Lees­voer

Meer le­zen? Pro­beer de­ze in­te­res­san­te ti­tels.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Meer le­zen? Pro­beer de­ze nieu­we boe­ken.

Jhero­ni­mus Bosch

Sig­gi Wei­de­mann

De Bos­sche kun­ste­naar Jeroen Bosch is één van de gro­te na­men uit de Ne­der­land­se kunst­ge­schie­de­nis. De paar do­zijn kunst­wer­ken die in mu­sea han­gen zijn gron­dig on­der­zocht op hun be­te­ke­nis, maar de man zelf is een mys­te­rie. Er zijn geen brie­ven of aan­te­ke­nin­gen van zijn hand over­ge­ble­ven en er zijn geen por­tret­ten van de schil­der. Maar au­teur Wei­de­mann liet zich daar­door niet te­gen­hou­den. Zijn le­vens­lan­ge fas­ci­na­tie voor Bosch le­ver­de een in­te­res­san­te bi­o­gra­fie op. Aan de hand van ar­chie­ven, kro­nie­ken en an­de­re bron­nen waar­in Bosch ge­noemd wordt, re­con­stru­eert hij de le­vens­loop van de gro­te schil­der. Daar­bij wor­den as­pec­ten van zijn werk ge­kop­peld aan ont­wik­ke­lin­gen in zijn le­ven, zo­dat de be­te­ke­nis van zijn al­le­go­ri­sche schil­de­rij­en be­ter ge­duid kun­nen wor­den. Wei­de­mann schrijft vlot en beel­dend waar­door je ge­re­geld het idee hebt dat Bosch en voor­al de tijd waar­in hij leef­de, heel dicht­bij zijn. Zo krijg je een iets be­te­re in­druk van de man, maar zijn werk speelt nog al­tijd de hoofd­rol.

www.om­ni­boek.nl | € 27,50 | 384 pa­gi­na’s

Geen be­te­re vriend

Ro­bert Wein­traub

Over de bij­zon­de­re band die zich tus­sen men­sen en die­ren kun­nen ont­wik­ke­len zijn al veel boe­ken ge­schre­ven. Maar de om­stan­dig­he­den waar­in de poin­ter Ju­dy haar trou­we vriend­schap toon­de zijn wel heel bij­zon­der. In Geen be­te­re vriend is te zien hoe de­ze hond, voor­ma­lig be­man­nings­lid van een Brit­se ka­non­neer­boot en of­fi­ci­eel een krijgs­ge­van­ge­ne van de Ja­pan­ners, haar kamp­ge­no­ten de moed gaf om dag na dag de hel van het Jap­pen­kamp te door­staan. Het is een aan­grij­pend ver­haal, dat je voor­al zal aan­spre­ken als je ooit zelf een in­ni­ge band met een hond hebt ge­had. Maar het is daar­bui­ten ook een waar­de­vol­le be­schrij­ving van de gru­we­lij­ke om­stan­dig­he­den in de Jap­pen­kam­pen op Su­ma­tra. De ver­ta­ling is bo­ven­dien goed ge­lukt en het ver­haal leest vlot weg.

www.ka­rak­ter­uit­ge­vers.nl | € 24,99 | 424 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.