“De machts­be­lus­te Alexander brand­de het gro­te pa­leis tot op de grond af, naar ver­luidt als wraak voor de ver­o­ve­ring van Athe­ne.”

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

door de rijk­dom en schat­ten van zijn te­gen­stan­ders te om­schrij­ven, en de Grie­ken door hun vroe­ge­re oor­lo­gen en hun haat te­gen­over de Per­zen in her­in­ne­ring te roe­pen”, schreef de his­to­ri­cus Jus­ti­nus in de der­de eeuw na Chris­tus. “Hij her­in­ner­de de Ma­ce­do­ni­ërs aan hun over­win­nin­gen in Eu­ro­pa en aan hun wens om Azië te on­der­wer­pen. Hij zei vol trots dat geen en­kel le­ger ter we­reld te­gen hen was op­ge­was­sen, en ver­ze­ker­de zijn man­nen er­van dat de­ze strijd een ein­de zou ma­ken aan hun zwa­re in­span­nin­gen en de kroon op hun werk zou zijn.”

Op het mo­ment dat de Grie­ken als een mes door zijn ge­le­de­ren sne­den, Alexander voor­op, vlucht­te Da­ri­us met een ge­schok­te uit­druk­king op zijn ge­zicht van het strijd­to­neel. De Per­zi­sche flan­ken wer­den door­kliefd en ver­vol­gens werd de ach­ter­hoe­de aan­ge­val­len. Na de vlucht van hun koning trok het Per­zi­sche le­ger zich cha­o­tisch en ver­ne­derd te­rug. Slechts één Per­zi­sche ha­ven bleef over: Ty­rus (in het hui­di­ge Li­ba­non), even­als een fort in de heu­vels in Ga­za. Bei­de vie­len in 332 v.Chr. De ma­ge­re Achae­me­ni­di­sche ver­de­di­gings­li­nies ten wes­ten van Ba­by­lo­nië vie­len snel uit­een of trok­ken zich te­rug voor het on­stuit­ba­re le­ger van Alexander.

Maar on­ver­wacht richt­te Alexander zijn aan­dacht niet meer op de ver­zwak­te vij­and in het oos­ten, maar op het wes­ten, in de rich­ting van Egyp­te en Li­bië. Net als de Griek­se ko­lo­ni­ën Hoe Alexan­ders mach­ti­ge rijk ie­der jaar groei­de en en­ke­le van de ste­den die hij op­richt­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.