Tour Pack­age / Тур предложени­е

Nobil Club - - Contents -

1. DE CÂT TIMP SUN­TEȚI ÎN MOLDOVA?

Am venit în Moldova în ’98 cu niște proiecte de in­vestiții, Și am ră­mas. Și-mi place. Moldova e o țară bună pen­tru in­vestiții. Sigur, Moldova de acum 19 ani nu e Moldova de acum. Am văzut cu ochiul liber evoluția lu­crurilor. Știu, toată lumea și-ar i dorit ca schim­bările bune să aibă loc la alte tu­rații. Și în Bel­gia ne-am i dorit ace­lași lu­cru: o altă viteză cu care să ne mișcăm înainte. Avem norocul de a i în in­ima Europei, de a avea ieșire la mare - avan­taje care pun Bel­gia într-o poz­iție oare­cum priv­i­le­giată. Dar și Moldova are o lo­cație strate­gică de in­vidiat - în egală mă­sură apropi­ată de est și de vest. Lo­cație pe care Moldova ar putea s-o trans­forme într-un mare avan­taj.

1. КАК ДАВНО ВЫ НАХОДИТЕСЬ В МОЛДОВЕ?

Я приехал в Молдову в ‘98 с инвестицио­нными проектами, и решил остаться. И мне здесь нравится. Молдова хорошая страна для инвестиций. Конечно, Молдова 19 лет назад была далека от нынешней, и я видел эту эволюцию. Я знаю, каждый хочет, чтобы изменения происходил­и с другой скоростью. В Бельгии то же самое. Нам повезло оказаться в самом центре Европы, иметь доступ к морю - преимущест­ва, которые дают Бельгии привилегир­ованный статус, но и Молдова имеет завидное стратегиче­ское положение - одинаково близко к востоку и западу. И это дает Молдове большое преимущест­во.

1. WHEN DID YOU AR­RIVE TO MOLDOVA?

I came to Moldova in ‘98 with some in­vest­ment projects and I stayed. And I like it. Moldova is a coun­try of op­por­tu­ni­ties for in­vest­ment. Sure, Moldova 19 years ago was not the same as Moldova today, and I have wit­nessed the evo­lu­tion of things irst hand. I know that every­one would have liked for th­ese changes to take place at a greater pace. In Bel­gium we want the same thing: to move for­ward

CONSULUL ONORIFIC AL REGATULUI BEL­GIAN ÎN REPUB­LICA MOLDOVA

FOR NO­BIL CLUB MAG­A­ZINE.

faster. We are for­tu­nate to be in the heart of Europe, to have ac­cess to the sea - ad­van­tages that put Bel­gium in a some­what priv­i­leged po­si­tion. But Moldova has an en­vi­able strate­gic lo­ca­tion as well equally close to the East and West. This can be turned into a great ad­van­tage.

2. CARE AU FOST PRIMELE IMPRESIII ATUNCI CÂND AȚI SOSIT ÎN ȚARA NOAS­TRĂ?

N-o să vă spun un lu­cru ab­so­lut nou. Ma­jori­tatea celor care vin aici re­marcă acest fapt. Dar acesta e pu­rul ade­văr. Am de­scoperit o țară fru­moasă, în­sorită, cu re­lieful moale și veg­e­tație lux­u­ri­antă, cu oa­meni foarte calzi și pri­etenoși. A fost emoțio­nant. Era atunci, în 98, o democrație foarte nouă, și se făceau efor­turi foarte mari pen­tru a găsi calea cea bună pen­tru țară și pen­tru locuitorii ei. Cu en­tuzi­as­mul, pa­si­unea, dar și cu greșelile iner­ente unui în­ceput. Cu deza­mă­giri și apoi noi sper­anțe.

2. ПОМНИТЕ СВОИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИ­Я, КОГДА ПРИЕХАЛИ В НАШУ СТРАНУ?

Я вам не скажу ничего нового. Большинств­о из тех, кто приезжает сюда замечают это, и я в том числе. Но это чистая правда. Я открыл для себя прекрасную страну, солнечную, с мягким и зелёным рельефом и дружествен­ным народом. Это было трогательн­о. Именно тогда, в 98-ом, новая демократия прилагала большие усилия чтобы найти правильный путь для страны и её жителей. С энтузиазмо­м, страстью, и ошибками присущими всем началам. С разочарова­ниями, а затем с новой надеждой.

2. DO YOU RE­MEM­BER YOUR FIRST IM­PRES­SIONS WHEN YOU AR­RIVED TO OUR COUN­TRY?

I will not tell you any­thing new. Most of those who come here no­tice this, my­self in­cluded. But it is the truth. I dis­cov­ered a beau­ti­ful coun­try, sunny, with soft and green land­scapes and friendly peo­ple. It was touch­ing. It was then, in 1998, when the new democ­racy was mak­ing great ef­forts to ind the right way for the coun­try and its ci­ti­zens. With en­thu­si­asm, pas­sion and the mis­takes that are in­her­ent to all be­gin­nings. With dis­ap­point­ments, fol­lowed by re­newed hope.

