WILD BOB

CARE SĂLBATIC | ДИКОЕ КАРЕ

Nobil Club - - Nobil Beauty -

The time­less wild bob is still one of the sig­na­ture hair­styles of the 1980s. For this sea­son, Jes­sica has cho­sen a par­tic­u­larly fem­i­nine ver­sion, with a sub­tle play of lay­ers ac­cen­tu­ated by nat­u­ral inger-dry­ing and a tex­tur­iz­ing mist. This conident hairdo stands in con­trast to ul­tra-el­e­gant styling.

Care-ul sălbatic atem­po­ral rămâne, fără în­doială, cea mai cunos­cută coa­fură a anilor 80. În acest se­zon, Jes­sica a ales o ver­si­une de­osebit de fem­i­nină, care se car­ac­ter­izează printr-un joc rainat al cas­cade­lor, ac­cen­tu­ate prin us­carea nat­u­rală cu aju­torul degetelor și a spray-ului tex­tu­rat. Tun­soarea cu un car­ac­ter marțial este în con­trast cu sois­ti­carea el­e­gantă.

Неподвласт­ное времени дикое каре несомненно остаётся самой главной причёской 80-х годов. На этот сезон Джессика выбрала особенно женственну­ю версию, которая характериз­уется изысканной игрой каскадов, подчёркнут­ой естественн­ой сушкой пальцами и текстуриру­ющим спреем. Стрижка с боевым характером, противопос­тавляющая себя ультраэлег­антной изысканнос­ти.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.