De Da Vin­ci co­dex

Le­o­nar­do’s ge­ni­aal­ste uit­vin­din­gen

Alles over Geschiedenis - - Eerste Pagina -

Som­mi­ge men­sen zijn mees­ters in een be­paal­de kunst­vorm of we­ten­schap. De Re­nais­san­ce ken­de een on­ge­ken­de con­cen­tra­tie mees­ters in de schil­der- en beeld­houw­kunst, even­als ar­chi­tec­ten, uit­vin­ders en wis­kun­di­gen. Maar één van hen leek in al­les be­gaafd te zijn: Le­o­nar­do da Vin­ci. Er was geen kunst of vak­ge­bied waar de­ze mees­ter­lij­ke we­ten­schap­per en kun­ste­naar zich tij­dens zijn le­ven niet mee be­zig heeft ge­hou­den. Maar pas in de af­ge­lo­pen hon­derd jaar zijn we de ge­hei­men van zijn werk echt gaan door­gron­den.

Hoe­wel zijn werk als schil­der over de he­le we­reld wordt be­won­derd, met wer­ken als de Mo­na Li­sa, Het Laat­ste Avond­maal en De Ver­kon­di­ging in zijn port­fo­lio, is dit slechts een frac­tie van zijn wa­re ta­lent. De no­ti­tie­boek­jes van Da Vin­ci be­vat­ten pa­gi­na’s vol uit­ge­brei­de schet­sen, op­mer­kin­gen, for­mu­les en an­der werk. Al­les is ge­no­teerd in het, in­mid­dels ico­ni­sche, ge­spie­gel­de hand­schrift van Da Vin­ci. De boe­ken ge­ven een in­kijk in de in­span­nin­gen van Da Vin­ci om de we­reld om hem heen te door­gron­den. Ze strek­ken van een ge­de­tail­leer­de weer­ga­ve van een foe­tus in de baar­moe­der tot exac­te plan­nen voor een vlieg­ma­chi­ne. Waar ve­len de kunst en de we­ten­schap pro­be­ren te schei­den, wa­ren ze vol­gens Da Vin­ci on­los­ma­ke­lijk ver­bon­den. Waar hij een the­o­rie of een uit­vin­ding be­schreef, voeg­de hij vrij­wel al­tijd een te­ke­ning toe. Zijn ta­lent als kun­ste­naar vul­de zijn tech­ni­sche geest aan. Da Vin­ci-on­der­zoe­ker Frit­jof Ca­p­ra zei daar­om: “Zijn we­ten­schap is niet te be­grij­pen zon­der zijn kunst en zijn kunst niet zon­der de we­ten­schap.”

Als lei­den­de fi­guur in de we­ten­schap en wis­kun­de ont­wik­kel­de Da Vin­ci in­no­va­ties waar an­de­ren de­cen­nia en soms zelfs eeu­wen over de­den. Hoe­wel de idee­ën soms ru­di­men­tair en op dat mo­ment nog on­uit­voer­baar wa­ren, vorm­den ze vaak de inspi­ra­tie voor la­te­re vol­waar­di­ge uit­vin­din­gen die de we­reld zou­den ver­an­de­ren, zo­als de zelf­aan­ge­dre­ven kar, een vlieg­ma­chi­ne en zelfs een ro­bot­rid­der.

Waar Da Vin­ci’s ge­schets­te ont­wer­pen en no­ti­ties niet di­rect over­ge­no­men wer­den door vol­gen­de ge­ne­ra­ties, wa­ren ze wel vaak de oor­sprong van gro­te­re in­no­va­ties. Zo leid­de zijn werk in veel ge­val­len tot uit­vin­din­gen waar hij zelf niet van had dur­ven dro­men. Zelfs een aan­tal van zijn min­der prak­ti­sche idee­ën, zo­als het ont­werp voor een pant­ser­voer­tuig, wer­den her­ont­dekt en ble­ken via an­de­re we­gen ge­re­a­li­seerd. De mo­der­ne in­car­na­tie van zul­ke ont­wer­pen zou­den vaak pas eeu­wen na zijn le­ven wer­ke­lijk­heid wor­den. De waar­de van Da Vin­ci als lei­der in kunst en we­ten­schap is enorm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.