De vreedzame strijd van Gandhi

Hoe je met ge­weld­lo­ze ac­tie een land be­vrijd.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

p een zach­te, zon­ni­ge len­te­dag ver­za­mel­den zich dui­zen­den Sikhs, mos­lims en hin­does in de tuin van de gou­den tem­pel, tij­dens het feest van Bai­sak­hi. Maar in een oog­wenk sloeg de sfeer om en de rus­ti­ge bij­een­komst ver­an­der­de in een cha­os. Ge­ne­raal Dy­er van het Brits-In­di­sche le­ger be­trad het ter­rein met ne­gen­tig be­wa­pen­de sol­da­ten. Op het be­vel van de ge­ne­raal richt­ten ze hun ge­we­ren op de me­nig­te en open­den het vuur. Er brak een enor­me pa­niek uit ter­wijl dui­zen­den men­sen pro­beer­den te vluch­ten, strui­kel­den en el­kaar ver­trap­ten.

Som­mi­ge ge­zin­nen wis­ten zich een weg naar de hek­ken te ba­nen, maar die ble­ken op slot te zit­ten. Wan­ho­pi­ge man­nen en vrou­wen pro­beer­den vei­lig­heid te be­rei­ken door in een don­ke­re put te sprin­gen. Maar de val was ge­vaar­lijk en na het bloed­bad wer­den er 120 li­cha­men uit de put ge­haald. Na tien mi­nu­ten

On­danks de macht van het Brit­se Rijk wist Ma­hat­ma Gandhi de In­di­a­se na­tie naar vrij­heid te lei­den zon­der

ge­weld te ge­brui­ken.

On­af­han­ke­lijk­heids­be­we­ging liep de span­ning bij de Brit­ten op. Ze vrees­den dat er een sa­men­zwe­ring was om hun re­ge­ring om­ver te wer­pen en rie­pen de staat van be­leg af. Het werd zo­doen­de il­le­gaal om met meer dan vier men­sen sa­men te ko­men. Na­dat hij de me­nig­te on­ge­wa­pen­de man­nen, vrou­wen en kin­de­ren had waar­ge­no­men op het Bai­sak­hi-feest, meld­de ge­ne­raal Dy­er dat hij zich ge­con­fron­teerd zag met “een revolutionair le­ger.” Het bloed­bad was gru­we­lijk, maar het kreeg wel iets voor el­kaar wat in ja­ren on­der­han­de­lin­gen niet ge­lukt was: de ver­e­ni­ging van ex­tre­mis­ti­sche hin­does, pan-is­la­mie­ten, en Sikhre­vo­lu­ti­o­nai­ren in het na­ja­gen van vrij­heid. Maar er ont­brak nog één be­lang­rijk ele­ment voor een vol­waar­di­ge op­stand: een lei­der.

Mo­handas Gandhi, die ja­ren daar­voor nog In­di­a­se troe­pen had aan­ge­moe­digd om dienst te ne­men bij de Brit­ten tij­dens de Eer­ste We­reld­oor­log, zag zijn ver­trou­wen en goe­de

wil in één klap ver­plet­terd. Hij ver­ge­leek de Brit­se over­heid met “de slang uit de fa­bels.

Het heeft een schit­te­rend ju­weel op zijn hoofd, maar de tan­den drui­pen van het gif.” Gandhi was enorm ge­mo­ti­veerd om dit gif uit de we­reld te ban­nen. In zijn ogen was on­af­han­ke­lijk­heid voor In­dia de eni­ge op­tie en met die be­slis­sing werd hij het boeg­beeld van een ar­moe­di­ge en hon­ge­ri­ge na­tie.

Gandhi was een toe­ge­wijd pa­ci­fist en zo­doen­de voer­de hij zijn strijd niet op het slag­veld of tij­dens rel­len. Hij vocht in de har­ten en gees­ten van men­sen en wil­de de Brit­ten niet over­win­nen met mi­li­tai­re macht, maar met gees­te­lij­ke in­span­ning. De In­di­ërs wil­den wraak voor het bloed­bad, maar Gandhi wist de mas­sa te over­tui­gen om een ein­de te ma­ken aan het ge­weld en de ver­deeld­heid. Al­leen zo kon de Brit­se over­heid er­van over­tuigd wor­den om haar aan­pak te ver­an­de­ren.

Gandhi nam in 1920 plaats in het In­di­a­se con­gres als een na­ti­o­na­list. Hij bood een al­ter­na­tief voor de luk­ra­ke ge­weld­da­dig­he­den van de me­nig­te en de re­so­lu­ties en pe­ti­ties van het ge­za­pi­ge con­gres. Met zijn po­li­tie­ke toer­nees door het land en goed ge­schre­ven ar­ti­ke­len wist de­ze klei­ne, zacht­aar­di­ge en toch krachtige man de har­ten van veel men­sen te ver­o­ve­ren. Dit was pre­cies wat het con­gres wil­de be­rei­ken en zo werd Gandhi het boeg­beeld van de non-co­ö­pe­ra­tie­be­we­ging.

