – гостеприимный, радушный и открытый

Дипломатическим отношениям, установленным между Молдовой и Россией, в этом году исполняется 25 лет. Однако исторические связи наших народов уходят далеко вглубь веков. Нас объединяет язык, традиции, культура, общее вероисповедание. Политическая составляющая является основой дипломатических отношений между государствами, но не менее важную роль играет гуманитарное сотрудничество. Находясь на службе в той или иной стране, дипломат не только работает с политическим руководством государства, но и приобщается к ее культуре.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин за годы своей работы в нашей республике посетил большинство её районов, познакомился с традициями и культурой молдавского народа.

В эксклюзивном интервью для журнала «Нобил Клуб», дипломат рассказал о том, что связывает Россию и Молдову, а также о том, что больше всего ему запомнилось в нашей стране.

Фарит Мухаметшин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова 5 апреля 2012 года. За это время под руководством и при поддержке российской дипмиссии в стране было реализовано множество культурно–гуманитарных и социальнозначимых проектов.

1. КАКОВЫ БЫЛИ ВАШИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТ-ЛЕНИЯ, КОГДА ВЫ ТОЛЬКО ПРИЕХАЛИ В МОЛДОВУ?

- Прекрасный уголок планеты с мягким климатом, красивыми ландшафтами, трудолюбивыми, открытыми людьми. Конечно, я готовился к приезду, изучал необходимую информацию для работы. Находясь на службе в Кишиневе, с удовольствием продолжаю интересоваться и углублять свои познания о стране и народе. Ведь работа дипломата заключается не только в том, чтобы хорошо разбираться в политической, но и в экономической, культурной, образовательной сферах, необходимо знание истории.

2. ЧТО ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКАЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ?

- Люди! В основном гостеприимные, радушные, открытые и дружественно настроенные. На протяжении многих веков разные народы, проживающие здесь, сплотило единое ценностное пространство, сформированное общей православной верой. Наличие условий для мирного сосуществования разных этносов обеспечило каждому из них возможность развиваться и внести свой вклад в развитие всего края. Говоря о российско–молдавских отношениях, хочется отметить, что нам удалось многое сделать для укрепления дружбы между нашими народами и государствами. Главное — мы углубили взаимопонимание и добросердечные отношения. Убежден что, продвигаясь в духе взаимного уважения, мы сможем достичь еще больших успехов на благо наших народов.

3. В МОЛДОВЕ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ЛЮБИМЫЕ МЕСТА?

- Конечно, великолепная природа, красивые заповедные места Молдовы производят огромное впечатление. Этому прекрасному краю даны многие богатства, важно – правильно ими распорядиться, сохранить и приумножить. За время моей работы я посетил большинство районов страны, каждый из которых поразил своими особенностями, традициями и культурой. Хотелось бы подчеркнуть, что эта земля прочно вошла в историю русской культуры. Здесь бывали Пушкин, Толстой, Горький и другие классики. Многих из них этот край вдохновлял. Отрадно видеть, что и сейчас духовная связь между нашими народами не прервалась. В России, как и в Молдове, сохраняется живой интерес к изучению и сохранению культурного достояния обеих стран.

4. КАКИЕ МОЛДАВСКИЕ ТРАДИЦИИ ВАМ НРАВЯТСЯ?

- Молдова – страна с богатой историей и прекрасными традициями. Некоторые из них тесно переплетаются со славян-

скими. Это еще раз говорит о глубоких межкультурных взаимосвязях, которые выстраивались веками. Остановлюсь на одном из них – весеннем празднике «Мэрцишор». В его основе лежит несколько красивых легенд. В первые дни марта принято надевать красно–белые бутоньерки. Отмечу что, стремясь к развитию культурного взаимодействия в духе взаимной дружбы и симпатии между народами наших стран, в рамках празднования «Мэрцишора» Посольство ежегодно приглашает в Кишинев известных российских музыкальных исполнителей и коллективы.

5. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ И ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ В КИШИНЕВЕ, ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ?

