DE OP­KOMST VAN HITLER

DE OP­KOMST VAN

Alles over Geschiedenis - - News -

Hoe de de­ma­goog een pe­ri­o­de van rel­len, ra­cis­me en on­der­druk­king uit­buit­te om

Duits­land weer groots te ma­ken.

Als je Hitler mag ge­lo­ven in zijn au­to­bi­o­gra­fie Mein Kampf uit 1924 was zijn he­le le­ven van­af zijn ge­boor­te één lan­ge weg naar de dic­ta­tuur over Duits­land. Het leek al­le­maal keu­rig uit­ge­stip­peld en Hitler was door het nood­lot aan­ge­we­zen om de Duit­se na­tie te lei­den. Maar de ge­schie­de­nis zit door­gaans niet zo keu­rig in el­kaar. Hit­lers op­mer­ke­lij­ke op­komst en weg naar de to­ta­li­tai­re over­heer­sing over de na­zistaat was een stuk com­plexer.

Het ver­haal be­gint tij­dens de tra­ge­die van de Eer­ste We­reld­oor­log en de so­ci­a­le, eco­no­mi­sche en po­li­tie­ke cha­os die daar­op volgt. De Duit­se maat­schap­pij stond on­der zwa­re druk ter­wijl de na­tie pro­beer­de om een nieu­we start te ma­ken. Maar de­ze ge­bro­ken man en zijn kring met vol­ge­lin­gen wis­ten een my­the van na­ti­o­na­le we­der­ge­boor­te te ver­ko­pen aan een land vol in­tel­li­gen­te maar ook be­scha­dig­de men­sen. De ja­ren tus­sen 1924, toen Hitler vrij­kwam na een kor­te ge­van­ge­nis­straf, en het bloed­ver­gie­ten in de Nacht van de Lan­ge Mes­sen in 1934 is de sleu­tel­pe­ri­o­de in de op­komst van Hitler.

Toen hij de ge­van­ge­nis in het Bei­er­se Lands­berg am Lech ver­liet op 20 de­cem­ber 1924, had Hitler ne­gen maan­den van een vijf­ja­ri­ge ver­oor­de­ling voor land­ver­raad uit­ge­ze­ten. Hij had de straf ge­kre­gen voor zijn deel­na­me aan de Bier­kel­ler­putsch op

8 en 9 no­vem­ber 1924. De nog jon­ge na­zi­par­tij (op­ge­richt in 1919) had ge­pro­beerd om sa­men met an­de­re recht­se ac­ti­vis­ten de Wei­mar­re­pu­bliek om­ver te wer­pen.

Van de rechts­zaak te­gen Hitler, met een pro-na­zi­rech­ter, werd uit­ge­breid ver­slag ge­daan in de lan­de­lij­ke dag­bla­den. Dat gaf hem een pu­bliek plat­form met een enorm be­reik om zijn stand­pun­ten te ver­sprei­den. Hitler gaf zijn aan­deel in de putsch niet al­leen toe, maar was er zeer trots op. “Ik heb mij voor­ge­no­men om het Mar­xis­me te ver­nie­ti­gen”, ver­kon­dig­de hij vol zelf­ver­trou­wen. Hij bom­bar­deer­de zich­zelf tot de ‘ster­ke man’ die vol­gens ve­len uit de recht­se vleu­gel no­dig zou zijn om Duits­land uit het slop te trek­ken. Na de Bier­kel­ler­putsch zag Hitler zich­zelf niet meer als de ‘trom­me­laar’ die aan de komst van de gro­te lei­der voor­af­ging: hij was zélf de be­loof­de ‘Führer’ van Duits­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.