D

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

e naam Geng­his Khan kent ie­der­een. Met zijn le­ger te paard veroverde hij het groot­ste rijk in de ge­schie­de­nis. In Soest, dicht­bij Utrecht, kun je een ten­toon­stel­ling be­won­de­ren over de be­roem­de krijgs­heer en de mid­del­eeuw­se Mon­gool­se cul­tuur. Het Na­ti­o­naal Mi­li­tair Mu­se­um is met recht trots op de hon­der­den Mon­gool­se ob­jec­ten die zij ten­toon mo­gen stel­len. Veel van die stuk­ken ko­men uit Chi­na en heb­ben dat land nog nooit eer­der ver­la­ten. Een unie­ke kans dus.

t/m 27 au­gus­tus 2017

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.