Khan

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Ont­dek 35 on­ge­loof­lij­ke fei­ten over de krijgsheer die de we­reld op z’n knie­ën dwong.

Stich­ter van een we­reld­rijk, ver­o­ve­raar en krijgsheer: ont­dek 35 fei­ten over de man die he­le be­scha­vin­gen af­slacht­te en een nieu­we we­reld­or­de ves­tig­de.

Op de kou­de vlak­ten van Mon­go­lië teis­ter­den stam­men­oor­lo­gen het land. He­le dor­pen wer­den ‘s nachts in de as ge­legd, kin­de­ren wer­den in hun bed ver­moord en vrou­wen wer­den ge­sto­len. In dit kli­maat van angst en on­ze­ker­heid werd een jon­gen ge­bo­ren met de naam Te­mu­jin. De­ze op­vlie­gen­de zoon van een stam­hoofd zou de Mongoolse iden­ti­teit com­pleet ver­an­de­ren. Nog voor hij vol­was­sen­heid was, werd hij al ver­sto­ten door zijn stam, maar hij keer­de te­rug in een ra­zer­nij van vuur en bloed. Hij dood­de ie­der­een die het waag­de zijn door God ge­ge­ven macht in twij­fel te trek­ken. On­der zijn be­wind stop­ten de stam­men­oor­lo­gen en hij werd uit­ge­roe­pen tot heer­ser over de we­reld, ko­ning der ko­nin­gen en de vorst van ie­der­een tus­sen de oce­a­nen: Dzjengis Khan.

Het Mongoolse grond­ge­bied was van hem, maar dit vond Khan niet ge­noeg, hij had zijn zin­nen ge­zet op een gro­te­re buit. Met de pij­len ge­la­den en bo­gen ge­span­nen trok zijn gro­te groep woes­te krij­gers door Azië en ze ver­trap­ten ie­der­een die op hun pad kwam. Ber­gen met bot­ten en vel­den door­drenkt met bloed dien­den als waar­schu­wing om niet te tor­nen aan de on­ge­brei­del­de macht van Khans krij­gers te paard. Het gro­te rijk van de Mongoolse lei­der groei­de en groei­de.

Maar met zijn bru­te ver­o­ve­rin­gen Khan had iets op­mer­ke­lijks be­reikt. Ook al was het met het zwaard ver­o­verd, het rijk was toch ver­e­nigd, de han­del bloei­de, zij die eer­der ver­volgd wer­den we­gens hun re­li­gie wer­den met open ar­men ont­haald en de ge­wo­ne man kon op­klim­men tot le­ger­lei­der – mits hij daar­toe de ca­pa­ci­tei­ten had na­tuur­lijk. In de hon­der­den ja­ren na zijn dood noem­den som­mi­gen hem de va­der van de Mon­go­len, ter­wijl an­de­ren hem zien als een ti­ran die het land ge­sel­de. Weer an­de­ren vin­den hem een vi­si­o­nair. Maar nie­mand heeft er ooit aan ge­twij­feld dat Dzjengis Khan een ech­te krijgsheer was die nam wat hij wil­de en de we­reld voor­goed ver­an­der­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.