TRATAMENT OSMO-THERMY

Nobil Club - - Nobil Beauty -

După o iarnă lungă și rece, pielea cor­pu­lui arată palid din cauza lip­sei de vi­ta­mine, dar ne dorim atât de mult ca aceasta să străluceas­că și să radieze fru­musețe!

Pen­tru a resta­bili fru­musețea pielii, este nevoie de mult timp. Însă acum ex­istă o serie de metode și pro­ce­duri care vin să ajute în lupta pen­tru fru­musețea pielii primă­vara și care economis­esc foarte mult timp.

Pen­tru curățarea cor­pu­lui și resta­bilirea echili­bru­lui de apă și min­erale în or­gan­ism, No­bil SPA vă oferă procedura OSMO-THERMY, bazată pe efectele bene­ice ale sării de mare. În mod ideal, această pro­ce­dură ar tre­bui să con­sti­tuie în­ceputul pen­tru orice cură de tratament, deoarece eiciența pro­ce­durilor ul­te­rioare crește con­sid­er­abil. Prin­cip­iul de funcționar­e al pro­gra­mu­lui OSMO-THERMY se bazează pe fenomenul de os­moză, com­pus din două pro­cese com­ple­mentare:

•Elim­inarea ex­ce­su­lui de lichid din țe­su­turi, îm­pre­ună cu tox­inele acu­mu­late și alte pro­duse no­cive ale metabolis­mu­lui;

•Sat­u­rarea celulelor pielii cu min­eralele nece­sare.

În tim­pul trata­men­tu­lui, la diferite etape se uti­lizează sarea din regiunea Guérande, ren­u­mită pen­tru pro­pri­etățile sale, supran­u­mită pe bună drep­tate “au­rul alb” al Franței. La etapa de curățare pro­fundă, se folosește preparatul Osmo-Thermy Ex­fo­liant, bo­gat în oligomeri min­er­ali derivați din alge și pu­dră din frunze de ar­bore de ceai. Ex­folierea nu oferă doar curățare, ci și sa­t­urează pielea cu mi­croele­mente, aminoa­cizi și vi­ta­mine.

La etapa îm­pa­chetării cu sare, se uti­lizează trei măști în bază de sare din Guérande, plus un com­plex de ex­tracte din plante, care posedă un efect de drenaj, lipolitic și stim­u­la­tiv:

• sare pen­tru îm­pa­chetări- DRENAJ

• sare pen­tru îm­pa­chetări - ANTICELULI­TĂ

• Sare pen­tru îm­pa­chetări- ENERGIE

Utilizarea sării de mare, în com­bi­nație cu o pă­tură ter­mică, provoacă tran­spi­rație in­tensă, ajută la detoxi­ierea țe­su­turilor, are un efect ter­apeu­tic put­er­nic în lupta îm­potriva țe­su­tu­lui “moale” de celulită și îm­bunătățeșt­e cir­cu­lația sangv­ină.

OSMO-THERMY este un pro­gram com­plet de SPA, are un efect ter­apeu­tic pro­nunțat, dar în ace­lași timp ar­mo­nizează și starea psiho-emoțion­ală a per­soanei. Rezul­tatele aces­tei pro­ce­duri sunt uim­i­toare! Pielea devine net­edă și cat­ife­lată.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.