3. CE AȚI AUZIT DE­SPRE MOLDOVA ÎNAINTE DE A VENI AICI?

Să iu sin­cer, nu foarte multe. Am călă­torit foarte mult în Ru­sia, am călă­torit foarte mult în Ucraina, îmi închipuiam oare­cum cum ar putea să arate și cât de mult sau puțin se aseamănă, și atât. Dar, ca orice om mod­ern, am fă­cut, înainte de a veni, o cerc­etare pe in­ter­net. Și m-am bu­cu­rat grozav că prima in­for­mație pe care am citit-o a fost de­spre vin­urile Moldovei. Călă­to­ria de­ve­nea, din start, mult mai atrac­tivă și se­ducă­toare. Pre­cum bine știți, Bel­gia e o țară de bere, acesta e teza­u­rul ei in­con­testa­bil. Și, ev­i­dent, ca orice bel­gian pa­triot, eram și eu un ex­em­plar bău­tor de bere. Venind în Moldova, însă, m-am re­proilat. Aveți vin­uri foarte și foarte bune, care în­no­bilează orice masă și fac mult mai spumoasă orice în­tâl­nire cu pri­etenii.

3. ДО ТОГО, КАК ПРИЕХАТЬ В МОЛДОВУ, ЧТО ВЫ О НЕЙ СЛЫШАЛИ?

Если честно, не так много. Я много путешество­вал по России, по Украине и я представля­л себе, как Молдова может выглядеть. Также, как любой современны­й человек, до приезда я исследовал информацию в интернете. Я обрадовалс­я, что основная информация, которую я прочитал, была про молдавские вина. Путешестви­е внезапно стало более привлекате­льным и соблазните­льным. Как вы знаете, одним из главных достояний Бельгии является пиво. И я, как любой бельгийски­й патриот, являлся примерным потребител­ем пива. С приездом в Молдову, мои вкусы изменились. У вас очень хорошие вина, которые обогатят любой стол и украсят любую встречу с друзьями.

3. WHAT HAVE YOU HEARD ABOUT MOLDOVA BE­FORE VIS­IT­ING IT?

To be hon­est, not much. I trav­eled a lot around Rus­sia, around Ukraine and I had an idea about what Moldova might look like. But, like any mod­ern per­son, be­fore my ar­rival I did some research on the in­ter­net. I was glad to dis­cover that most of the in­for­ma­tion I read was about Moldovan wines. The jour­ney sud­denly be­came more at­trac­tive and tempt­ing. As you know, one of the main as­sets of Bel­gium is beer. And, like any Bel­gian pa­triot, I was an ex­em­plary beer drinker. Af­ter my ar­rival to Moldova, my tastes have changed. You have very, very good wines that will en­rich any feast and make any meet­ing with friends more in­ter­est­ing.

4. CE VĂ SURPRINDE ÎN MOLDOVA?

Oa­menii. Fără ex­ager­are. În spe­cial mă im­pre­sionează tânăra gen­er­ație - foarte ac­tivă, ca­pa­bilă, vorbesc multe limbi și sunt buni în ceea ce fac. Asta e ceea ce m-a sur­prins aici - pro­fe­sion­al­is­mul celor care muncesc și numărul in­suicient de locuri de muncă. De asta ar tre­bui să țină cont oa­menii politici - să nu risi­pească acest enorm potențial uman al țării. De asta ar tre­bui să țină cont și in­vesti­torii - cu o bună ghi­dare, efort și grijă ar putea crește aici echipe cu an­ga­jați de aur.

4. ЧТО ВАС УДИВЛЯЕТ В МОЛДОВЕ?

Люди. Без преувеличе­ния. Молодое поколение производит на меня особое впечатлени­е - очень активные, способные, знают языки и хороши в том, что делают. Вот что меня удивило здесь - профессион­ализм тех, кто работает, и недостаточ­ное количество рабочих мест. Вот на что должны обращать внимание политики - не растрачива­ть этот огромный человеческ­ий потенциал страны, а инвесторы должны понять, что с хорошим руководств­ом, усилиями и заботой они смогут построить здесь команду мечты.

4. WHAT SUR­PRISES YOU MOST ABOUT MOLDOVA?

Its peo­ple. With­out ex­ag­ger­a­tion. I am im­pressed by the young gen­er­a­tion - they are very ac­tive, ca­pa­ble, speak­ing multiple lan­guages and are good at what they do. That’s what sur­prises me here - the pro­fes­sion­al­ism of those who work and the lack of jobs. This is what politi­cians should pay at­ten­tion to – not to squan­der this huge hu­man po­ten­tial, and in­vestors should un­der­stand that with good lead­er­ship, ef­fort and care, they can build a dream team.

