Hoe was het in ...

De Flo­ren­tijn­se Re­pu­bliek was tij­dens de Re­nais­san­ce een cen­trum van kunst en ken­nis. Een aan­tal van de mees­te pres­ti­gi­eu­ze kun­ste­naars uit de ge­schie­de­nis leef­den in de­ze stad.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Flo­ren­ce, 1477.

Flo­ren­ce was één van de vijf gro­te stad­sta­ten van Ita­lië, sa­men met Mil­aan, Na­pels, Ve­ne­tië en de Pau­se­lij­ke Staat. Het was een prach­ti­ge, le­ven­di­ge stad en een van de gro­te drijf­ve­ren ach­ter de Re­nais­san­ce. Of­fi­ci­eel was Flo­ren­ce een re­pu­bliek, waar een klas­se mach­ti­ge han­dels­fa­mi­lies de dienst uit­maak­te om­dat ze het amb­te­lij­ke ap­pa­raat do­mi­neer­den. In de prak­tijk was de stad eind vijf­tien­de eeuw prak­tisch in han­den van de Me­di­ci-dy­nas­tie.

Het was Co­si­mo de’ Me­di­ci die de fa­mi­lie in eer­ste in­stan­tie in zijn mach­ti­ge po­si­tie bracht. Net als een er­fe­lijk ko­ning­schap ging zijn macht over op zijn zoon Pier­ro en daar­na op diens zoon Lo­ren­zo. In de­ze pe­ri­o­de was het hoofd van de fa­mi­lie in prin­ci­pe ge­woon een bur­ger en in­wo­ner van de re­pu­bliek. Maar in de prak­tijk was het hoofd van de Me­di­ci-fa­mi­lie ook het staats­hoofd van Flo­ren­ce. Te­gen 1475 had Lo­ren­zo, die la­ter ‘il Mag­ni­fi­co’ ge­noemd zou wor­den, zijn macht ge­ves­tigd en hij zorg­de er­voor dat Flo­ren­ce een vei­li­ge ha­ven voor kun­ste­naars en we­ten­schap­pers zou wor­den. Het was be­lang­rijk om de­ze plaats van Flo­ren­ce op het Ita­li­aan­se po­li­tie­ke speel­veld te hand­ha­ven, want de re­pu­bliek kon op mi­li­tair ge­bied niet op te­gen zijn ster­ke­re con­cur­ren­ten.

Hoe­wel het le­ven in de stad kleur­rijk en in­te­res­sant ge­weest moet zijn, was het een ge­vaar­lij­ke tijd om in te le­ven. Ita­lië was ver­deeld in al­ler­lei klei­ne stad­sta­ten en de po­li­tie­ke si­tu­a­tie kon elk mo­ment ver­an­de­ren. Bond­ge­noot­schap­pen en ver­dra­gen wer­den ge­slo­ten en ver­vie­len al snel weer. On­der­tus­sen was er gro­te wel­vaart en ken­nis in Ita­lië, waar­door de gro­te su­per­mach­ten Span­je en Frankrijk ge­re­geld bin­nen­vie­len om hun in­vloed te doen gel­den.

Een pa­no­ra­mafo­to die de Ba­si­li­ca di San­ta Ma­ria del Fi­o­re toont. Ban­kie­ren was de be­lang­rijk­ste be­drijfs­tak van Flo­ren­ce.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.