Gandhi was een man met een ster­ke mo­raal. Ter­wijl in de Brit­se re­ge­ring ge­ruch­ten groei­den over de­ze on­voor­spel­ba­re man die al­les zou zeg­gen of doen, ver­klaar­de Gandhi of­fi­ci­eel zijn po­si­tie te­gen­over de on­der­ko­ning Lord Rea­ding. In Young In­dia schreef hij op 15 de­cem­ber 1921: “Lord Rea­ding moet goed be­grij­pen dat le­den van de non­co­ö­pe­ra­tie in oor­log zijn met de re­ge­ring. Wij zijn in op­stand te­gen de over­heid.” De ei­sen wa­ren ge­steld en Gandhi en zijn groei­en­de aan­hang wa­ren klaar om hun spe­ci­fie­ke vorm van ver­zet te in­tro­du­ce­ren.

Gandhi ging ge­kleed als een ge­wo­ne man, maar was des­on­danks ver­bon­den met al­le la­gen van de sa­men­le­ving. Hij werd de Ma­hat­ma (de Gro­te Ziel) en als snel vorm­den zich me­nig­tes men­sen die een glimp van hem wil­den op­van­gen. Gandhi moe­dig­de men­sen om het Brit­se juk af te leg­gen en Brit­se pro­duc­ten te boy­cot­ten. Ze moesten de pro­duc­ten van lo­ka­le pro­du­cen­ten ge­brui­ken en zo de wa­re es­sen­tie van hun va­der­land om­ar­men.

Dank­zij haar cha­ris­ma­ti­sche boeg­beeld won de be­we­ging snel aan

in­vloed. Toen een aan­tal me­de-ac­ti­vis­ten werd ge­ar­res­teerd, te­ken­de Gandhi een ma­ni­fest waar­in al­le sol­da­ten en bur­ger­be­amb­ten wer­den op­ge­roe­pen om ont­slag te ne­men en an­der werk te zoe­ken. De Brit­ten wa­ren ge­schokt toen, door heel In­dia, dui­zen­den men­sen ge­hoor ga­ven aan de op­roep. Maar naar­ma­te de be­we­ging mach­ti­ger werd, be­gon Gandhi de greep op zijn vol­ge­lin­gen te ver­lie­zen. Op 17 no­vem­ber 1921 bra­ken er ge­weld­da­di­ge rel­len uit, waar­bij Eu­ro­pe­a­nen in de stra­ten wer­den aan­ge­val­len. Gandhi was ge­schokt dat juist zijn be­we­ging zich ver­laag­de tot ge­weld, dat ver­schijn­sel waar hij zo’n he­kel aan had. Hij be­sloot zijn aan­han­gers tot rust te ma­nen door te vas­ten.

Het ge­weld had de Brit­ten er­van over­tuigd dat de si­tu­a­tie in In­dia het kook­punt had be­reikt. Bin­nen een maand gooi­den ze meer dan 30.000 men­sen in de ge­van­ge­nis. Vrij­wil­li­gers­ver­e­ni­gin­gen, ont­moe­tin­gen en pro­ces­sies wer­den door een se­rie stren­ge wet­ten ver­bo­den. Het con­gres was bang dat de re­vo­lu­tie ge­smoord zou wor­den en wees

Gandhi als eni­ge ge­vol­mach­tig­de aan.

Hij riep op tot een mas­sa­le vorm van bur­ger­lij­ke on­ge­hoor­zaam­heid. Hij be­schreef het als “een soort al­ge­me­ne on­rust op po­li­tiek ni­veau. De re­ge­ring zal niet meer func­ti­o­ne­ren en de po­li­tie­bu­reaus, rechts­za­len en der­ge­lij­ke zijn niet lan­ger over­heids­be­zit. Het volk is nu de baas op de­ze plaat­sen.” Gandhi moe­dig­de ie­der­een aan om mas­saal de Brit­se wet­ten te ne­ge­ren en zo de staat In­dia te cre­ë­ren, of de Brit­ten het nu wil­den of niet.

Maar de be­we­ging kwam kra­kend tot stil­stand voor­dat hij echt kon be­gin­nen. In Chau­ri Chau­ra open­den po­li­tie­agen­ten het vuur op een vreedzame pro­ces­sie. Ze scho­ten tot hun mu­ni­tie op was en slo­ten zich­zelf ver­vol­gens op in het po­li­tie­bu­reau. In ge­frus­treer­de wan­hoop zet­ten de de­mon­stran­ten het ge­bouw in brand. Toen de doods­ban­ge agen­ten het ge­bouw ont­vlucht­ten, wer­den 22 van hen dood­ge­sla­gen door de ra­zen­de me­nig­te.