5. AVEȚI LOCURI PREFERATE ÎN MOLDOVA?

Îmi place mult Orheiul Vechi. E un loc ce respiră istorie, un loc în care te în­carci de energie și te de­barasezi de co­tid­ian. Un loc în care ai în față doar veșni­cia. Revenim acolo cu fa­milia or i pri­etenii de câte ori avem ocazia. La fel, îmi plac vinări­ile și be­ci­urile Moldovei, sunt ceva unic în Europa. De iecare dată când avem oaspeți din Bel­gia, le facem ex­cur­sii prin cramele lo­cale, să cunoască, să guste, să com­pare, să în­drăgească. În week­enduri, mai ales ver­ile, ieșim mereu în afara orașu­lui, pen­tru că Moldova e fru­moasă și în nord, și în sud. E o plăcere să-ți iei pri­etenii și să găsești un loc fru­mos într-o pă­dure sau un mal de râu, să-i faci pe copii să ob­serve și să cunoască plantele, păsările, in­sectele, să respire aer și să se joace în voie. Iarna rămânem mai mult în oraș, și re­spec­tiv, programul nos­tru cul­tural devine mult mai in­tens: mergem la op­eră, la teatru, am fost chiar și la circ atunci când s-a re­deschis. Și, lu­crul pe care vreau să-l re­marc cu cer­ti­tu­dine este că orice se face acum în Moldova în dome­niul cul­tural se face mai pro­fe­sion­ist. Mai ales dacă ne în­toarcem în timp și com­parăm cu anul 98. Oa­menii călă­toresc mult mai mult, văd, în­vață, ab­sorb și aduc noile cunoșt­ințe, noile ex­pe­riențe acasă, în Moldova. Și e minunat.

5. ПОЯВИЛИСЬ ЛИ У ВАС ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В МОЛДОВЕ?

Мне нравится Старый Оргеев. Это место, которое дышит историей, место, где наполняешь­ся энергией и избавляешь­ся от повседневн­ой суеты. Место, где сталкиваеш­ься только с вечностью. Мы едем туда с семьей или с друзьями, как только появляется возможност­ь. Так же я люблю молдавские винные подвалы - это что-то уникальное в Европе. Каждый раз, когда к нам приезжают гости из Бельгии, мы организовы­ваем экскурсии на местные винодельни, чтобы они узнали, попробовал­и, сравнили и полюбили. Выходные дни, особенно летом, мы проводим за пределами города, потому что Молдова очень красивая, на севере и на юге. Приятно, когда находишь место в лесу или на берегу реки, где дети наблюдают и познают растения, птиц, насекомых. Зимой мы проводим больше времени в городе и наша программа становится более интенсивно­й: мы идем в оперу, театр и даже были в цирке, когда он вновь открылся. Хочу отметить, с полной уверенност­ью, что все что в настоящее время происходит в культурной сфере, делается более профессион­ально. Особенно, если сравнивать с 98-ым годом. Люди больше путешеству­ют, учатся, впитывают и несут новые знания, новый опыт для Молдовы. И это замечатель­но.

5. DO YOU HAVE ANY FA­VORITE PLACES IN MOLDOVA?

I like Old Orhei. It is a place that breathes his­tory, a place where you recharge your en­ergy and rid your­self of daily stress. A place where you face eter­nity. We come here with fam­ily and friends, any­time we have the op­por­tu­nity. I also like the wine cel­lars. This is some­thing unique in Europe. When­ever we have guests from Bel­gium, we or­ga­nize tours to lo­cal winer­ies so that they learn, taste, com­pare and love. On week­ends, es­pe­cially in the sum­mer, we spend time out­side the city, be­cause Moldova is beau­ti­ful, in the north and south. It’s nice when you ind a pic­turesque place in a for­est or on a river bank, where chil­dren can ob­serve and study plants, birds, in­sects. In the win­ter, we spend more time in the city and our pro­gram is more in­tense: we go to the Opera, the­aters and even to the cir­cus, since it re-opened. And I want to say, with full conidence, that all that is cur­rently hap­pen­ing in the cul­tural life is done with more pro­fes­sion­al­ism. Es­pe­cially com­pared with 1998. Peo­ple travel more, learn, ab­sorb and carry new knowl­edge, new ex­pe­ri­ences for Moldova. And that is great.

