Wel­kom bij uit­ga­ve vijf­tien

Alles over Geschiedenis - - News - Hoofd­re­dac­teur

Iets wat ik mij al­tijd heb af­ge­vraagd is wat je pre­cies moet doen om be­kend te ko­men staan als ‘de Gro­te’. Niet per se voor ei­gen ge­bruik, maar meer uit nieuws­gie­rig­heid. Twin­tig cen­ti­me­ter lan­ger zijn dan ge­mid­deld is in de ge­schie­de­nis een goe­de tac­tiek ge­ble­ken. Pe­ter de Gro­te ge­bruik­te die bij­voor­beeld. De­ze Rus­si­sche tsaar deed niet zo veel bij­zon­ders: hij reis­de wat, nam een les­je bo­ten bou­wen in Ne­der­land, won een paar oor­logjes, kwam met wat eco­no­mi­sche, di­plo­ma­tie­ke en cul­tu­re­le her­vor­min­gen, en meer van dat soort saaie din­gen. Maar hij was wel twee me­ter lang, dus was hij ‘de Gro­te’. Ka­rel de Gro­te ge­bruik­te de­zelf­de tac­tiek, maar was net iets klei­ner en moest dus veel land ver­o­ve­ren om dat te com­pen­se­ren.

Gi­gan­ti­sche lap­pen grond ver­o­ve­ren is op zich­zelf niet al­tijd ge­noeg.

Kijk maar naar Na­po­le­on. Die kwam zelfs be­kend te staan als een klein­tje, on­danks zijn vrij ge­mid­del­de leng­te. Alexander de Gro­te was voor zijn tijd dan weer iets klei­ner dan ge­mid­deld. Waar­om hij ‘de Gro­te’ wordt ge­noemd kun je le­zen in het hoofd­ar­ti­kel van de­ze heer­lij­ke nieu­we uit­ga­ve van Al­les over Ge­schie­de­nis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.