Se nuwe For­tuner lyk goed - maar hoe ry en voel hy?

Nam Wheels - - Front Page -

Sedert Toy­ota se For­tuner model in 2005 bek­end ges­tel is, het hierdie vo­er­tuig as die mees suk­sesvolle 4x4 fam­i­lievo­er­tuig bek­end ges­taan.

On­twerp om ‘n tus­sen­ganger van die destydse Con­dor en die Prado mod­elle te wees, het hierdie vo­er­tuig ‘ n re­latief goed­koper op­sie aan die koper ge­bied. Dit sou ook op die Hilux DNA on­twerp word en uit­er­aard ook die­selfde karak-tereien­skappe be­vat.

Gedurende 2009, 2011 en 2013 het die For­tuner et­like “bo­tox” sessies on­der­gaan, gebaseer op die Hilux. Die enig­ste ve­ran­deringe was die 2.5 diese­len­jin in 2011 en klein bin­neruimveran­deringe gedurende 2013.

Die prys in hierdie ty­d­perk het egter re­latief laag gebly; ‘n groot by­draende fak­tor tot die model se suk­ses.

Die 2015/16 model bring iets anders na die For­tuner reeks; veel meer as ‘n vin­nige “bo­tox” sessie. In plaas daar­van om ‘n aller­daagse kar te wees wat jy deur die mod­der kan sleep op ‘n Sa­ter­dag, het hierdie model ‘n meer ek­sklusiewe kant.

Dit het die­selfde karak­ter van die vorige Prado model. Die be­lan­grik­ste vraag natu­ur­lik was om uit te vind of hierdie op­grader­ings die For­tuner on­gerieflik naby aan die Prado se prysklas bring?

Of is die ve­ran­deringe te veel en neem hulle sy karak­ter weg?

Eer­stens kan ons sê dat hierdie model nie meer so streng die Hilux ba­sis volg nie.

Dit volg eerder die voorkoms van die nuwe Corolla, met dun Led-hoofligte sowel as haakvormige ‘daglig-ryligte’.

Al­hoewel dit die­selfde on­der­s­tel, ratkas en en­jin­reeks (2,7 en 4,0 petrol sowel as 2,4, 2,8 en 3.0 diesel) met die huidige Hilux deel, is hierdie vo­er­tuig to­taal anders as die hardgeveerde bakkies, waar­van een ver­skil natu­ur­lik die bin­neruim is. In die bin­neruim het Toy­ota ‘n baie ek­sklusiewe baad­jie aange­trek.

Houtafw­erk­ing aan die stu­ur­wiel en langs die rathef­boom; leer­bek­leed­sel langs die LCD skerm, en die arm­stutte; volle be­heer vanaf die stu­ur­wiel, sowel as ‘n hoë LCD skerm, gee die bestu­ur­der die gemak om luuks te sit met hul oë meestal op die pad gefokus.

Daar is ruimte vir 7 mense - met die op­sie om ‘n derde ry sit­plekke in die agterkant te laat platvou.

Pas­sas­iers in die tweede ry het ook aparte be­heer oor die lugver­sorg­ing en met enige rit sal jy gemak­lik aan die slaap kan raak.

Die vo­er­tuig se reusagtige voor- koms l een hom t ot blin­dekolle, maar nie soveel soos baie an­der vo­er­tuie in die­selfde klas nie.

‘ n Gerieflike in­set­sel is die kam­era wat out­omaties ak­tiveer so­dra jy die vo­er­tuig in tru­rat plaas.

Ek het ‘n 2.8 6-spoed han­drat­model bestuur: met 132kw @ 3400opm en 420Nm @ 1400 - 2,600opm. Oor pad­lawaai en en­jin ger­aas is daar nie iets te sê nie, om­dat daar niks is nie.

Die enig­ste tye wan­neer jy herin­ner word aan die en­jin, is wan­neer jy in eerste rat ry of mens die regterpedaal bi­etjie ho­rison­taal ver­s­tel; en bo 3,000 opm gaan.

Dit sal net die sagte dreun van die diesel-mo­tor wees en sal jy sag­gies met jou pas­sas­iers fluis­ter­taal kan praat.

Sit hom in 6de rat en jy sal elke tien minute j ou­self moet herin­ner dat jy teen 120km/h en 1,900 opm op ‘n snel­weg bestuur. Weens die rustige natuur en ver­moëns van hierdie kleiner en­jin, het die ritreke­naar ‘n al­ge­hele brand­stof ver­bruik van 9,3L/100km aange­toon, selfs toe ons meestal in die dorp rondgery het.

Die derde ry sit­plekke is as ‘n negatiewe punt er­vaar. Teensy jou 6de en 7de pas­sas­ier die lengte van Tyrion Lan­naster (vir al die Game of Thrones aan­hang­ers) is, sal ek dit nie aan­beveel om enigie­mand agter te plaas nie.

Die tekort aan beenspasie asook kopspasie sal enige 14+ jarige, kri­tieke sko­liose gee.

Dus sou ek die agter­ste ry ver­wyder en die spasie be­nut om ‘n vol­groeide kers­boom te ver­voer.

‘n Tweede, iet­wat ir­rel­e­vante negatiewe punt is die gladde houtafw­erk­ing aan die stu­ur­wiel.

Dit bied ‘n kun­stige in­druk en kan ‘n prob­leem raak as jou hande enigsins nat is.

Die nuwe For­tuner het my aan ‘n on­langse toer deur Nami­bië in ‘n 2014 Prado herin­ner.

Dit voel groot, veilig en sta­biel op enige op­per­vlak en sal die bestu­ur­der, sowel as die pas­sas­iers, te alle tye veilig laat voel.

Teen N$599,700 is hierdie 2.8 GD-6 4x4 han­drat model wel du­ur­der as sy voor­gangers, maar steeds die helfte van ‘n splin­ter­nuwe Land Cruiser Prado.

Hierdie was nog al­tyd die geval die afge­lope 11 jaar, maar met só ‘n ve­ran­der­ing in on­twerp, sal jy meer kry as waar­voor jy be­taal.

Fi­nale in­druk: Die nuwe, 2016 For­tuner bied voor­waar die ek­sklusi­witeit van die Prado, ‘ n groot stap weg van die kri­tiek wat op die vorige mod­elle gelewer is.

Ve­hi­cle Name Max. L

Audi A7 535 Bmw3-se­ries GT 520 Mercedes-benz SL (roof up) 504 Toy­ota Prius 502 Volk­swa­gen Golf SV 500 Audi A5 Sport­back 480 Honda Civic Hatch­back 477 Audi A5 / S5 / RS5 455 M-benz E-class Coupe 450 Kia Cer­ato Koup 433 Porsche Cay­man (2 boots) 425 Peu­geot 308 420 Chevro­let Cruze Hatch­back 413 Jaguar F-type (no p/tray) 407 M-benz C-class Coupe 400 M-benz S-class Coupe 400

Toy­otaI

Newspapers in English

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.