6. CE TRADIȚII V-AU PLĂCUT ÎN MOLDOVA?

Îmi place ex­trem de mult săr­bă­toarea Mărțișoru­lui, poate și din cauza că sim­bolizează în­ceputul primăverii, atât de dorită, mai ales după ierni is­tovi­toare și mo­horâte ca aceasta. Port cu plăcere mărțișorul în piept, dărui­esc și pri­ete­nilor, le atârnăm îm­pre­ună cu copiii de pomi la sfârși­tul lui mar­tie ca să aibă roadă fru­moasă. Și îmi plac foarte mult săr­bă­to­rile de Paști. Sunt mag­ice, și parcă săr­bă­torite cu mai multă emoție și mai mult sulet în Moldova decât în alte locuri. Une­ori am im­pre­sia că e chiar mai im­por­tant decât Anul Nou. Îmi place grozav cina de Paști, atunci când ne re­unim cu în­treaga fam­i­lie în ju­rul me­sei de săr­bă­toare și servim atât bu­cate moldoveneș­ti, cât și bu­cate bel­giene.

6. КАКИЕ МОЛДАВСКИЕ ТРАДИЦИИ ВАМ НРАВЯТСЯ?

Мне очень нравится праздник Мэрцишор, возможно, потому что он символизир­ует долгожданн­ое начало весны, особенно после такой изнуритель­ной и тоскливой зимы, как эта. Я с гордостью ношу Мэрцишор, дарю его друзьям, вешаем его на деревья с детьми в конце марта, чтобы год был плодородны­м. Также мне очень нравится Пасха. Это волшебный праздник, и в Молдове его проводят с бóльшими эмоциями и душевней, чем в других странах. Иногда мне кажется, что здесь этот праздник даже важнее, чем Новый Год. Мне нравиться, когда мы собираемся вместе со всей семьей вокруг празднично­го стола и наслаждаем­ся как молдавским­и, так и бельгийски­ми блюдами.

6. WHICH OF MOLDOVAN TRA­DI­TIONS DO YOU LIKE?

I re­ally like the hol­i­day of Mar­ti­sor, per­haps be­cause it sym­bol­izes the be­gin­ning of spring, es­pe­cially af­ter a weari­some and dreary win­ter like this one. I wear the Mar­ti­sor on my chest with pride, gift it to my friends, hang it on trees with my chil­dren at the end of March, to have a fruit­ful year. And I re­ally like Easter. It is mag­i­cal and is cel­e­brated with greater emo­tions and spirit in Moldova, com­pared to other coun­tries. Some­times I think that here it is even more im­por­tant than New Year. I like it when we gather the whole fam­ily around the fes­tive ta­ble and try both Moldovan and Bel­gian dishes.

7. CE VEȚI POVESTI DE­SPRE MOLDOVA ATUNCI CÂND VEȚI PLECA?

Nu plec încă și nu mă pregătesc s-o fac. Îmi place aici, am în­drăgit țara și oa­menii, mi-am creat o fam­i­lie. 19 ani sunt, to­tuși, un seg­ment im­por­tant de vi­ață. Dar, ceea ce fac însă, încerc să pro­movez cât mai mult Moldova în Bel­gia pen­tru a atrage in­vesti­tori, pen­tru a-i in­vita și a le arăta ce potențial minunat are această țară mică, dar mân­dră prin oa­menii ei. Și asta voi face în con­tin­uare. Voi depune toate efor­turile pen­tru ca Bel­gia, care e in­ima Europei, să ajute Moldova să crească și oa­menii aces­teia să aibă aici o vi­ață pe care o mer­ită. Adică o vi­ață fru­moasă și pros­peră.

7. КОГДА ВЫ УЕДЕТЕ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ РАССКАЗЫВА­ТЬ О МОЛДОВЕ?

Я пока никуда не уезжаю, и не собираюсь. Мне здесь нравиться, я полюбил эту страну и ее народ, я создал здесь семью. Всё-таки 19 лет являются важной частью жизни. Но тем, что я делаю, я стараюсь как можно чаще продвигать Молдову в Бельгии, чтобы привлечь инвесторов, чтобы пригласить их сюда и показать им, какой большой потенциал у этой маленькой страны, гордой своими человечски­ми ресурсами. И я это буду делать всегда. Я буду стремиться чтобы Бельгия, которая является сердцем Европы, помогала Молдове расти, и чтобы люди Молдовы жили достойно, красиво и благополуч­но.

7. WHAT WILL YOU TELL ABOUT MOLDOVA AF­TER LEAV­ING?

I’m not leav­ing yet and I’m not plan­ning to. I like it here, I fell in love with this coun­try and its peo­ple. I cre­ated a fam­ily here. Af­ter all, 19 years is an im­por­tant part of life. Through my ac­tions, I try to pro­mote Moldova in Bel­gium, to at­tract in­vestors, to in­vite them here and show them what a great po­ten­tial this small coun­try has, proud of its peo­ple. And I will al­ways do this. I will strive to help Moldova grow and to give its peo­ple dig­ni­ied, beau­ti­ful and pros­per­ous lives.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.