No­bil SPA - New Pro­ce­dure / Новые процедуры

SAY “STOP” TO WRIN­KLES!

Nobil Club - - Contents -

Pro­ce­dură ex­cepțion­ală pen­tru păs­trarea tinereții și fru­museții pielii. O în­gri­jire anti-im­bat­ranire de 60 de minute pen­tru a elim­ina toate sem­nele îm­bătrânirii: riduri, pete, pierderea strălu­cirii pielii.

PROGRAMUL TECHNI LISS ESTE ALCĂTUIT DIN URMĂTOAREL­E PRO­CE­DURI:

1. PROCEDURA DE CURĂȚARE ESTE REALIZATĂ PRIN UTILIZAREA: -laptelui cu ex­tract de aine, care per­mite elim­inarea tu­turor urmelor de machiaj într-o sin­gură miș­care. Ex­trac­tul de aine, bo­gat în an­tiox­i­danți, stim­uleaza mecan­is­mele nat­u­rale de apărare ale pielii, stim­ulînd lupta cu stre­sul de zi cu zi. În ace­lași timp, îm­bunătățeșt­e tonusul și elas­tic­i­tatea pielii, pro­te­jând-o de deshidrata­re da­torită conțin­u­tu­lui de ulei de jo­joba. Fi­ind bo­gat ex­tract de min­erale smith­sonite ,un an­tiox­i­dant nat­u­ral, acesta re­gle­mentează și resta­bilește echili­brul pielii, toni­ică și îm­bogățeste pielea cu sub­stanțe es­ențiale.

- tonic ex­fo­liant cu ex­tracte pen­tru a îm­bunătăți cu­loarea tenu­lui. Fiecare din ex­tractele conținute în tonic are pro­pri­etățile sale utile:

• Ex­trac­tul de aine: pro­te­jează și toni­ică.

• Ex­tract de ananas: stim­ulează del­i­cat ex­folierea nat­u­rală.

• Oliv­ina: elim­ină urmele de stres și oboseală.

• BioE­co­lia: nor­mal­izează și resta­bilește echili­brul mi­crolorei pielii.

Procedura de peel­ing chimic pe bază de acid gli­colic de 15% pen­tru o pro­fundă curățare a pielii, ex­fo­li­ază celulele moarte ale pielii, netezește suprafața pielii, re­duce ridurile și pe­tele de vârstă.

2. MASAJUL FA­CIAL DE MODELAREA efec­tuat pe bază de bal­sam cu ex­tract de pietre semi-pre­tioase Rodocrozit pen­tru a stim­ula pielea, sis­temul res­pi­ra­tor, mus­cu­lar, lim­fatic și vas­cu­lar. Acest rit­ual cos­metic îm­bunătățeșt­e imu­ni­tatea pielii si are la bază o com­bi­nație unică de mișcări de masaj și com­po­nente eiciente.

Ade­vărată măiestrie de per­for­manță și plăcere ab­so­lută!

3. MASCĂ REGENERATO­ARE cu acid hialuronic, ex­tract de vera, hi­bis­cus și orez alb.

Rezul­tatele: pielea este mai re­vig­o­rată, tenul devine proaspăt și ra­di­ant, iar ridurile și moleșeala pielii se re­duc vizual.

4. Și la etapa in­ală: APLICAREA SOLUȚIEI ANTI-ÎMBĂTRÂNIR­E CU EFECT AN­TIOX­I­DANT, luid ce re­vi­tal­izează in­tens și re­generează pielea, pro­te­jând-o de rad­i­calii liberi. Acest con­cen­trat de in­gre­di­ente ac­tive cu pro­pri­etăți anti-îmbătrânir­e și anti-ox­i­dante oferă o “in­gri­jire hiper­ac­tivă” în com­bat­erea sem­nelor de legate de vârstă: riduri, pierderea elas­tic­ității, pig­mentare, pierderea strălu­cirii. Flu­idul cu tex­tură in­cred­i­bil de mătă­soasă pătrunde adânc în piele, oferind in­gre­di­en­tele ac­tive, pre­cum și crema îm­potriva ridurilor și con­feră pielii sen­za­ția de con­fort. For­mula spe­cială a aces­tui luid simulează pro­ce­sul de re­gener­are a pielii și este ca­pa­bilă să trateze urmele lăsate de timp - ridurile. Ea netezește pielea și reface tonusul, umple ridurile, re­ducând din lungimea și adâncimea lor, iar tex­tura cat­ife­lată hrănește și cat­ife­lează pielea.

EFECT VIZ­IBIL DIN PRIMA PRO­CE­DURĂ.

GARANȚIA PLĂCERII ȘI GRIJA DEOSEBITĂ PEN­TRU PIELEA DUM­NEAV­OAS­TRĂ.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.