Se H-1 bussie bied nou selfs nog meer as die vorige mod­elle!

Nam Wheels - - Front Page -

Hyundai se be­mark­ingspan in Suid-afrika het, sedert die bek­end­stelling van sy petrolen turbo-diesel for­maat H1reeks in 2009, uit­stek­end daarin ges­laag om hierdie gewilde ne­ge­sit­plek­bussie ‘n markleier hier te lande te maak.

Dit was ve­ral die bloeiende to­eris­temark wat ‘n groot af­set­ge­bied geskep het maar wat die laaste jaar nous­trop ge­trek het on­der drakoniese en ‘ n sin­nelose wet­gew­ing vanaf regeringskant.

Laasge­noemde is egter tot ‘n groot mate (en die ver­leen­theid van die wet­gewende depart­ment) regges­tel en sal die pas­sas­iers­bussie- mark hope­lik weer, te midde van dal­ende verkoop­syfers vir nuwe vo­er­tuie, ‘n welkome hup­stoot gee.

Sedert 2012 is Hyundai se H1-reeks uit­ge­brei met die to­evoeg­ing van die dubbel­doelige Mul­ti­cab-model wat verkoop­syfers van die H1reeks tot meer as 12,000 mod­elle laat styg het. Me­neer Stan­ley An­der­son, be­mark­ings­di­rek­teur van Hyundai in Suid-afrika, het ty­dens die bek­end­stelling van die nuwe H1-bussie aan die be­gin van hierdie jaar dan ook geen twyfel gelaat oor hoe die be­mark­ingspan die toekoms sien nie.

“Met die bek­end­stelling van hierdie nuwe model met sy ver­be­teringe en to­evoeg­ings aan sowel die buiteaan­sig as die bin­neruim, is daar beoog om die rak­leeftyd van die H1 te ver­leng.”

Hoewel die voorkoms van die ver­skil­lende mod­elle nie werk­lik veel oor die ses jaar sedert sy bek­end­stelling ver­ouder het nie, sal die op­grader­ing tog Hyundai in staat stel om met die nuwe pas­sas­iers­bussie sy Duitse mededingers ( Volk­swa­gen en Mercedes) be­hoor­lik die stryd aan te sê.

Die H1, met sy nege sit­plekke, 842-liter bagasie-ruimte en uit­stek­ende uit­sig, bied aan die op­er­a­teur, in fam­i­lie- of to­eris­me­ver­band, op­ti­mum waarde vir juis dit waar­voor die vo­er­tuig aangeskaf word, naam­lik RUIMTE maar ook gekom­bi­neer met stylvolle en luuk­sueuse GEMAK.

Die stu­ur­wiel en rathef­boom spog nou met leer­afw­erk­ing en laasge­noemde is op die sen­trale kon­sole gemon­teer om nog verdere gemak en ruimte te voor­sien.

Die in­stru­mentepa­neel se aan­sig is ook gemod­erniseer, sy pa­neelkissie het ‘n verkoel­ings­fasiliteit, lugver­sorg­ing is eint­lik kl­maat­be­heer en tesame met die elek­tries­be­heerde spieёls en spoed­kon­t­role bied die Hyundai gerieflike en gerusstel­lende vooruit­sigte vir ‘n lang rit.

Wat ve­ral by­val sal vind is die feit dat die drie rye sit­plekke el­keen hulle eie lu­greё ling ont­vang hoewel die derde ry sit­plekke on­gelukkig nie kan plat slaan nie.

Vei­lighei­dsken­merke is ook opge­gradeer deur to­evoeg­ing van sy­lugsakke tot dié van die voorste twee. Die ABS- rem­s­telsel is ook verder verfyn met die on­der­s­te­un­ing van EBD (elek­tron­ies be­heerde remkragver­sprei­d­ing vir beter vo­er­tu­igkon­t­role in die geval van noodaan­wend­ing.

Aan die buitekant spog die nuwe Hyundai H1 bussie met ‘n nu­u­ton­twerpte sier­rooster, nuwe buf­fers en stylvolle 16duim al­looi­wiele hoewel die pa­neelwa met staal-vel­lings toegerus is.

Sover dit aandry­wing en an­der meganika be­tref het Huyn­dai se in­ge­nieurs by hulle be­proefde en­jins gehou.

Vir die H1- bussie reeks is daar ‘n 2,5 liter turbo-diesel out­omaties en ‘ n 2,4 liter petrolen­jin met han­dratskake­l­ing beskik­baar.

Die 126kw en 224Nm petrolen­jin-model se spe­si­fikasies dui op ‘n 10,2 liter/100km brand­stofver­bruik.

Hoewel die dieselmodel een kw minder krag bied en ongeveer 100,000 du­ur­der is, bied die vo­er­tuig ‘ n beter brand­stofver­bruik van nege liter/100km en 44Nm meer wringkrag.

Dit was ve­ral laasge­noemde as­pek wat gedurende die toets­bestuur baie sterk en op­val­lend na vore gekom het.

Die tur­bod­iese­len­jin ver­skaf ver­st­om­mende ver­snelling en krag vir ‘n vo­er­tuig van hierdie om­vang ter­wyl die out­omaties ratkas stil, sag en grasieus sy kant bring.

In die geval van ‘n vol vrag pas­sas­iers met bagasie en ‘n moont­like sleepwa sal die ek­stra wringkrag ‘ n lang tog baie verge­mak­lik en ve­r­aan­ge­naam. Dit sal ook die ver­bysteek van an­der vo­er­tuie op die lang pad mak­liker maak.

H1-bussie is op die oomb­lik die markleier in terme van krag, spe­si­fikasies en prys in­dien dit verge­lyk word met sy bek­end­ste mededingers, naam­lik Ford se Tour­neo, die Mercedes V-klas en VW se Kombi/car­avelle. Die splin­ter­nuwe Hyundai H1- pas­sas­iers­bussie be­set op die oomb­lik ‘n lei­dende 21,5% van die markaan­deel wat ‘n 6,9% sty­ging sedert verlede jaar toon en hoewel dit ‘n dal­ende ten­dens toon (wat vir alle nuwe vo­er­tuie op ‘n jaar tot jaar ba­sis geld) be­hoort die nuwe H1 hierdie neig­ing vir Hyundai om te draai.

Die vol­gende pryse was teen Julie 2016 van toepass­ing op die H1-reeks:

H1 2.5 Diesel 9-sit­plek A/T H1 2. 4 Petrol 9- s i t pl ek H1 Mul­ti­cab 2.5 Diesel 6sit­plek N$526,000 H1 P/V 2.5 Diesel 3-sit­plek By die boge­noemde pryse is in­ges­luit die on­gelook­flike Hyundai 7-jaar/200,000km waar­borg met pad­by­stand en ‘n di­en­s­plan vir 5-jaar of 90,000km.

Hyundai

Newspapers in English

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.