DRAAGBARE SPELCOMPUTER

1989 1730 1945

Alles over Geschiedenis - - Door De Eeuwen -

De Ga­me Boy van Nin­ten­do was een re­vo­lu­tie en kon­dig­de het be­gin van elek­tro­nisch speel­goed voor kin­de­ren aan. Vi­deo­spel­le­tjes wa­ren nu over te spe­len. Er wa­ren al lan­ger spel­con­so­les, maar door hun af­me­tin­gen en ho­ge prij­zen wer­den ze niet echt po­pu­lair. De Ga­me Boy ver­an­der­de dat, door een licht en be­taal­baar sys­teem te le­ve­ren met spel­le­tjes zo­als Te­tris en

Te­gen de ein­de van zijn pro­duct­le­ven wa­ren er meer dan 118 mil­joen Ga­me Boys ver­kocht. Er zijn sinds­dien veel nieu­we ‘hand­helds’ ge­ïn­tro­du­ceerd, maar de po­pu­lair­ste van het mo­ment ko­men nog al­tijd uit de stal van Nin­ten­do.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.