Jeep Chero­kee Trailhawk

AFR

Nam Wheels - - Front Page - Text Franco Theron Im­ages Var­i­ous sources

Jeep, met hul herken­bare sewe­groef verkoel­er­rooster, sowel as uit­mun­tende prestasie op enige gron­dopper­vlak, staan bek­end vir hul bestu­ursver­nuf, gemak en 4x4 ver­moëns.

Ek het nog al­tyd ges­mag na die ou Jeep Chero­kee. Dit was groot, sim­plisties en tog ook ‘n vo­er­tuig waarmee jy op enige plek kon uitkom en die nag in jou ry­d­ing span­deer. Daar was egter ‘n negatiewe.

Al­hoewel hierdie Jeep bek­end ges­taan het as ‘n uit­mun­tende 4x4, sou sy groot brand­stof­keel­gat en ‘n rep­utasie om te bedel vir du­ur­same on­derdele ‘n stu­dent soos ek binne maande vin­ing bankrot maak. Ek moes hierdie droom vir eers laat vaar.

Paniek het my oor­val toe die nuwe Chero­kee in Mei 2014 bek­end ges­tel is. Dit het geblyk asof die plas­tiek ver­pakking ‘n sagter voorkoms aan die eens, rowwe blik vo­er­tuig sou gee. Vir twee jaar, moet ek bieg, het ek met hierdie bevooro­ordeelde persep­sie geleef.

Sou my persep­sie dalk ve­ran­der as ek die kar vir ‘n naweek oor lang teer- en grond­paaie vat? Hierdie geleen­theid sou ek nie wou laat ver­byglip nie, aller­mins; die nuwe top­model se naam is im­mers die “Trailhawk”. Nie die tipe vo­er­tuig wat ‘n troetel­naam soos ‘Dui­fie’ sou kry nie, en dalk ‘n vooruit­sig van wat dit wel tot in­staat is.

Die Trailhawk kom ag­gressief voor, al­hoewel meer gevorm as sy pre-2014 voor­gangers.

Dade­lik op­val­lend is dat hierdie vo­er­tuig 25mm hoër staan as enige an­der Chero­kee, met 17 duim alu­minium wiele.

Die mees op­val­lende ken­merk is die radikale ve­ran­der­ing van die Led-hoofligte se vernoude voorkoms. Dit, gepaard met die op­sionele swart strook op die en­jinkap, is defini­tief nie die vooraan­sig van ‘n ‘blom­mekind’ nie, maar eerder ‘n aan­duid­ing van ‘n rebelse geaard­heid.

‘ n Verdere be­wys hi­er­van is natu­ur­lik die twee uit­laat­pype aan weer­skante agter, ‘n voors­makie van die 3.2L V6 en­jin. Die af­s­tand­be­heerkon­tole, wat die tra­di­sionele sleu­tel ver­vang, wys on­mid­de­lik dat hierdie wa ryk is aan teg­nolo­gie en basies net elek­tron­iese kom­po­nente het. Die agter­ste ‘kat­te­bak’- deur lig van­self op met die druk van ‘n knop­pie op die af­s­tand­be­heer.

Heel­wat spasie word gevind in die agter­ruim, ‘ n spasie wat ver­trip­pel so­dra jy die agter­ste sit­plekke op­slaan.

Ek moet bieg, ty­dens die naweek het ek dit no­gal ge­niet om my hande-ar­beid te verlig met die elek­tron­iese werksver­rigt­ing van die Trailhawk.

Die bestu­ur­der se po­sissie agter die stuur kan natu­ur­lik ook elek­tron­ies ver­s­tel word en ‘n self­oon of tablet word mak­lik aan die Trailhawk se stelsel gekop­pel.

Reg ron­dom die kar is daar USB en 12 volt geriewe vir die her­laai van jou poten­sië le draag­bare yskas of -son­pa­neel.

