Vraag & ant­woord

Ant­woord op pran­gen­de ge­schie­de­nis­vra­gen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De Me­iji-res­tau­ra­tie die moest zor­gen voor een mo­der­ni­se­ring ver­deel­de Ja­pan. Veel tra­di­ti­o­na­lis­ten wa­ren te­gen de ver­an­de­rings­pro­jec­ten. Kei­zer Mut­suhi­to zag veel in het nieu­we wes­ter­se den­ken om­trent het le­ger, waar­door de macht van de sa­moe­rai snel af­nam. Som­mi­ge sa­moe­rai kon­den dit niet ver­krop­pen en ont­ke­ten­den de Sat­suma-op­stand van 1877. De­ze op­stand werd ge­leid door Ta­kamo­ri Sai­go, de – naar al­le waar­schijn­lijk­heid – laat­ste sa­moe­rai.

Van­af het be­gin van de op­stand ke­ken Sai­go en zijn ge­trou­wen te­gen een over­macht van 30.000 kei­zer­lij­ke troe­pen aan. Op 1 sep­tem­ber za­ten de nog slechts 400 res­te­ren­de sa­moe­rai in de val op de berg Shi­roy­a­ma net iets bui­ten Ka­go­s­hi­ma. De kei­zer­lij­ke troe­pen had­den de berg om­sin­geld en voor Sai­go en zijn man­nen zat er niets an­ders op dan door­vech­ten tot de dood er­op volg­de. Vol­gens de ere­co­de ‘bus­hi­do’ was het na­me­lijk uit­ge­slo­ten dat ze zich zou­den over­ge­ven. Op 23 sep­tem­ber wa­ren er nog maar veer­tig sa­moe­rai over. Sai­go was ge­wond ge­raakt en in de we­ten­schap dat zijn zaak ver­lo­ren was, pleeg­de hij zelf­moord mid­dels sep­pu­ku. De res­te­ren­de sa­moe­rai wis­ten dat er niets an­ders op zat dan nog één keer een mas­sa­le aan­val uit te voe­ren op de kei­zer­lij­ke troe­pen. Het spreekt voor zich dat dit een strijd was die ze niet kon­den win­nen. Hier­mee kwam er een ein­de aan de sa­moe­rai.

Het har­nas van de sa­moe­rai was ont­wor­pen om er­voor te zor­gen dat je er goed in kon be­we­gen. Hun wa­pens be­ston­den uit bo­gen, bus­kruit, vuur­steen­ge­we­ren en de tra­di­ti­o­ne­le kat­a­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.