On­der de loep ...

Het huis van een de­tec­ti­ve om­streeks 1840.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Sherlock Holmes is dan wel een fic­tief per­soon, maar de de­tec­ti­ve uit Ba­ker Street kwam niet zo maar uit de lucht val­len. Er was na­me­lijk een ech­te hy­pe gaan­de in En­ge­land: ie­der­een wil­de de­tec­ti­ve wor­den, of dat nu pri­vé­de­tec­ti­ve was of een func­tie bin­nen de po­li­tie­macht. Toen in 1829 de Me­tro­po­li­tan Po­li­ce Service werd op­ge­richt, be­ston­den er nog geen de­tec­ti­ves. Door een se­rie voor­val­len in 1842 kwam daar snel ver­an­de­ring in. In april van dat jaar ver­moord­de Da­niel Good zijn vrouw, om haar daar­na in stuk­ken te hak­ken. Toen een agent op pad werd ge­stuurd om een com­pleet an­de­re zaak te on­der­zoe­ken, sloot Good hem op met de rot­ten­de over­blijf­se­len van zijn vrouw en sloeg op de vlucht. Het duur­de tien da­gen voor een oud-po­li­tie­agent hem op het spoor kwam. Het was een ver­ne­de­rend mo­ment voor de po­li­tie. In mei pro­beer­de de ont­goo­chel­de tie­ner Jo­hn Fran­cis de ko­nin­gin neer te schie­ten. De twee scho­ten trof­fen geen doel, maar het was weer een ver­ne­de­rend mo­ment voor de po­li­tie­macht. Er werd be­dacht dat het tijd was voor een nieuw soort agent. Een­tje zon­der uni­form, die zich kon in­le­ven in de cri­mi­ne­le geest. De op­los­sing kwam in de vorm van een de­tec­ti­ve-af­de­ling. Die werd ver­ant­woor­de­lijk voor het on­der­zoe­ken van moord, frau­de en dief­stal, maar ook voor het ob­ser­ve­ren van ver­dach­te per­so­nen. De­tec­ti­ves maak­ten ge­bruik van ver­mom­min­gen, be­zoch­ten plek­ken waar cri­mi­ne­len zich vaak op­hiel­den en huur­den in­for­man­ten in voor de no­di­ge voor­ken­nis. Het suc­ces van de­ze de­tec­ti­ves ver­be­ter­de de naam van de po­li­tie enorm: de­tec­ti­ves wer­den een be­grip in de Brit­se po­li­tie­we­reld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.