Muzee

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI

Nobil Club - - Nobil Tour -

Muzeul Național de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai im­por­tante in­sti­tuții muzeale din Repub­lica Moldova, atât din punct de vedere al pat­ri­mo­ni­u­lui său, cât și al pres­tigiu­lui ști­ințiic. Lo­cal­izat în clădi­rea fos­tu­lui Liceu de Băieți Nr. 1 (con­stru­ită în 1833), Housed in the build­ing of the for­mer Chisinau Boys Lyceum (built in 1833), spațiul des­ti­nat ex­poz­iției are o suprafață de 1.700 metri pă­trați și este folosit op­tim, re­spec­tând toate ex­i­gențele de con­ser­vare și se­cu­ri­tate a pat­ri­mo­ni­u­lui muzeal. Ex­poz­iția per­ma­nentă ilus­trează is­to­ria Moldovei din cele mai vechi tim­puri până în prezent, în ansam­blul și co­erența sa, prin cele peste 263.000 de ex­ponate orig­i­nale și reprezen­ta­tive, ce pun în ev­i­dență o prezentare obiec­tivă a dez­voltării eco­nomice, cul­tur­ale, politice și so­ciale a so­ci­etății omenești din această regiune în di­verse epoci is­torice. Prin piese is­torico-doc­u­mentare și is­torico-artis­tice, ex­poz­iția pune în val­oare orig­i­nal­i­tatea și par­tic­u­lar­itățile poporu­lui moldove­nesc în de­cur­sul de­venirii sale is­torice.

The Na­tional His­tory Mu­seum of Moldova is one the most sig­ni­icant mu­se­ums in the coun­try, in terms of both its col­lec­tion size and sci­en­tiic rep­u­ta­tion. Housed in the build­ing of the for­mer Chisinau Boys Lyceum (built in 1833), the ex­hi­bi­tion space cov­ers an area of 1.700 square me­ters and is used op­ti­mally, ob­serv­ing all con- ser­va­tion and safety re­quire­ments. Con­tain­ing more than 263.000 items, the per­ma­nent ex­hi­bi­tion il­lus­trates the his­tory of Moldova from the old­est times to present days, in its ensem­ble and suc­ces­sion, by means of au­then­tic and re­veal­ing ex­hibits, which im­par­tially show the eco­nomic, cul­tural, po­lit­i­cal, and social de­vel­op­ment of hu­man so­ci­ety in this geo­graphic area in dif­fer­ent his­tor­i­cal times. By means of his­tor­i­cal doc­u­ments and artis­tic ob­jects, the ex­hi­bi­tion presents the orig­i­nal­ity and pe­cu­liar­i­ties of the Mol­da­vian peo­ple. Mu­seum vis­i­tors be­come ac­quainted with the at­mos­phere of dif­fer­ent times by means of some ex­plana­tory ex­hibits and speciic mu­seum re­con­struc­tions of dif­fer­ent social, eco­nomic, and cul­tural en­vi­ron­ments, char­ac­ter­is­tic of dif­fer­ent strata and stages of the de­vel­op­ment of so­ci­ety.

Национальн­ый музей истории Молдовы считается одним из важнейших музейных учреждений Республики Молдова, как с точки зрения наследия, так и с точки зрения научного авторитета. Он располагае­тся в здании бывшей Мужской Гимназии № 1 (построена в 1833 г.), общая выставочна­я площадь составляет 1 700 квадратных метров, используем­ых с максимальн­ой эффективно­стью, с соблюдение­м всех требований по безопаснос­ти и сохранению музейного наследия. Постоянная выставка

NA­TIONAL HIS­TORY MU­SEUM OF MOLDOVA НАЦИОНАЛЬН­ЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОЛДОВЫ

иллюстриру­ет историю Молдовы с древних времён до наших дней. Более 263 000 подлинных экспонатов дают объективно­е представле­ние об экономичес­ком, культурном, политическ­ом и социальном развитии человеческ­ого общества этого региона в разные историческ­ие эпохи. Историко-документал­ьные и историко-художестве­нные экспонаты подчёркива­ют оригинальн­ость и особенност­и молдавског­о народа во времена его становлени­я.

www.na­tional­mu­seum.md str. 31 Au­gust 1989, nr. 121 A Pro­gram de Vară: Zil­nic 10:00 - 18:00 Pro­gram de Iarnă: Zil­nic 10:00 - 17:00 În­chis în zilele de Vineri Tu­ruri cu Ghid Disponi­bile www.na­tional­mu­seum.md 31 Au­gust 1989 Street, nr. 121 A Sum­mer...

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.