Step­hen Haw­king

5 din­gen die je waar­schijn­lijk niet wist over… DE BAANBREKENDE FYSICUS DIE DE WE­TEN­SCHAP PO­PU­LAIR HEEFT GE­MAAKT

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Vijf din­gen die je nog niet wist over de­ze be­roem­de we­ten­schap­per.

01 ZIJN SCHOOLPRESTATIES WA­REN MIDDELMATIG

Hoe­wel Haw­king nu ge­zien wordt als één van de groot­ste na­tuur­kun­di­gen van de­ze tijd, wa­ren zijn cij­fers op school niet al te best. Ge­luk­kig za­gen zijn le­ra­ren iets bij­zon­ders in hem en stel­den hem voor om toe­la­tings­exa­men te doen op Ox­ford. Daar was zijn sco­re bij­na per­fect.

02 Zijn fa­mi­lie was ex­cen­triek

Haw­kings ou­ders wa­ren arm, maar woon­den in een groot, rom­me­lig huis dat in ver­schil­len­de sta­ten van ver­val ver­keer­de. Hun au­to was een ou­de Lon­den­se taxi, ze aten al le­zend in stil­te hun maal­tij­den, hiel­den bij­en in hun kel­der en maak­ten zelf vuur­werk in hun kweek­kas.

03 Suc­ces kwam na de dia­gno­se

Voor hij zijn dia­gno­se kreeg, was Haw­king geen toe­ge­wij­de stu­dent – hij stu­deer­de on­ge­veer een uur­tje per dag. Hij ver­telt: “Voor mijn dia­gno­se was ge­steld, ver­veel­de ik me ont­zet­tend.”

Het nieuws dat hij nog maar een paar jaar te le­ven had, zorg­de er­voor dat hij al zijn tijd in zijn on­der­zoek stak.

04 Hij ge­looft in tijd­rei­zen

Haw­king is niet bang om ster­ke of on­ge­brui­ke­lij­ke uit­spra­ken te doen wat be­treft na­tuur­kun­de of kos­mo­lo­gie. Zo heeft hij ge­zegd dat hij ge­looft dat in de toe­komst men­sen an­de­re pla­ne­ten zul­len ko­lo­ni­se­ren en heeft hij drie the­o­rie­ën uit­ge­werkt waar­op men­sen mo­ge­lijk door de tijd kun­nen rei­zen.

05 Scep­tisch over AI

Een ro­bot­re­vo­lu­tie lijkt sci­en­ce­fic­ti­on, maar Haw­king denkt dat het mo­ge­lijk is. Hij heeft ont­wik­ke­laars van kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie (AI) al ge­maand meer on­der­zoek te doen naar de ge­vol­gen. De ont­wik­ke­ling van AI kan een enor­me mijl­paal zijn in de ge­schie­de­nis van de mens, maar ook de groot­ste mis­stap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.