TURNUL DE APĂ ȘI MUZEUL ORAȘU­LUI CHIȘINĂU

Nobil Club - - Nobil Tour -

CHISINAU WA­TER TOWER AND CITY MU­SEUM ВОДОНАПОРН­АЯ БАШНЯ И МУЗЕЙ ГОРОДА

Primul Turn de Apă al orașu­lui, și unicul care a supraviețu­it pînă în prezent, a fost con­struit în 1877 la in­di­cați­ile Pri­maru­lui Carol Sch­midt, în baza proiectelo­r cele­bru­lui arhi­tect rus de orig­ine ital­iană, Alexan­dru Bernar­dazzi, care este și au­torul clădirii Primăriei și a al­tor edi­icii faimoase din Chișinău. După o restau­rare ex­ten­sivă, Turnul a fost re­deschis pen­tru public, și în prezent găz­duiește Muzeul Orașu­lui, cu peste 26.000 de ex­ponate, oferind și o plat­formă de­schisă cu priv­eliști spec­tac­u­loase spre cen­tul is­toric al Chișinău­lui.

The city’s irst and only sur­viv­ing Wa­ter Tower was built in 1877 on the orders of Mayor Carol Sch­midt, based on the project by Alexan­der Bernar­dazzi, a fa­mous Rus­sian ar­chi­tect of Swiss Ital­ian ori­gin, who also de­signed the City Hall and other Chisinau land­marks. Af­ter an ex­ten­sive restora­tion process, the Tower cur­rently houses the City Mu­seum, with over 26.000 ex­hibits, and of­fers great city views from its top deck.

Первая водонапорн­ая башня города, и единственн­ая сохранивша­яся до наших времен, была построена в 1877 году по указанию мэра Карла Шмидта, по проекту известного русского архитектор­а итальянско­го происхожде­ния, Александра Бернардацц­и, который также является автором здания Примэрии (мэрии) и других известных сооружений в Кишиневе. После полной реставраци­и, башню вновь открыли для публики, и в настоящее время там находится Городской Музей, с более чем 26 000 экспонатов, а с террасы на верхнем этаже открываетс­я захватываю­щий вид на историческ­ий центр Кишинева.

str. Alexei Ma­tee­vici, nr. 60 A Pro­gram: Zil­nic 09:00 - 17:00 În­chis în zilele de Sîm­bătă și Du­minică Alexei Ma­tee­vici Street, nr. 60 A Sched­ule: Daily 09:00 - 17:00 (9:00 AM – 5:00 PM) Closed on Satur­days and Sun­days ул. Алексея Матеевич, 60...

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.