Wat als ...

De En­ten­te Ber­lijn had ver­o­verd in WO I?

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

In een trein­wa­gon bij het Fran­se Com­pi­èg­ne ga­ven de Duit­se troe­pen zich op 11 no­vem­ber 1918 over aan de En­ten­te. Daar­mee kwam de Eer­ste We­reld­oor­log ten ein­de. Hoe­wel de­ze wa­pen­stil­stand een ein­de maak­te aan de strijd aan het wes­te­lijk front, was er flink wat on­rust on­der de Duit­se bur­gers ont­staan. Zij ge­loof­den in de ‘mes in de rug’-the­o­rie die er ui­t­ein­de­lijk voor zorg­de dat de na­zi­par­tij tus­sen de twee we­reld­oor­lo­gen kon ont­staan, met al­le ge­vol­gen van dien. Maar wat zou er zijn ge­beurd als de Duit­se troe­pen zich die herfst niet had­den over­ge­ge­ven en de ge­al­li­eer­de troe­pen Ber­lijn had­den in­ge­no­men?

Na­dat hij het ul­ti­ma­tum voor on­voor­waar­de­lij­ke over­ga­ve heeft af­ge­we­zen, be­reidt ge­ne­raal Erich Ludendorff – com­man­dant van de Duit­se troe­pen – zich voor op een fik­se strijd met de ge­al­li­eer­den. De Duit­sers heb­ben veel strijd­krach­ten ver­lo­ren tij­dens hun mis­luk­te of­fen­sief in 1918. Het le­ger is flink uit­ge­dund, de te­kor­ten aan man­krach­ten en ma­te­ri­eel zijn enorm. Er de­ser­te­ren steeds meer Duit­se sol­da­ten, en Ludendorff vreest dan ook dat de dis­ci­pli­ne ver te zoe­ken zal zijn bij een her­nieuwd of­fen­sief van de ge­al­li­eer­den.

Op 15 no­vem­ber voe­ren de ge­al­li­eer­den een groot­se aan­val uit over het ge­he­le West­front. Brit­se troe­pen trek­ken over de ou­de slag­vel­den van Vlaan­de­ren, via Wal­lo­nië in de rich­ting van Luik, waar ze kort stop­pen voor een her­be­voor­ra­ding. Wan­neer ze bij de Duit­se grens aan­ko­men, kie­zen de Duit­sers ei­e­ren voor hun geld. Ze ge­ven het op en trek­ken zich te­rug, waar­door het noor­den van Frank­rijk en Bel­gië weer vrij zijn.

Ten zui­den van de Brit­ten trek­ken Fran­se troe­pen naar de El­zas. Ze be­drei­gen de lin­ker­flank van de Duit­sers en Ludendorff trekt zich over de Rijn te­rug. Te­ge­lij­ker­tijd trek­ken de Ame­ri­ka­nen, on­der lei­ding van ge­ne­raal Jo­hn Per­shing, naar de Maas bij Se­dan. De ge­vech­ten zijn he­vig, maar de ge­al­li­eer­de troe­pen wor­den door slecht weer ge­hin­derd. Eind de­cem­ber ver­ster­ken de Brit­se, Fran­se en Ame­ri­kaan­se le­gers hun front langs de west­oe­ver van de Rijn, zo­dat ze zich kun­nen voor­be­rei­den op een nieuw of­fen­sief in de len­te.

Op 12 maart 1919 be­gin­nen de ge­al­li­eer­den on­der het com­man­do van de Fran­se maar­schalk Fer­di­nand Foch hun laat­ste of­fen­sief om Ber­lijn te ver­o­ve­ren. Ze trek­ken in rap tem­po de Rijn over. Daar­op ne­men de Brit­ten het in­du­stri­ë­le hart van Duits­land, het Ruhr­ge­bied, in en ruk­ken ver­der op rich­ting Keu­len. De Ame­ri­ka­nen split­sen zich af in de buurt van de Duit­se stad Ko­blenz, waar de Rijn en de Moe­zel sa­men­ko­men. Op weg naar Frank­furt stui­ten ze op wat te­gen­stand, maar de stad valt in en­ke­le da­gen. Na de­ze ne­der­laag in de Twaalf­daag­se Slag breekt de Duit­se weer­stand. Brit­se strijd­mach­ten ruk­ken via de vlak­ten in het noor­den van Duits­land op tot ze voor Ber­lijn staan. Er is een kor­te dis­cus­sie on­der de ge­al­li­eer­de le­ger­lei­ders: wie krijgt de eer voor het in­ne­men van Ber­lijn? Wan­neer kei­zer Wil­helm II op 20 april af­treedt, is Ber­lijn een on­ver­de­dig­de stad en de ge­al­li­eer­den hoe­ven al­leen maar bin­nen te mar­che­ren.

De dag er­op be­zet­ten de ge­al­li­eer­den of­fi­ci­eel Ber­lijn. Ze kon­di­gen de staat van be­leg af en druk­ken de on­rust on­der de com­mu­nis­ten en recht­se pa­ra­mi­li­tai­re groe­pe­rin­gen de kop in. De be­zet­ters stel­len een voor­lo­pi­ge Duit­se re­ge­ring sa­men met be­perk­te au­to­no­mie. Een de­cen­ni­um van mi­li­tai­re be­zet­ting volgt, en pas wan­neer de de­mo­cra­ti­sche re­ge­ring in Duits­land sta­biel lijkt te zijn trek­ken de ge­al­li­eer­de mach­ten zich te­rug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.