His­to­rie vs Hol­ly­wood

Re­gie: Bri­an Per­ci­val Hoofd­rol­len: Sop­hie Né­lis­se, Ge­of­frey Rush, Emi­ly Wat­son Land van her­komst: VS, Duitsland Jaar: 2013 Hoe na­zi-Duitsland werd om­ge­to­verd tot fa­bel­tjes­land

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

The Book Thief.

Wat niet klopt ...

01 In na­zi-Duitsland wa­ren pro­pa­gan­d­a­pos­ters heel nor­maal. In de film zijn die ook goed te zien, zo­als tij­dens de boek­ver­bran­din­gen. Een aan­tal daar­van, zo­als de kri­tiek op men­sen die rant­soe­nen op­spa­ren, wa­ren ech­ter pas in ge­bruik ge­no­men tij­dens de oorlog en niet in de voor­oor­log­se pe­ri­o­de waar­in de film zich af­speelt. 02 Het to­ta­le ge­brek aan an­ti­se­mi­tis­me is niet re­pre­sen­ta­tief voor de­ze pe­ri­o­de. De Jo­den wa­ren al tot zon­de­bok be­noemd na de Duit­se ne­der­laag in de Eer­ste We­reld­oor­log. De na­zi’s had­den bo­ven­dien al sinds de ja­ren 30 de macht, dus de an­ti-Jood­se sen­ti­men­ten wa­ren al­om ver­te­gen­woor­digd. 03 De vrouw van de bur­ge­mees­ter be­trapt Lie­sel op het ste­len van boe­ken, om haar ver­vol­gens toe­gang te ver­le­nen tot haar per­soon­lij­ke bi­bli­o­theek. Het is on­waar­schijn­lijk dat de vrouw van een hoog­ge­plaatste per­soon het le­ven van zo­wel zich­zelf als haar man op het spel zet voor een nieuws­gie­rig meis­je, ze­ker ge­zien de po­li­tie­ke span­nin­gen. 04 Mol­ching, de stad waar de film zich af­speelt, is een fic­tie­ve lo­ca­tie. Het zou in de buurt van Mün­chen lig­gen. De ver­zon­nen lo­ca­tie kon na­tuur­lijk naar wens ge­vormd wor­den. De film­ma­kers heb­ben dank­baar ge­bruik ge­maakt van dit feit door de duis­te­re as­pec­ten van het na­zi-re­gime te ver­doe­ze­len.

WAT WEL KLOPT ...

Het neer­zet­ten van de hoofd­per­soon, Lie­sel, als een lid van de Hit­ler­jeugd is he­le­maal cor­rect. Voor jon­ge kin­de­ren, met na­me aan het ein­de van de ja­ren 30, was het on­denk­baar dat ze geen lid zou­den zijn van de­ze be­we­ging. Ze wer­den van jongs af aan klaar­ge­stoomd voor de na­zi­par­tij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.