- Трудно выделить что–то одно. Это и открытие в Унгенском районе отреставрированного памятника светлейшему князю Григорию Потемкину, и торжества на Шерпенском плацдарме, и акция “Бессмертный полк”, и перезахоронение останков советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками, Международный фестиваль русской литературы в Молдове “Пушкинская горка”, проходящий в рамках Дня русского языка – всего не перечислить. Пожалуй, самое дорогое воспоминание – это празднование нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. Центральная площадь Кишинева, переполненная гражданами Молдовы, людьми разных поколений и национальностей, вдохновенно поющими песни военных лет, вторя Иосифу Кобзону и Льву Лещенко, по приглашению посольства России в Молдове, давшими грандиозный концерт. Этот поистине всенародный праздник останется в душе надолго. Безусловно, в ленту памятных дат российско–молдавской дружбы я бы внес и масштабные празднования Дней России в Республике Молдова, и концерты легендарного Ансамбля Александрова, «Виртуозов Москвы» В.Спивакова в Кишиневе, и кинофестиваль «Свидание с Россией», и театральный фестиваль «МОЛДФЕСТ РАМПАРУ», а также много других мероприятий.

The Moldovan peo­ple are hos­pitable, kind­hearted and open

This year marks the twenty-ifth an­niver­sary of diplo­matic re­la­tions be­tween Moldova and Rus­sia. Yet, the his­tor­i­cal re­la­tions be­tween our peo­ple date back for cen­turies. Lan­guage, tra­di­tions, cul­ture and com­mon re­li­gion bring us to­gether. The po­lit­i­cal com­po­nent is the ba­sis of all diplo­matic re­la­tions be­tween states, but hu­man­i­tar­ian co­op­er­a­tion is equally im­por­tant. Be­ing in the service in a coun­try, a diplo­mat not only works with the po­lit­i­cal lead­er­ship of the state, but also joins its cul­tural life.

The Rus­sian Am­bas­sador to Moldova Farit Mukhametshin for the years of his work in our repub­lic vis­ited most of its dis­tricts, got ac­quainted with the tra­di­tions and cul­ture of the Moldovan peo­ple.

In an ex­clu­sive in­ter­view for “No­bil Club” mag­a­zine, the diplo­mat spoke about the re­la­tions be­tween Rus­sia and Moldova, as well as what he most re­mem­bers of our coun­try.

Farit Mukhametshin was ap­pointed Am­bas­sador Ex­tra­or­di­nary and Plenipo­ten­tiary of the Rus­sian Fed­er­a­tion to the Repub­lic of Moldova on 5 April 2012. Since that time, un­der the aus­pices and with the sup­port of the Rus­sian diplo­matic mis­sion, many cul­tural, hu­man­i­tar­ian and so­cially sig­ni­icant projects have been im­ple­mented in the coun­try.

1. WHAT WERE YOUR FIRST IM­PRES­SIONS WHEN YOU JUST AR­RIVED IN MOLDOVA?

- It’s a won­der­ful place in the world, with a mild cli­mate, beau­ti­ful land­scapes, hard-work­ing and open-minded peo­ple. Of course, I was pre­par­ing for the visit, so I stud­ied all re­quired in­for­ma­tion for my work. Be­ing in service in Chisinau, I gladly con­tinue ex­plor­ing and deep­en­ing my knowl­edge about the coun­try and peo­ple, be­cause a diplo­mat’s job is not only about un­der­stand­ing the po­lit­i­cal, but also eco­nomic, cul­tural and ed­u­ca­tional spheres. You should also have knowl­edge of his­tory.

2. WHAT AT­TRACTS YOU MOST ABOUT OUR COUN­TRY?

- Its peo­ple! They are hos­pitable, kind­hearted, open and friendly. Over cen­turies, dif­fer­ent peo­ples liv­ing here were brought to­gether by a uni­ied value en­tity, formed by a com­mon Or­tho­dox faith. The con­di­tions for a peace­ful co­ex­is­tence of dif­fer­ent eth­nic groups en­abled each of them to de­velop and con­tribute to the de­vel­op­ment of the whole re­gion. Speak­ing of the Rus­sian-Moldovan re­la­tions, I would like to note that we man­aged to do a lot to strengthen the friend­ship be­tween our peo­ples and states. The most im­por­tant is that we have im­proved the mu­tual un­der­stand­ing and kind­hearted re­la­tions. I am sure that by mov­ing for­ward in the spirit of mu­tual re­spect, we will achieve greater suc­cess for the beneit of our peo­ples.