Natu­ur­lik vol­doen die Trailhawk ook aan die sen­sor-norm van heden­daagse vo­er­tuie en gee dit ‘n duide­like waarskuwing indien iets naby die vo­er­tuig kom.

Die agter­ruit lyk stylvol, maar is iet­wat klein en eint­lik net ‘n or­na­ment. Twee­dens kan die twee syspieëls mis­lei­dend wees, siende dat die glas hi­erin gebuig is om die bestu­ur­der meer te laat sien. Ironies vorm hierdie ‘n baie groot blin­dekol.

‘n Kom­bi­nasie van pad- en en­jinger­aas-uit­sluit­ing, ‘n nege-spoed out­omatiese ratkas en natu­ur­lik ‘n in­no­vasie om trak­sie aan wiele te bied wat dit op enige gegewe oomb­lik die nodig­ste het, kan hierdie vo­er­tuig ver­war word met ‘n luukse straler.

Die nuwe Jeep ook tot 30% meer ekonomies. In die stad was hierdie tot 13,5L/100km, maar met die lang­pad, en met ‘n sta­biele regter­voet, kan die Jeep met gemak on­der 2,000opm toer en dus net 6L/100km ver­bruik.

Die Trail­h­wak het natu­ur­lik vier ver­stellings. Die vo­er­tuig was wel meestal in “Auto” ge­los waar dit meer vei­ligheid bied in terme van briek-hulp, asook om wring- krag na die wiele te stuur wat die meeste aan­vraag sou hê op enige gegewe sta­dium. Hierdie het ve­ral gehelp met die oor­gang tussen teer-, grond- en klip­pad.

Om die “sport” funksie uit te toets, het my Sa­ter­dag­mid­dag ve­ral opge­helder. Met hierdie funksie het die “Trailhawk” baie meer akkur­rate ratwissel­ing, meer promi­nente en­jin­klank en harder ver­ing en sal jy defini­tief vin­niger jou top­sped bereik.

Een waarskuwing is egter dat die trak­siebe­heer out­omaties afgeskakel word en kan jy ver­wag om die bande meer te laat gly, maar ook nie te veel nie.

Die ESC word gereg­uleer en die en­jin-krag word met ‘n 40/60% ver­sprei­d­ing na die voor- en agter­bande af­son­der­lik ges­tuur.

Ek het egter nie op een enkele sta­dium buite be­heer gevoel met hierdie vo­er­tuig nie, ongeag van gron­dopper­vlakte of poten­siële gevaar­si­tu­asie.

‘n Akku­rate en klein draaisirkel, ligte stu­ur­wiel en remme, wat aan­pas soos situ­asies op­duik, verseker ‘ n gemak­like rit vir die bestu­ur­der en ‘n wiegende slaapgerief vir die pas­sas­iers!

Met Jeep se nuwe 4x4, 5-sit­plek Chero­kee Trailhawk V6, is my ver­wagtinge defini­tief oortref.

Steeds ele­gant, dog rof, gemak­lik en gesofisti­keerd, bied hierdie vo­er­tuig defini­tiewe bestu­urs­gerief vir elke tipe bestu­ur­der.

Met die 9-spoed ratkas ver­skil hierdie Jeep defini­tief van sy ouer broers en is dit ekonomies ge­noeg om be­dags na die werk­plek te bestuur en met die op­sie om gereeld in die natuur te ontsnap.

Sy prys van ongeveer N$760,000 is vir alledaagse ge­bruik iet­wat straf, maar as die Trailhawk V6 se brand­stofekonomie, ‘n 6 jaar/100,000km di­en­s­plan, ‘n sukke­lende S.A. ekonomie en ‘n verge­lyk­ing met enige Mercedes GLA, Audi Q-reeks, Volk­swa­gen Tiguan / Touareg of BMW Xvo­er­tuie teen mekaar afge­speel word, kan die Chero­kee se prys defini­tief nie as uitspat­tig gesien word nie.

Grond­pad en ‘n fris V6 - hoe ry die nuwe Trailhawk?

Newspapers in English

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.