Toy­ota Hilux D/C 2.8 GD6

AFR

Nam Wheels - - Front Page - Text Dr Hans Heese Im­ages Var­i­ous sources

Ontspan in die Klein Ka­roo met ‘n nuwe Toy­ota Hilux!

Met die bek­end­stelling van die nuwe Toy­ota Hilux ‘n ty­d­jie gelede het ons die sub­ti­tel “Die taai stryd wat kom...” ge­bruik.

Die stryd waarna ver­wys was, het te doen gehad met Ford se Ranger bakkie wat daarin ges­laag het om die Hilux se verkope ‘ n paar keer die loef af te steek.

Soos al­mal weet, het die Hilux in die eerste maand al die bor­d­jies ver­hang.

Hierdie keer het ons die kans gehad om die nuwe bakkie in die prak­tyk te be­proef; ‘n bek­end­stelling vir die pers bly maar ‘n kun­smatige be­sigheid.

Oor die teg­niese as­pekte, voorkoms en an­der fyner ve­ran­deringe het ons reeds geskryf; ook die in­drukke op ver­skil­lende ter­rein – wat die Hilux met vlieënde vaan­dels ges­laag het.

Dis egter ‘n an­der er­var­ing as ‘n mens vir ‘n paar dae jou eie ko­ers kies en on­der “nor­male” om­standighede met ‘n toetsvo­er­tuig ry.

Die Klein Ka­roo was nog al­tyd een van ons geliefde bestem­mings om weg te kom vir ‘n naweek.

‘n Soek­tog en be­sprek­ing op die In­ter­net het ons by ‘n gasteplaas in Cal­itz­dorp se wêreld ge­bring; ‘n huis boop ‘n heuwel met ‘n uit­sig op die Ka­roo aan die een kant en die vrugte­bo­orde en wingerde aan die an­der kant. En vir ‘n pen­sion­aris bekostig­baar.

Dit was van die Kaap af teer­pad al die pad op die bek­ende Roete 62 met talle stoppe by die pad­stal­letjies en natu­ur­lik een van die koffieplekke op Bar­ry­dale.

Alles lekker asof ons in ‘n luukse Duitse mo­tor ry. Na Oudt­shoorn was dit ‘n reis terug in die verlede en het ons die ou se­ment­pad, wat by Cal­itz­dorp se warm­bron ver­by­gaan, aange­durf.

Dit het my laat terugdink aan skooldae op Union­dale toe alles nog grond­paaie was en die se­ment­pad by Oudt­shoorn die eerste stuk pad was waar jy nie gedurig in stof­wolke ver­stik het nie.

Dié wat nie se­ment­paaie ken nie, kan gerus ‘n slag daar ‘n draai gaan ry.

As daar nou een ding is wat ‘n mo­tor se sus­pen­sie toets, is dit se­ment­paaie met hulle las­plekke wat aan 'out­ydse trein­ritte herin­ner... waar daar elke sekonde so ‘n tik­tik geluid van on­der af kom.

Met weder­helfte se rug wat soms prob­leme gee, was ons hui­w­erig om hierdie pad te ry.

Maar die hun­ker­ing na die verlede was toe sterker as prak­tiese re­des en haar rug het die tik-tik son­der enige prob­leme ver­duur.

En dit was die finale toets om die Hilux se ver­ing die groen lig te gee, on­danks mo­tor-jo­er­nal­iste wat stry of die Toy­ota die mas teen sy op­po­nente gaan uitkom.

Die ve­ran­deringe aan die agter­ste veer­s­telsel van die Toy­ota bakkie het dus die be­lan­grike toets ges­laag.

Die nuwe kop­pelaars­telsel het ook sy meri­ete getoon en daai dae van “dou­ble clutch” is nou vir al­tyd iets van die verlede.

Van prak­tiese nut is ook die nuwe grootskerm wat ‘n nut­tige trukam­era be­sit; met ‘n groot vo­er­tuig soos die Hilux is hierdie item van beson­dere waarde.

‘n Hele paar jaar gelede het ek en vriend Frans met ‘n 3L Hilux by die Kon­goriv­ier gaan draai.

Op die reis het die Hilux se ekonomie ver­stom met ‘n syfer wat nooit meer as 10L / 100km was nie.

Ook hierdie keer het die 2,8 en­jin, wat teo­reties harder moet werk, ons die­selfde gun­stige ver­bruik gelewer.

En soos al­mal weet gaan die prys van diesel net op en op; die ver­bruiksyfers raak nou am­per so be­lan­grik soos ‘n vo­er­tuig se aankoop­prys.

Die nuwe ses­gang- ratkas help baie om die en­jin­to­ere laag te hou en brand­stofver­bruik te ver­beter.

On­gelukkig is daar nie van die gebaande weë afgewyk nie en kon ons nie al die 4x4 nuwighede toets nie; dié moet wag tot ‘n vol­gende geleen­theid in die Kala­hari, Seder­berge of Namib!

Lus vir daai kom­mervrye vakan­sie op gruis, teer en se­ment – al het jy of een van jou pas­sas­iers miskien ‘n rug­prob­leem?

Die Hilux bly ‘n staat­maker!

Vir gemoed­srus is dit goed om te weet dat die nuwe Hilux-mod­elle ‘n vo­er­tuig is waar “alles al­tyd reg loop” en deur ’n di­en­s­plan vir vyf jaar of tot 90,000 kilo­me­ter gedek word.

Al loop die Ka­roo treine nie meer tussen Cal­itz­dorp en Oudt­shoorn nie sal hierdie Hilux dit nog vir ‘n ges­lag of wat kan doen!

Newspapers in English

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.