Top 5 feitjes

Fan­ny Blan­kers-Koen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

LEGENDARISCHE SPORT­VROUW DIE EEN GRO­TE BIJ­DRA­GE AAN DE EMAN­CI­PA­TIE LE­VER­DE

Mul­ti­ta­lent

Fan­ny Blan­kers-Koen is be­kend ge­wor­den als hard­loop­ster en at­le­te, maar ze had veel meer ta­len­ten. Haar eer­ste me­dail­le won zij in het wa­ter, op de 50 me­ter vrije slag! Ten­nis en schaatsen kon­den haar ook be­ko­ren, maar uit­ein­de­lijk druk­ten haar trai­ners haar op het hart een keu­ze te ma­ken.

On­ge­brui­ke­lijk re­cord

Blan­kers-Koen gooi­de met­een ho­ge ogen toen zij lid werd van de Am­ster­dam­se at­le­tiek­ver­e­ni­ging ADA. In haar eer­ste jaar ver­brak zij het na­ti­o­naal re­cord op de 800 me­ter. De­ze af­stand werd zeer on­ge­schikt ge­acht voor vrou­wen en Koen was la­ter ook voor­al ac­tief als sprin­ter. Het re­cord was daar­om in ver­schil­len­de op­zich­ten op­mer­ke­lijk.

Niet be­schei­den

Door haar ‘ge­wo­ne’ ach­ter­grond, heeft Blan­kers-Koen de re­pu­ta­tie on­ge­com­pli­ceerd en be­schei­den te zijn. Men­sen die haar heb­ben mee­ge­maakt schet­sen ech­ter een beeld van een vrouw die zo eer­zuch­tig, fel en on­ge­du­rig kon zijn als el­ke an­de­re top­spor­ter.

Vlie­gen­de huis­vrouw

De bij­naam ‘de Vlie­gen­de Huis­vrouw’ is in Ne­der­land heel be­kend ge­wor­den. Maar de pres­ta­ties van Blan­kers-Koen wa­ren zo op­mer­ke­lijk dat ze ook bij En­gels­ta­li­ge com­men­ta­to­ren een bij­naam had ver­wor­ven: the Fly­ing Dut­ch­mam. Dat klinkt een stuk res­pect­vol­ler!

Groot­ste wa­pen­feit

Ve­len ken­nen haar naam en bij­naam, ve­len we­ten dat ze be­lang­rijk was voor de vrou­wen­sport, maar wei­ni­gen kun­nen haar be­lang­rijk­ste wa­pen­feit op­noe­men. Fan­ny Blan­kers-Koen is een sport­le­gen­de om­dat zij vier gou­den me­dail­les won op de eer­ste Olym­pi­sche Spe­len na de Twee­de We­reld­oor­log.

FRANCINA BLAN­KERS-KOEN NE­DER­LANDS, 26 APRIL 1918 - 25 JA­NU­A­RI 2004 Op haar elf­de viel het sport­ta­lent van de­ze vrouw - door de IAAF uit­ge­roe­pen tot in­ter­na­ti­o­naal at­le­te van de twin­tig­ste eeuw - al op. Op haar acht­tien­de nam zij deel aan de Spe­len van...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.