Wel­kom bij uit­ga­ve acht

Alles over Geschiedenis - - Eerste Pagina -

Wei­nig men­sen heb­ben zo’n im­pact ge­had op de we­reld­ge­schie­de­nis als Dzjengis Khan.

Met een unie­ke com­bi­na­tie van di­plo­ma­tie, mi­li­tai­re or­ga­ni­sa­tie en on­men­se­lij­ke wreed­heid ver­o­ver­de hij het groot­ste im­pe­ri­um ooit, dat zich uit­ein­de­lijk uit­strek­te van Chi­na tot de Do­nau. In zijn rijk zorg­de hij voor een bloei­en­de han­del, vrij­heid van gods­dienst en een po­li­tie­ke en mi­li­tai­re hi­ë­rar­chie met lei­ders die wer­den ge­ko­zen op ba­sis van hun pres­ta­ties en ca­pa­ci­tei­ten. Ve­len zien hem daar­om als de va­der van de Mon­go­len, an­de­ren als een ti­ran die zijn im­pe­ri­um in zijn bru­te macht hield. Be­paal jouw me­ning over Khan aan de hand van de 35 fei­ten over de­ze wraak­zuch­ti­ge heer­ser van­af pa­gi­na 52.

Met ach­ter­een­vol­gens het EK voet­bal, de Tour de Fran­ce en de Olym­pi­sche Spe­len in

Rio is er dit jaar een wa­re sport­zo­mer. Je kunt van me­ning ver­schil­len over de hoe­veel­heid me­dia-aan­dacht die der­ge­lij­ke eve­ne­men­ten ver­die­nen, maar je zult moe­ten toe­ge­ven dat de ge­schie­de­nis van sport erg ver­ma­ke­lijk is. In de­ze spor­tie­ve tij­den heb­ben we het the­ma van dit num­mer daar­om ge­wijd aan sport. Ver­baas je over de tac­tiek van het mid­del­eeuw­se steek­spel, stap in de schoe­nen van een Ro­mein­se wagenrenner en maak ken­nis met spor­ters die de we­reld ver­an­der­den.

Na­tuur­lijk zijn er veel meer hoog­te­pun­ten de­ze uit­ga­ve. Bij­voor­beeld de ge­schie­de­nis van de lucht­vaart; sinds de broer­tjes Wright is er ei­gen­lijk niet zo gek veel ver­an­derd in de wil om de zwaar­te­kracht te over­win­nen. Of het ar­ti­kel over het le­ven in het Duits­land van de ja­ren der­tig vol met pro­pa­gan­da en on­ge­wens­te me­de­bur­gers, en met een be­ang­sti­gen­de rol voor de groei­en­de na­zi­par­tij …

Hoofd­re­dac­teur

Wil­lem van Oran­je: De eer­ste po­li­tie­ke moord van Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.