In vol or­naat

SOV­JET UNIE JA­REN 60

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Een kos­mo­naut.

ACHTERKLEP VOOR DE RUIM­TE ONESIE

Bij de Kre­chet-94 moest je via de rug in­stap­pen, in te­gen­stel­ling tot pak­ken waar­bij je van­uit het mid­del in­stapt. Dat be­te­ken­de dus ook dat de kos­mo­nau­ten via een klep in de rug moesten in­stap­pen. In die tijd was het heel ge­woon dat er rit­sen ge­bruikt wer­den in ruim­te­pak­ken. De­ze gin­gen ech­ter vrij snel ka­pot en ble­ken niet be­trouw­baar. De rug­zak met het li­fe­sup­port­sys­teem werd ook op­ge­bor­gen in de­ze klep, dat met een hen­del bij de el­le­boog te ope­nen was.

SCHOUDERSTUKKEN MOBIEL GE­NOEG OM EEN VLAG TE PLAN­TEN

De schouderstukken van de Kre­chet94’s zijn ont­wik­keld na veel tes­ten en ex­pe­ri­men­te­ren. Het ori­gi­ne­le Kre­chet­ruim­te­pak had har­de schou­der­schar­nie­ren, die zo­wel het ge­zichts­veld als de mo­bi­li­teit hin­der­den. Bij de Kre­chet-94 was ge­ko­zen voor zach­te schou­der­draai­pun­ten, waar­door hij meer be­we­gings­vrij­heid bood. De mo­bi­li­teit liet ech­ter nog steeds te wen­sen over. De Rus­si­sche maan­lan­der was daar­om voor­zien van een joy­stick die ook met pak aan be­diend kon wor­den.

RUGRING DE LEVENSREDDENDE HOEPEL

Na een aan­tal (bij­na-)ram­pen wil­de de Sov­jet-Unie er ze­ker van zijn dat hun kos­mo­nau­ten op al­les wa­ren voor­be­reid. En ja, daar hoort ook val­len bij. De­ze een­vou­di­ge me­ta­len hoepel op de rug van het pak kon daar­bij van le­vens­be­lang blij­ken. Dank­zij de hoepel kon een kos­mo­naut, wan­neer die al­leen op pad ging en op zijn of haar rug viel, op­zij rol­len en weer op­staan.

BEDIENINGSPANEEL PER­FECT VOOR VERGEETACHTIGE KOS­MO­NAU­TEN

Het be­lang­rijk­ste bedieningspaneel vond je op de borst van het pak. Dat bleek de meest ge­bruiks­vrien­de­lij­ke lo­ca­tie te zijn. Kos­mo­nau­ten kon­den het pa­neel uit­klap­pen wan­neer ze het no­dig had­den, en plat te­gen de borst weg­klap­pen als ze er­mee klaar wa­ren. Daar­door had­den ze het pa­neel al­tijd bij de hand. De be­die­nings­ele­men­ten zijn ver­ge­lijk­baar met die van nu: de kos­mo­nau­ten kon­den de sta­tus van het pak con­tro­le­ren en aan­pas­sin­gen doen in­dien no­dig.

VI­ZIER DE RUS­SI­SCHE RUIMTEVERSIE VAN DE ZONNEBRIL

Dit pak be­schik­te over twee neer­klap­ba­re vi­zie­ren. De ene was hel­der, de twee­de was voor­zien van een gou­den coa­ting. Naast het toe­voe­gen van een beet­je kleur aan het an­ders­zins saaie bei­ge pak, had de gou­den gloed ook een be­lang­rijk doel. Dank­zij de ho­ge re­flec­tie­waar­de van het ma­te­ri­aal re­flec­teert het schit­te­rin­gen van de zon. Hoe­wel de Kre­chet-94 op veel pun­ten ver­schil­de van het Apol­lo­ruim­te­pak, be­schik­ten ze bei­den over een gou­den vi­zier.

ETEN EEN 100 MIL­JARD STERRENMAALTIJD

De al­ler­eer­ste mens in de ruim­te, Yu­ri Ga­g­a­rin, at on­der an­de­re tu­bes ge­pu­reerd vlees en cho­co­la­de­pas­ta. Kos­mo­nau­ten eind ja­ren 60 van de vo­ri­ge eeuw had­den het iets be­ter. Het mees­te voed­sel was ver­pakt in blik­ken of plas­tic zak­ken. Drin­ken en soep zat ech­ter nog steeds in tu­bes.

TORSO EEN GRO­TE SPRONG VOOR PAK­KEN

De Kre­chet-94 was een trend­set­ter op het ge­bied van het ont­werp. Het was na­me­lijk het eer­ste deels buig­za­me ruim­te­pak. De torso was hard en ste­vig, ge­maakt van een alu­mi­ni­um­le­ge­ring, ter­wijl de be­nen en ar­men ge­maakt wa­ren van flexi­be­le stof. Dit ont­werp vol­deed erg goed en werd van­af dat mo­ment in ver­schil­len­de Rus­si­sche ruim­te­pak­ken ge­bruikt. Ook de Ame­ri­kaan­se Ex­tra­ve­hi­cu­lar Mo­bi­li­ty Unit­pak­ken ge­bruik­ten dit ont­werp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.