KA­REL DE GRO­TE: STAMVADER VAN EU­RO­PA

JAN J.B. KUIPERS

Alles over Geschiedenis - - Leesvoer -

Be­knopt, over­zich­te­lijk en com­pleet. Zo kun je Kuipers’ boek over de eer­ste Eu­ro­pe­se kei­zer met recht sa­men­vat­ten. Hij gaat iets min­der in op het le­ven en de per­soon­lijk­heid van Ka­rel dan de mees­te mo­der­ne bi­o­gra­fie­ën doen, die vaak gro­ten­deels zijn ge­ba­seerd op Ka­rels ei­gen­tijd­se bi­o­graaf Ein­hard. Kuipers schrijft eer­der een al­ge­me­ne, voor­al po­li­tie­ke ge­schie­de­nis van Ka­rels be­wind. Al­le be­lang­rij­ke ge­beur­te­nis­sen in zijn re­geer­pe­ri­o­de ko­men aan bod in de­ze mooie uit­ga­ve met tal­lo­ze kleu­ren­af­beel­din­gen, maar ook wordt wat cul­tu­re­le en so­ci­a­le con­text ge­ge­ven. Wat mis­schien wel de bes­te ver­dien­ste is van dit boek, is dat Ka­rel de Gro­te pas ver­schijnt op pa­gi­na 60. Kuipers neemt ruim de tijd om de his­to­ri­sche con­text te be­schrij­ven, van het ont­staan van het Fran­ki­sche rijk tot de op­komst van de Karo­lin­gen. Er is zelfs een heel hoofd­stuk over de ‘fran­ki­se­ring’ van Ne­der­land.

Daar­mee con­cur­reert de­ze uit­ga­ve enigs­zins met Luit van der Tuuks De Fran­ken in Bel­gië en Ne­der­land, dat op on­ge­veer het­zelf­de mo­ment is uit­ge­ko­men. Van der Tuuks boek is bre­der op­ge­zet en hij schrijft met iets meer cha­ris­ma dan Kuipers. Maar Kuipers gaat veel die­per in op Ka­rel de Gro­te, dus wie nieuws­gie­rig is naar de­ze ‘Stamvader van Eu­ro­pa’ doet met dit boek geen mis­koop. Wil je het boek De Ro­ma­no­vs van Si­mon Se­bag Mon­te­fi­o­re win­nen? Ga dan naar

Volg ons op Fa­ce­book voor nog meer win­ac­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.