Ge­schie­de­nis in beeld

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De meest in­druk­wek­ken­de beel­den bij his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen.

De Fran­se hoofd­stad lag vol­le­dig stil toen de Sei­ne bui­ten zijn oe­vers trad. Tij­dens de gro­te over­stro­ming steeg het wa­ter tot acht me­ter bo­ven het nor­ma­le ni­veau en dui­zen­den Pa­rij­ze­na­ren moesten hun huis ver­la­ten. Er wer­den hou­ten loop­brug­gen aan­ge­legd om van het ene ge­bouw naar het an­de­re te ko­men. De scha­de in de stad liep op tot 400 mil­joen franc, wat te­gen­woor­dig neer­komt op meer dan een mil­jard eu­ro.

21 JA­NU­A­RI 1910

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.