In de schoe­nen van ...

Een co­de­kra­ker uit WO II.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Bletchley Park was het best be­waar­de ge­heim van Groot-Brit­tan­nië. Ach­ter de deu­ren van dit 19e-eeuw­se land­goed werk­ten man­nen en vrou­wen hard aan een ma­nier om de ge­co­deer­de com­mu­ni­ca­tie tus­sen Hitler en zijn ge­ne­raals te on­der­schep­pen en te kra­ken. De Duit­sers wa­ren van me­ning dat hun Enig­ma-co­deer­ma­chi­ne niet te kra­ken was, maar een team van wis­kun­di­gen – waar­on­der Alan Tu­ring, grond­leg­ger van de in­for­ma­ti­ca – wist de co­de te kra­ken. Het klei­ne team van co­de­kra­kers groei­de ge­staag. Ze ont­cij­fer­den de be­rich­ten en ga­ven de ge­al­li­eer­den daar­mee een mooie voor­sprong om de strijd te be­slech­ten. Pas in de ja­ren 70 van de vo­ri­ge eeuw kreeg de we­reld te ho­ren wat zich ach­ter de­ze ge­slo­ten deu­ren af­speel­de.

GA NAAR JE GE­HEI­ME WERKPLEK

De co­de­kra­kers werk­ten in ploe­gen­dien­sten, om zo veel mo­ge­lijk werk te ver­zet­ten. De ene week werk­ten ze van 9 uur ‘s och­tends tot 4 uur ‘s mid­dags, de week er­op had­den ze dienst van mid­der­nacht tot 9 uur ‘s och­tends en de der­de week – de zwaar­ste, vol­gens ve­len – werk­ten ze van 4 uur ‘s mid­dags tot mid­der­nacht. Som­mi­gen ver­ble­ven in slaap­za­len in Bletchley Park, an­de­ren lo­geer­den bij fa­mi­lie in het dorp. Door de ge­heim­hou­dings­ver­kla­ring die ze had­den on­der­te­kend moesten ze nieuws­gie­ri­ge vra­gen ont­wij­ken.

IN­FOR­MA­TIE VER­ZA­ME­LEN

Ach­ter de ste­vi­ge mu­ren, be­schermd door prik­kel­draad en be­waakt door ma­ri­niers, werk­ten man­nen en vrou­wen sa­men zon­der te we­ten wat hun col­le­ga’s de­den. Het ge­tik van de de­co­deer­ma­chi­nes was het eni­ge ge­luid dat je hoor­de. Te­le­fo­nis­ten van over het he­le land speur­den naar Duit­se bood­schap­pen en stuur­den ze naar Bletchley Park om ze te la­ten de­co­de­ren en ver­ta­len.

BE­RICH­TEN ONT­CIJ­FE­REN

Be­rich­ten van Hitler zelf wer­den naar een spe­ci­a­le af­de­ling door­ge­stuurd: de Tes­tery. Cryp­to­gra­fen schre­ven de ge­co­deer­de let­ters op die door Wrens, vrou­we­lij­ke me­de­wer­kers bij de ma­ri­ne, wer­den in­ge­voerd in een gi­gan­ti­sche Tun­ny de­co­deer­ma­chi­ne. Als de in­for­ma­tie cor­rect werd in­ge­voerd, ont­ston­den er dui­de­lij­ke Duit­se woor­den. He­laas wer­den er vaak let­ters over het hoofd ge­zien of ver­keerd op­ge­pikt. Ie­der­een hield dan zijn adem in tot er weer lo­gi­sche woor­den te le­zen wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.