Wat als ...

Noord Ko­rea de Ko­re­aan­se Oor­log had ge­won­nen?

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Werkt als jour­na­list en au­teur in Se­oul, ZuidKo­rea. Hij heeft vier boe­ken ge­schre­ven over Ko­rea, waar­on­der een boek over de Brit­se mi­li­tai­re mis­sie tij­dens de oor­log. Dit boek is meer­maals be­kroond voor zijn gro­te bij­dra­ge aan de li­te­ra­tuur over de Ko­rea-oor­log, Het meest re­cen­te boek van Salmon gaat over het hui­di­ge Zuid-Ko­rea en zijn toe­komst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.