Gandhi vond de­ze bar­baar­se re­ac­tie on­der de vlag van zijn be­we­ging ver­schrik­ke­lijk en trok zijn op­dracht voor bur­ger­lij­ke on­ge­hoor­zaam­heid te­rug. On­danks zijn on­mid­del­lij­ke ver­oor­de­ling van het ge­weld werd Gandhi op 10 maart ge­ar­res­teerd. Hij was be­leefd, mee­gaand en toon­de zich zo­als al­tijd wel­be­spraakt. Gandhi pleit­te on­mid­del­lijk dat hij schul­dig was en vroeg de rech­ter om de maxi­ma­le straf­maat op te leg­gen of an­ders ont­slag te ne­men. De rech­ter was to­taal ver­rast over de ne­de­rig­heid van de­ze op­mer­ke­lij­ke man. Des­on­danks hoor­de Gandhi een von­nis van zes jaar ge­van­ge­nis. Toen hij op 5 fe­bru­a­ri 1924 uit de ge­van­ge­nis kwam, was In­dia in­grij­pend ver­an­derd. Zon­der zijn lei­der­schap was de na­ti­o­na­le een­heid com­pleet in­ge­stort. Men be­schul­dig­de hem er­van dat hij de be­vol­king te vroeg wak­ker had ge­maakt. In ant­woord daar­op zei hij: “Ik zou niets doen om ze weer in slaap te sus­sen.” Als re­ac­tie op de on­e­nig­heid en het ge­weld in het land be­gon Gandhi aan een vas­ten­pe­ri­o­de van 21 da­gen. Het leek zijn vruch­ten af te wer­pen, want de te­gen­ge­stel­de groe­pen kwa­men sa­men in een ‘Een­heids­con­fe­ren­tie’. Maar hoe­wel hij als per­soon een ver­e­ni­gen­de fac­tor was, kon Gandhi de scheu­ren die door het land lie­pen niet ont­ken­nen. De drie jaar daar­na nam hij een stap te­rug van de ac­ti­vis­ti­sche po­li­tiek om de na­tie, het ver­e­nig­de In­di­a­se volk, weer bij­een te bren­gen. In 1928 keer­de hij te­rug op het po­li­tiek to­neel, aan­ge­moe­digd door een suc­ces­vol­le ge­weld­lo­ze op­stand door de boe­ren van Bard­oli. De me­tho­de van bur­ger­lij­ke on­ge­hoor­zaam­heid werd op­nieuw om­armd en op 26 ja­nu­a­ri 1930 gaf Gandhi de In­di­a­se On­af­han­ke­lijk­heids­ver­kla­ring uit.

Hij be­sloot te pro­tes­te­ren te­gen de zout­be­las­ting, die het de arm­ste bur­gers on­mo­ge­lijk maak­te om hun ei­gen zout te pro­du­ce­ren. De 61-ja­ri­ge was kwets­baar en leed aan reu­ma, maar toch liep hij sa­men met een aan­zwel­len­de me­nig­te een pro­test­mars van 388 ki­lo­me­ter tus­sen Aber­man­ti en Dan­di. De deel­ne­mers aan de mars kwa­men uit al­le la­gen van de maat­schap­pij, van uit­ge­sto­ten on­aan­raak­ba­ren tot ge­vier­de ge­leer­den. Ve­len had­den gro­te moei­te om hun be­jaar­de lei­der bij te hou­den. Toen hij aan­kwam in Dan­di, za­gen mil­joe­nen In­di­ërs hoe hij kniel­de en een klont zou­ti­ge aar­de op­raap­te en om­hoog hield. “Hier­mee, doe ik het Brit­se Rijk schud­den op zijn grond­ves­ten”, ver­klaar­de Gandhi.

Na­tuur­lijk werd de ou­de man op­nieuw ge­ar­res­teerd, maar zijn ar­res­ta­tie wak­ker­de het

“Eens te meer had Gandhi de ge­bro­ken stuk­jes van In­dia weer aan el­kaar ge­lijmd.”

Om­dat Gandhi zo ver­le­gen was, wil­de het op­rich­ten van een ad­vo­ca­ten­prak­tijk in Bom­bay

niet echt luk­ken.

“De Brit­ten wa­ren ge­schokt toen, door heel In­dia, dui­zen­den men­sen ge­hoor ga­ven aan de Ma­hat­ma.”

Gandhi ver­laat zijn kan­toor in Knights­brid­ge sa­men met de In­di­a­se schrij­ver Sa­ro­ji­ni Nai­du in 1931.

Gandhi tij­dens zijn 21 da­gen du­ren­de vas­ten­pe­ri­o­de in Del­hi, 1924.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.