3. DO YOU AL­READY HAVE YOUR FA­VORITE PLACES IN MOLDOVA?

- Of course. It’s the mag­ni­icent na­ture – the beau­ti­ful na­ture re­serves of Moldova make a great im­pres­sion. This beau­ti­ful land is rich in many re­sources, what is im­por­tant is to use them prop­erly, to pre­serve and mul­ti­ply them. Dur­ing my work, I have vis­ited most dis­tricts of the coun­try, each of them im­pressed me with its fea­tures, tra­di­tions and cul­ture. I would like to em­pha­size that this land has irmly gone down the in his­tory of Rus­sian cul­ture. Moldova was vis­ited by Pushkin, Tol­stoy, Gorky and other clas­sics. Many of them were inspired by this place. I am pleased to see that even now the spir­i­tual con­nec­tion be­tween our peo­ples has not been sev­ered. Not only in Rus­sia, but also in Moldova, there is a keen in­ter­est in study­ing and pre­serv­ing the cul­tural her­itage of both coun­tries.

4. WHAT MOLDOVAN TRA­DI­TIONS DO YOU LIKE?

- Moldova is a coun­try with a rich his­tory and great tra­di­tions. Some of them are closely in­ter­twined with Slavic tra­di­tions. This once again conirms the deep in­ter­cul­tural re­la­tion­ships, which have been built for cen­turies. I will dwell on one of them – the Mar­ti­sor spring hol­i­day. It is based on sev­eral beau­ti­ful le­gends. There is a cus­tom to wear red and white bou­ton­nieres in the irst days of March. I would like to note that seeking to de­velop the cul­tural in­ter­ac­tion in the spirit of mu­tual friend­ship and sym­pa­thy be­tween the peo­ples of our coun­tries, the Em­bassy an­nu­ally in­vites fa­mous Rus­sian per­form­ers and bands to Chisinau to cel­e­brate Mar­ti­sor.

- WHAT EVENTS AND PROJECTS SUP­PORTED AND IM­PLE­MENTED BY THE RUS­SIAN EM­BASSY TO CHISINAU DO YOU CON­SIDER THE MOST IM­POR­TANT ONES IN THE CON­TEXT OF THE DE­VEL­OP­MENT OF BI­LAT­ERAL RE­LA­TIONS?

- It is di­fi­cult to sin­gle out just one. Th­ese are: the open­ing of the ren­o­vated mon­u­ment of His High­ness Prince Grig­ory Potemkin in the Ungheni dis­trict, the fes­tiv­i­ties on the Sher­pen bridge­head, the “Im­mor­tal Reg­i­ment” move­ment, the re­burial of the earthly re­mains of Soviet Army sol­diers who were killed in the War against the fas­cist in­vaders, the In­ter­na­tional Fes­ti­val of the Rus­sian Lit­er­a­ture

in Moldova “Pushkin­skaya Gorka”, held on the Day of the Rus­sian lan­guage – the list is end­less. But the most pre­cious mem­ory is the cel­e­bra­tion of our com­mon Vic­tory in the Great Pa­tri­otic War. The Chisinau cen­tral square, crowded with Moldovan ci­ti­zens, peo­ple of dif­fer­ent gen­er­a­tions and na­tion­al­i­ties, all singing en­thu­si­as­ti­cally wartime songs, by Iosif Kob­zon and Lev Leshchenko, who at the in­vi­ta­tion of the Rus­sian Em­bassy to Moldova gave a grandiose con­cert. This truly na­tional hol­i­day will re­main in my soul for­ever. Of course, I would also in­clude on the list of an­niver­saries of the Rus­sianMoldovan friend­ship the large-scale cel­e­bra­tions of Rus­sia Days in the Repub­lic of Moldova, con­certs of the leg­endary Alexan­drov Ensem­ble, of V. Spi­vakov’s “Moscow Vir­tu­osos” in Chisinau, the ilm fes­ti­val “Ren­dezvous with Rus­sia”, the theater fes­ti­val “MoldFest. Rampa.Ru”, as well as many other events.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.