I

Alles over Geschiedenis - - Gouden Eeuw Van De Islam -

n het mid­den van de ne­gen­tien­de eeuw woon­den er al meer dan een mil­joen men­sen in Edo. Het was de hoofd­stad van het To­ku­ga­wa-sho­gu­naat, een dy­nas­tie­ke, mi­li­tai­re over­heid die Ja­pan al hon­der­den ja­ren re­geer­de. De­ze pe­ri­o­de staat be­kend als de Edo-pe­ri­o­de, en was een tijd van re­la­tie­ve vre­de. De sho­guns hiel­den het land in iso­la­tie en slo­ten Ja­pan gro­ten­deels af voor bui­ten­lan­ders.

Maar in de loop van de ne­gen­tien­de eeuw bleek dit be­leid van iso­la­tie, sa­ko­ku ge­naamd, niet meer houd­baar. On­der dwang van Ame­ri­ka open­de Ja­pan zijn gren­zen voor han­del, en de in­vloed van de Wes­ter­se tech­no­lo­gie, in­du­strie en cul­tuur werd groter.

Door ge­klun­gel van de ver­zwak­te over­heid groei­de de steun voor het her­stel­len van de macht van de kei­zer, die tot dan toe voor­al een sym­bo­li­sche lei­der was. Na een korte bur­ger­oor­log kreeg de jon­ge kei­zer Me­iji in 1868 Edo in han­den. De stad kreeg de nieu­we naam To­kio en de kei­zer maak­te van het pa­leis zijn re­si­den­tie. Een nieu­we pe­ri­o­de brak aan, waar­in het fe­o­da­le stel­sel en de sa­moe­rai­klas­se ten on­der gin­gen en mo­dern Ja­pan werd ge­bo­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.