Hyundai Santa Fe

AFR

Nam Wheels - - Front Page - Text Dr Hans Heese Im­ages Hyundai Au­to­mo­tive South Africa

‘n Mens lol nie met ‘n goeie en be­proefde re­sep nie.

Dit is net die gar­ner­ing wat kan by­dra om ‘n goeie dis nog beter te laat lyk, al proe hy eint­lik nog die­selfde.

(Die wo­ord “gar­ner­ing” het ek ook maar láát in my lewe leer ken, vroeër het ek al­tyd van “opgedol­lie” gepraat!)

Die nuwe Hyundai Santa Fe se uiter­like ve­ran­der­ing is egter ook ver­be­ter­ings met nuwe teg­niese on­twikke­l­ings om on­gelukke te help voorkom. Hieroor later.

Van voor tot agter is daar sub­tiele ve­ran­deringe aan die vo­er­tuig; van die seskantige chroom verkoel­er­rooster tot by die agter­stewe van hierdie medium-groot SUV / sport­nutsvo­er­tuig.

Aan die voorkant is dit die to­evoeg­ing van LED dag- ry ligte, Xenon hoofligte, buf­fers en heron­twerpte mis­ligte wat aan die Santa Fe ‘n blink en by­der­wetse nuwe voorkoms gee; vars uit die oond.

Binne is dit beslis die Santa Fe se groot nav­i­gasiepa­neel, met satel­liet- nav­i­gasie en al sy bykomende funksies, wat die toneel oorheers.

Natu­ur­lik is die Usb-poorte en uit­stek­ende klanks­telsel to­taal ver­soen­baar met al die vorms van elek­tron­iese me­dia en ap­pa­rate.

Die ge­bruik van splin­ter­nuwe bek­leed­sel en kleurskema’s aan die bin­nekant, plus die elek­triese ver­stelling van die voorste sit­plekke, asook die ver­stel­bare agter­sit­plekke, dra by tot ‘n in­druk van goeie kwaliteit en kan hierdie nuwe Kore­aanse perd nou lustig met die Duit­sers eweknieë run­nik.

Dit is im­mers ‘ n beleid by Hyundai om alles wat ‘n moont­like ek­stra kan wees, by die Santa Fe se lys van stan­daardeien­skappe van hulle vo­er­tuie in te bou; soos die Kala­hari­boere sou sê, ‘n klaarge­maakte kar!

Van buite en die kant gesien is die profiel ook opgekikker met die ge­bruik van ‘n ek­stra voulyn on­der die ruite en ‘n nuwe pa­troon al­looi­wiele wat ‘ n meer sportiewe beeld pro­jek­teer.

Agter­langs is die be­heer oor die ag­ter­deur/agterk­lap nou ook elek­tron­ies en gaan dit van­self toe met die druk van ‘n knop­pie op die sleu­tel of deur die megan­isme buite net aan te raak.

Dit is egter die dinge wat nie so mak­lik sig­baar is nie wat die nuwe Santa Fe ‘n beter vo­er­tuig maak, om net drie te noem.

Sig­baarheid: Die out­omatiese LED daglig lig­gies maak die vo­er­tuig sig­baar on­der alle om­standighede en die kanse is min­der dat ie­mand an­ders in jou vasry om­dat sy of haar oë nie meer is wat hulle was nie.

Ver­bysteek­waarskuwing: Die aan­bring van sen­sors wat die bestu­ur­der in sy buite­spieël waarsku as daar ‘ n mo­tor agter hom is of pad in­be­weeg omverby te gaan.

Daar ver­skyn ‘n waarskuwing op die sy- spieë l, en as die bestu­ur­der boonop self van plan is om verby te ry, en die rigt­ing­wyser aan­sit, is daar ‘n vrien­de­like soe­mer wat hom waarsku.

En wees maar eerlik; al­mal van ons het al in so ‘n situ­asie be­land!

Af­s­tand­waarskuwing: Santa Fe het in­ge­boude radar om die vol­gaf­s­tand van die mo­tor voor jou te bepaal.

Deur die veilige af­s­tand van die vo­er­tuig vó ó r joune te hand­haaf, kan die bestu­ur­der die stelsel pro­grameer om jou te waarsku dat die gap­ing té klein en gevaar­lik raak.

Weereens het ons al­mal die fout gemaak.

Natu­ur­lik is die elek­tron­iese vei­lighei­d­s­telsels en meer teen­wo­ordig; on­der an­dere die nut­tige wegtrek-hulp teen op­draan­des.

Maar wat is on­der die nuwe en­jinkap, en hoe voel hy op die pad?

Die hart van die nuwe Santa Fe is die be­proefde Hyundai 2,2- liter turbo- diesel wat 145kw on­twikkel en 436Nm teen ‘n baie rustige 1,800rpm beskik­baar stel.

Hierdie krag word deur ‘n ses­gang out­omatiese ratkas na die voor­wiele oorge­dra op die vyf­sit­plek Elite weer­gawe en op die sewe­sit­plek Elite na al vier wiele.

Met die druk van ‘n knop kan daar ook besluit word op ‘n ekonomiese of sportiewe rit en kan die ratkas ook met die hand oorgeskakel word.

Hyundai be­weer gemid­delde brand­stof-ver­bruik tussen 7 en 8 liter per 100km is on­der nor­male ge­bruik moont­lik.

Op grond­pad het die Santa Fe hom deeg­lik van sy t aak gek­wyt en was daar geen “los” gevoel nie; op teer­pad het hy soos ‘ n baie goeie to­er­mo­tor hanteer.

Maar wat kos hierdie nuwege­waad Santa Fe en wat kry jy as toegif vir jou tjek?

Die 2.2 Elite FWD 5-sit­plek weer­gawe kos N$699,000 en die 2.2 Elite AWD 7-sit­plek model N$739,000.

Hyundai gee jou ook ‘n vyf­jaar / 90,000km om­vat­tende di­en­s­plan om kom­mervry te ry asook ‘n groot waar­borg van vyf-jaar / 150,000km wat pad­by­stand in­sluit as daar miskien iew­ers fout mag kom.

Meer as net opgedol­lie - dit is die nuwe Hyundai Santa Fe!

Newspapers in English

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.