MUZEUL NAȚIONAL DE ETNOGRAFIE ȘI ISTORIE NAT­U­RALĂ

Nobil Club - - Nobil Tour -

NA­TIONAL MU­SEUM OF ETHNOGRAPH­Y AND

NAT­U­RAL HIS­TORY НАЦИОНАЛЬН­ЫЙ МУЗЕЙ ЭТНОГРАФИИ И

ЕСТЕСТВЕНН­ОЙ ИСТОРИИ

Is­to­ria Muzeu­lui în­cepe în anul 1889, când Zem­stva Basara­biei a or­ga­ni­zat Ex­poz­iția Agri­colă și In­dus­tri­ală, care a și stat la baza fondării in­sti­tuției muzeale. Este cel mai vechi muzeu din Repub­lica Moldova. Fon­dat ca Muzeu Agri­col, pe par­cur­sul ex­is­tenței sale și-a lăr­git trep­tat dome­niul de ac­tiv­i­tate, creînd colecții ce relectă is­to­ria nat­u­rală, natura con­tem­po­rană, evoluția so­ci­etății umane și cul­tura tradițion­ală de pe ter­i­to­riul Basara­biei iar mai tîrziu a Repub­licii Moldova. Lo­cal­izat într-o clădire unică, proiec­tată în 1905 în stil Ori­en­tal, muzeul deține un pat­ri­mo­niu de circa 135.000 de piese. Ex­poz­iția per­ma­nentă ac­tivează cu gener­icul „Natura. Omul. Cul­tura”, pe o suprafață de 2.000 metri pă­trați, și dezvăluie evoluția core­lației Om-Natură la diferite etape ale dez­voltării so­ci­etății, evoluția lu­mii or­gan­ice, di­nam­ica uti­lizării resurselor nat­u­rale, sin­teza cre­atoare Om-Natură, situ­ația eco­log­ică din Repub­lica Moldova și căile de ame­lio­rare a aces­teia.

The mu­seum’s his­tory dates back to 1889, when the Bes­sara­bian Zem­stvo held an Agri­cul­tural and In­dus­trial Ex­hi­bi­tion, which in turn formed the ba­sis of the mod­ern in­sti­tu­tion. Founded ini­tially as the Agri­cul­tural Mu­seum, it has grad­u­ally ex­panded the scope of its ex­hi­bi­tions, cre­at­ing col­lec­tions that relect nat­u­ral his­tory, con­tem­po­rary na­ture, the evo­lu­tion of hu­man so­ci­ety and tra­di­tional cul­ture in Bes­sara­bia and later the Repub­lic of Moldova. Housed in a beau­ti­ful 1905 build­ing with Ori­en­tal ar­chi­tec­ture, the mu­seum cur­rently holds a col­lec­tion of ap­prox­i­mately 135.000 items.

The mu­seum’s per­ma­nent ex­hi­bi­tion is ti­tled “Na­ture. Man. Cul­ture” and cov­ers a to­tal area of 2.000 square me­ters. It re­veals the cor­re­la­tion be­tween the evo­lu­tion of man and na­ture at dif­fer­ent stages of de­vel­op­ment, from the de­vel­op­ment of the or­ganic world, to nat­u­ral re­source dy­nam­ics, to the cre­ative syn­the­sis of man and na­ture, the eco­log­i­cal sit­u­a­tion in Moldova and the ways to im­prove it.

История музея начинается в 1889 году, когда Земство Бессарабии организова­ло выставку сельского хозяйства и промышленн­ости, что и послужило базой для основания музейного учреждения. Это самый старый музей в Республике Молдова. Будучи основанным как сельскохоз­яйственный, этот музей за время своего существова­ния расширил свое поле деятельнос­ти, создавая коллекции, отражающие естественн­ую историю, современну­ю природу, эволюцию человеческ­ого общества и традиционн­ой культуры в Бессарабии, а позже и в Республике Молдова. Музей занимает уникальное здание построенно­е в Восточном стиле, возведенно­е в 1905 году, и располагае­т коллекцией, насчитываю­щей около 135 000 экспонатов.

Постоянная выставкпа, занимающая площадь в 2 000 квадратных метров, действует под названием «Природа. Человек. Культура» и демонстрир­ует эволюцию отношений между человеком и природой на разных этапах развития общества, развитие органическ­ого мира, динамику пользовани­я природных ресурсов, творческий синтез Человек-Природа, экологичес­кую ситуацию в Республике Молдова и пути её восстановл­ения.

www.muzeu.md str. Mi­hail Kogăl­niceanu, nr. 82 Pro­gram de Vară: Zil­nic 10:00 - 18:00 Pro­gram de Iarnă: Zil­nic 10:00 - 17:00 În­chis în zilele de Luni Tu­ruri cu Ghid Disponi­bile www.muzeu.md Mi­hail Ko­gal­niceanu Street, nr. 82 Sum­mer Sched­ule: Daily...

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.