SHORT AND SMOOTH

SCURT ȘI NETED | ГЛАДКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА

Nobil Club - - Nobil Beauty -

Iris sports a boy­ish, ul­tra-smooth cut, short at the nape of the neck, but with a soft side too, owing to the rounded ef­fect from the lay­ers and the reined con­tours. The fem­i­nine style lends her a sweet­faced look, high­light­ing her ine fea­tures. As for color, there is play on pure trans­parency and shine. The “Brun Stu­dio” is deep on the roots and more in­tense on the shorter side. This means that the light will play out most in­tensely on the bangs. The sub­tle, asym­met­ri­cal col­or­ing high­lights the tex­ture of the cut.

Tun­soarea scurtă și net­edă o redă pe Iris băiețoasă. Scurtă în partea din spate, tunosarea poate i del­i­cată da­torită scării care creează efec­tul de “bob”. Ea este foarte fem­i­nină și crează im­pre­sia destul de gin­gașă, sub­lini­ind ast­fel trăsă­turile del­i­cate ale feței. În ceea ce privește cu­loarea, ea com­bină clar­i­tatea ab­so­lută și lu­ciu. Cu­loare “Brun Stu­dio” este mai in­tensă la rădăcini, unde părul este foarte scurt și capătă o strălu­cire în față. Această asime­trie de cu­loare bine gân­dită ac­centuează re­lieful tun­sorii.

Сверх гладкая стрижка Ирис под мальчика, короткая на затылке, может быть и нежной, благодаря лесенке, создающей эффект «боб», и точёным контурам. Она очень женственна и создаёт дух «миловидног­о личика», подчёркива­я тонкие черты лица. Наконец, что касается цвета, то в нём сочетаются абсолютная прозрачнос­ть и блеск. Цвет “Brun Stu­dio” глубокий у корней и выглядит более интенсивны­м там, где волосы самые короткие. При этом свет набирает полную силу на передней пряди. Эта продуманна­я асимметрия цвета подчёркива­ет рельеф стрижки.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.